Wydarzenia cykliczne

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

Ten dokument opisuje, jak pracować z wydarzeniami cyklicznymi i ich instancjami.

Tworzenie wydarzeń cyklicznych

Tworzenie wydarzeń cyklicznych przypomina tworzenie zwykłego (z jednym) wydarzenia z polem recurrence zasobu event.

Protokół

POST /calendar/v3/calendars/primary/events
...

{
 "summary": "Appointment",
 "location": "Somewhere",
 "start": {
  "dateTime": "2011-06-03T10:00:00.000-07:00",
  "timeZone": "America/Los_Angeles"
 },
 "end": {
  "dateTime": "2011-06-03T10:25:00.000-07:00",
  "timeZone": "America/Los_Angeles"
 },
 "recurrence": [
  "RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20110701T170000Z",
 ],
 "attendees": [
  {
   "email": "attendeeEmail",
   # Other attendee's data...
  },
  # ...
 ],
}

Java

Event event = new Event();

event.setSummary("Appointment");
event.setLocation("Somewhere");

ArrayList<EventAttendee> attendees = new ArrayList<EventAttendee>();
attendees.add(new EventAttendee().setEmail("attendeeEmail"));
// ...
event.setAttendees(attendees);

DateTime start = DateTime.parseRfc3339("2011-06-03T10:00:00.000-07:00");
DateTime end = DateTime.parseRfc3339("2011-06-03T10:25:00.000-07:00");
event.setStart(new EventDateTime().setDateTime(start).setTimeZone("America/Los_Angeles"));
event.setEnd(new EventDateTime().setDateTime(end).setTimeZone("America/Los_Angeles"));
event.setRecurrence(Arrays.asList("RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20110701T170000Z"));

Event recurringEvent = service.events().insert("primary", event).execute();

System.out.println(createdEvent.getId());

.NET

Event event = new Event()
  {
   Summary = "Appointment",
   Location = "Somewhere",
   Start = new EventDateTime() {
     DateTime = new DateTime("2011-06-03T10:00:00.000:-07:00")
     TimeZone = "America/Los_Angeles"
   },
   End = new EventDateTime() {
     DateTime = new DateTime("2011-06-03T10:25:00.000:-07:00")
     TimeZone = "America/Los_Angeles"
   },
   Recurrence = new String[] {
     "RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20110701T170000Z"
   },
   Attendees = new List<EventAttendee>()
     {
      new EventAttendee() { Email: "attendeeEmail" },
      // ...
     }
  };

Event recurringEvent = service.Events.Insert(event, "primary").Fetch();

Console.WriteLine(recurringEvent.Id);

Python

event = {
 'summary': 'Appointment',
 'location': 'Somewhere',
 'start': {
  'dateTime': '2011-06-03T10:00:00.000-07:00',
  'timeZone': 'America/Los_Angeles'
 },
 'end': {
  'dateTime': '2011-06-03T10:25:00.000-07:00',
  'timeZone': 'America/Los_Angeles'
 },
 'recurrence': [
  'RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20110701T170000Z',
 ],
 'attendees': [
  {
   'email': 'attendeeEmail',
   # Other attendee's data...
  },
  # ...
 ],
}

recurring_event = service.events().insert(calendarId='primary', body=event).execute()

print recurring_event['id']

PHP

$event = new Google_Service_Calendar_Event();
$event->setSummary('Appointment');
$event->setLocation('Somewhere');
$start = new Google_Service_Calendar_EventDateTime();
$start->setDateTime('2011-06-03T10:00:00.000-07:00');
$start->setTimeZone('America/Los_Angeles');
$event->setStart($start);
$end = new Google_Service_Calendar_EventDateTime();
$end->setDateTime('2011-06-03T10:25:00.000-07:00');
$end->setTimeZone('America/Los_Angeles');
$event->setEnd($end);
$event->setRecurrence(array('RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20110701T170000Z'));
$attendee1 = new Google_Service_Calendar_EventAttendee();
$attendee1->setEmail('attendeeEmail');
// ...
$attendees = array($attendee1,
          // ...
          );
$event->attendees = $attendees;
$recurringEvent = $service->events->insert('primary', $event);

echo $recurringEvent->getId();

Ruby

event = Google::Apis::CalendarV3::Event.new(
 summary: 'Appointment',
 location: 'Somewhere',
 start: {
  date_time: '2011-06-03T10:00:00.000-07:00',
  time_zone: 'America/Los_Angeles'
 },
 end: {
  date_time: '2011-06-03T10:25:00.000-07:00',
  time_zone: 'America/Los_Angeles'
 },
 recurrence: ['RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20110701T170000Z']
 attendees: [
  {
   email: 'attendeeEmail'
  },
  #...
 ]
)
response = client.insert_event('primary', event)
print response.id

Instancje dostępu

Aby wyświetlić wszystkie instancje danego wydarzenia cyklicznego, możesz użyć żądania events.instances().

