REST Resource: courses.courseWorkMaterials

Zasób: CourseWorkMaterial

Materiały do zadania utworzone przez nauczyciela dla uczniów biorących udział w zajęciach

Zapis JSON
{
 "courseId": string,
 "id": string,
 "title": string,
 "description": string,
 "materials": [
  {
   object (Material)
  }
 ],
 "state": enum (CourseWorkMaterialState),
 "alternateLink": string,
 "creationTime": string,
 "updateTime": string,
 "scheduledTime": string,
 "assigneeMode": enum (AssigneeMode),
 "individualStudentsOptions": {
  object (IndividualStudentsOptions)
 },
 "creatorUserId": string,
 "topicId": string
}
Pola
courseId

string

Identyfikator zajęć.

Tylko do odczytu.

id

string

Przypisany przez Classroom identyfikator tego materiału szkoleniowego, unikalny dla danych zajęć.

Tylko do odczytu.

title

string

Tytuł tego materiału szkoleniowego. Tytuł musi być prawidłowym ciągiem znaków UTF-8 o długości od 1 do 3000 znaków.

description

string

Opcjonalny opis tego materiału szkoleniowego. Tekst musi być prawidłowym ciągiem znaków UTF-8 o długości nieprzekraczającej 30 000 znaków.

materials[]

object (Material)

Dodatkowe materiały.

Materiał do pracy może zawierać maksymalnie 20 elementów.

state

enum (CourseWorkMaterialState)

Stan materiału do pracy w tym kursie. Jeśli nie określono inaczej, stan domyślny to DRAFT.

creationTime

string (Timestamp format)

Sygnatura czasowa utworzenia tego materiału do zadania.

Tylko do odczytu.

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

updateTime

string (Timestamp format)

Sygnatura czasowa ostatniej zmiany w tym projekcie.

Tylko do odczytu.

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

scheduledTime

string (Timestamp format)

Opcjonalna sygnatura czasowa zaplanowania publikacji materiału roboczego tego kursu.

Sygnatura czasowa w formacie RFC3339 UTC „Zulu”, z rozdzielczością nanosekundy i maksymalnie 9 cyframi po przecinku. Przykłady: "2014-10-02T15:01:23Z" i "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

assigneeMode

enum (AssigneeMode)

Tryb przypisanej osoby do materiału roboczego. Jeśli wartość nie jest określona, wartością domyślną jest ALL_STUDENTS.

individualStudentsOptions

object (IndividualStudentsOptions)

Identyfikatory uczniów z dostępem do materiałów do zadania. To pole jest ustawiane tylko wtedy, gdy assigneeMode ma wartość INDIVIDUAL_STUDENTS. Jeśli assigneeMode to INDIVIDUAL_STUDENTS, materiał do zadania jest widoczny tylko dla uczniów określonych w tym polu.

creatorUserId

string

Identyfikator użytkownika, który utworzył materiał do pracy w kursie.

Tylko do odczytu.

topicId

string

Identyfikator tematu, z którym jest powiązany ten materiał szkoleniowy. Musi pasować do istniejącego tematu zajęć.

CourseWorkMaterialState

Możliwe stany materiałów do pracy

Wartości w polu enum
COURSEWORK_MATERIAL_STATE_UNSPECIFIED Nie określono stanu. Ta wartość nigdy nie jest zwracana.
PUBLISHED Stan opublikowanych materiałów do zadań. Jest to stan domyślny.
DRAFT Stan materiałów do zadania, które nie zostały jeszcze opublikowane. Materiały do zadań z tym stanem są widoczne tylko dla nauczycieli zajęć i administratorów domeny.
DELETED Stan opublikowanego materiału do zadania, który został już usunięty. Materiały do zadań z tym stanem są widoczne tylko dla nauczycieli zajęć i administratorów domeny. Materiały do zadań w tym stanie są usuwane po pewnym czasie.

Metody

create

Tworzy materiał do pracy na zajęciach.

delete

Usuwa materiały do zadania.

get

Zwraca materiał do pracy nad kursem.

getAddOnContext

Pobiera metadane dotyczące dodatków do Classroom w kontekście konkretnego posta.

list

Zwraca listę materiałów do zajęć, które osoba zgłaszająca może przeglądać.

patch

Aktualizuje jedno lub więcej pól materiału szkoleniowego.