การยืนยัน SMS อัตโนมัติด้วย SMS Fetchr API

เมื่อใช้ SMS Fetchr API คุณจะดําเนินการยืนยันผู้ใช้ทาง SMS ในแอป Android ได้โดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องพิมพ์รหัสยืนยันเองและไม่จําเป็นต้องให้สิทธิ์แอปเพิ่ม เมื่อคุณใช้การยืนยันทาง SMS อัตโนมัติในแอป ขั้นตอนการยืนยันจะมีลักษณะดังนี้

  1. ผู้ใช้เริ่มการยืนยันทาง SMS ในแอป แอปอาจแจ้งให้ผู้ใช้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ หรือใช้ตัวเลือกคําแนะนํา Smart Lock สําหรับรหัสผ่าน หากข้อมูลนั้นไม่จําเป็นในการสร้างบัญชีของผู้ใช้
  2. แอปส่งคําขอไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ คําขอนี้อาจประกอบด้วยรหัสของผู้ใช้ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้ หรือทั้ง 2 อย่าง ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในฐานข้อมูลผู้ใช้
  3. ในขณะเดียวกัน แอปจะเรียก SMS Fetchr API เพื่อเริ่มฟังการตอบกลับทาง SMS จากเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  4. เซิร์ฟเวอร์ของคุณจะส่งข้อความ SMS ให้ผู้ใช้ที่มีรหัสแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์และแฮชที่ระบุแอปของคุณ
  5. เมื่ออุปกรณ์ได้รับข้อความ SMS บริการ Google Play จะใช้แฮชของแอปเพื่อระบุว่าข้อความนั้นๆ มีไว้สําหรับแอปของคุณหรือไม่ และทําให้ SMS พร้อมใช้งานสําหรับแอปของคุณผ่านทาง SMS Fetchr API
  6. แอปจะแยกวิเคราะห์รหัสแบบใช้ครั้งเดียวจากข้อความตัวอักษรและส่งกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของคุณ
  7. เซิร์ฟเวอร์จะได้รับรหัสแบบใช้ครั้งเดียวจากแอป ยืนยันรหัส และบันทึกในที่สุดว่าผู้ใช้ได้ยืนยันบัญชีของตนเรียบร้อยแล้ว

หากต้องการใช้การยืนยัน SMS อัตโนมัติในแอป โปรดดูคู่มือ Android และเซิร์ฟเวอร์

คู่มือ Android คําแนะนําเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์