Żądanie events.list() domyślnie zwraca tylko pojedyncze wydarzenia, wydarzenia cykliczne i wyjątki. Instancje, które nie są wyjątkami, nie są zwracane. Jeśli parametr singleEvents ma wartość true, w wyniku pojawią się wszystkie pojedyncze instancje, ale nie będą występować wydarzenia cykliczne. Jeśli użytkownik, który ma uprawnienia dotyczące stanu Wolny/Zajęty, wysyła zapytanie events.list(), działa ono tak, jakby singleEvent miał wartość true. Więcej informacji o regułach list kontroli dostępu znajdziesz w sekcji ACL.

Poszczególne instancje są podobne do pojedynczych zdarzeń. W odróżnieniu od nadrzędnych zdarzeń cyklicznych instancje nie mają ustawionego pola recurrence.

Te pola zdarzeń odnoszą się do instancji:

 • recurringEventId – identyfikator nadrzędnego wydarzenia cyklicznego, do którego należy ta instancja.
 • originalStartTime – godzina rozpoczęcia tej instancji zgodnie z danymi powtarzania w nadrzędnym wydarzeniu cyklicznym. Może się ona różnić od rzeczywistej godziny start, jeśli przekładasz instancję. Identyfikuje ona instancję w serii wydarzeń cyklicznych, nawet jeśli została przeniesiona.

Modyfikowanie i usuwanie instancji

Aby zmodyfikować pojedynczą instancję (przez utworzenie wyjątku), aplikacje klienckie muszą najpierw pobrać instancję, a następnie ją zaktualizować, wysyłając autoryzowane żądanie PUT do adresu URL instancji ze zaktualizowanymi danymi w treści. Adres URL ma postać:

https://www.googleapis.com/calendar/v3/calendars/calendarId/events/instanceId

Używaj odpowiednich wartości zamiast calendarId i instanceId.

Uwaga: specjalną wartość calendarId można wykorzystać do odwołania do kalendarza głównego uwierzytelnionego użytkownika.

Po pomyślnym zakończeniu serwera serwer otrzymuje w odpowiedzi zaktualizowany kod stanu HTTP 200. Poniższy przykład pokazuje, jak anulować wystąpienie wydarzenia cyklicznego.

Protokół

PUT /calendar/v3/calendars/primary/events/instanceId
...

{
 "kind": "calendar#event",
 "id": "instanceId",
 "etag": "instanceEtag",
 "status": "cancelled",
 "htmlLink": "https://www.google.com/calendar/event?eid=instanceEid",
 "created": "2011-05-23T22:27:01.000Z",
 "updated": "2011-05-23T22:27:01.000Z",
 "summary": "Recurring event",
 "location": "Somewhere",
 "creator": {
  "email": "userEmail"
 },
 "recurringEventId": "recurringEventId",
 "originalStartTime": "2011-06-03T10:00:00.000-07:00",
 "organizer": {
  "email": "userEmail",
  "displayName": "userDisplayName"
 },
 "start": {
  "dateTime": "2011-06-03T10:00:00.000-07:00",
  "timeZone": "America/Los_Angeles"
 },
 "end": {
  "dateTime": "2011-06-03T10:25:00.000-07:00",
  "timeZone": "America/Los_Angeles"
 },
 "iCalUID": "eventUID",
 "sequence": 0,
 "attendees": [
  {
   "email": "attendeeEmail",
   "displayName": "attendeeDisplayName",
   "responseStatus": "needsAction"
  },
  # ...
  {
   "email": "userEmail",
   "displayName": "userDisplayName",
   "responseStatus": "accepted",
   "organizer": true,
   "self": true
  }
 ],
 "guestsCanInviteOthers": false,
 "guestsCanSeeOtherGuests": false,
 "reminders": {
  "useDefault": true
 }
}

Java

// First retrieve the instances from the API.
Events instances = service.events().instances("primary", "recurringEventId").execute();

// Select the instance to cancel.
Event instance = instances.getItems().get(0);
instance.setStatus("cancelled");

Event updatedInstance = service.events().update("primary", instance.getId(), instance).execute();

// Print the updated date.
System.out.println(updatedInstance.getUpdated());

.NET

// First retrieve the instances from the API.
Events instances = service.Events.Instances("primary", "recurringEventId").Fetch();

// Select the instance to cancel.
Event instance = instances.Items[0];
instance.Status = "cancelled";

Event updatedInstance = service.Events.Update(instance, "primary", instance.Id).Fetch();

// Print the updated date.
Console.WriteLine(updatedInstance.Updated);

Python

# First retrieve the instances from the API.
instances = service.events().instances(calendarId='primary', eventId='recurringEventId').execute()

# Select the instance to cancel.
instance = instances['items'][0]
instance['status'] = 'cancelled'

updated_instance = service.events().update(calendarId='primary', eventId=instance['id'], body=instance).execute()

# Print the updated date.
print updated_instance['updated']

PHP

$events = $service->events->instances("primary", "eventId");

// Select the instance to cancel.
$instance = $events->getItems()[0];
$instance->setStatus('cancelled');

$updatedInstance = $service->events->update('primary', $instance->getId(), $instance);

// Print the updated date.
echo $updatedInstance->getUpdated();

Ruby

# First retrieve the instances from the API.
instances = client.list_event_instances('primary', 'recurringEventId')

# Select the instance to cancel.
instance = instances.items[0]
instance.status = 'cancelled'

response = client.update_event('primary', instance.id, instance)
print response.updated

Modyfikuj wszystkie kolejne instancje

Aby zmienić wszystkie wystąpienia zdarzenia cyklicznego w danej instancji (lub po niej), musisz wysłać 2 osobne żądania do interfejsu API. Żądania dzielą pierwotne wydarzenie cykliczne na dwa: oryginalne, które zachowuje instancje bez zmiany, oraz nowe wydarzenie cykliczne z instancjami, w których ta zmiana została zastosowana:
 1. Wywołaj events.update(), aby przyciąć oryginalne wydarzenie cykliczne do aktualizacji instancji. W tym celu ustaw komponent UNTIL elementu RRULE tak, aby wskazywał czas rozpoczęcia pierwszej instancji docelowej. Możesz też ustawić komponent COUNT zamiast UNTIL.
 2. Wywołaj events.insert(), aby utworzyć nowe wydarzenie cykliczne z tymi samymi danymi co pierwotne źródło (oprócz zmiany, którą chcesz wprowadzić). Nowe wydarzenie cykliczne musi mieć godzinę rozpoczęcia instancji docelowej.

Ten przykład pokazuje, jak zmienić lokalizację na „Inne miejsce”, zaczynając od trzeciego wystąpienia wydarzenia cyklicznego z poprzednich przykładów.

Protokół

# Updating the original recurring event to trim the instance list:

PUT /calendar/v3/calendars/primary/events/recurringEventId
...

{
 "summary": "Appointment",
 "location": "Somewhere",
 "start": {
  "dateTime": "2011-06-03T10:00:00.000-07:00",
  "timeZone": "America/Los_Angeles"
 },
 "end": {
  "dateTime": "2011-06-03T10:25:00.000-07:00",
  "timeZone": "America/Los_Angeles"
 },
 "recurrence": [
  "RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20110617T065959Z",
 ],
 "attendees": [
  {
   "email": "attendeeEmail",
   # Other attendee's data...
  },
  # ...
 ],
}


# Creating a new recurring event with the change applied:

POST /calendar/v3/calendars/primary/events
...

{
 "summary": "Appointment",
 "location": "Somewhere else",
 "start": {
  "dateTime": "2011-06-17T10:00:00.000-07:00",
  "timeZone": "America/Los_Angeles"
 },
 "end": {
  "dateTime": "2011-06-17T10:25:00.000-07:00",
  "timeZone": "America/Los_Angeles"
 },
 "recurrence": [
  "RRULE:FREQ=WEEKLY;UNTIL=20110617T065959Z",
 ],
 "attendees": [
  {
   "email": "attendeeEmail",
   # Other attendee's data...
  },
  # ...
 ],
}