Uwierzytelnianie klienta

Niektóre Usługi Google Play (takie jak Logowanie przez Google i zaproszenia do aplikacji) wymagają dostarczenia SHA-1 Twojego certyfikatu podpisywania, abyśmy mogli utworzyć klienta OAuth2 i klucz API dla Twojej aplikacji.

Korzystanie z podpisywania aplikacji przez Google Play

Jeśli Twoja aplikacja została opublikowana za pomocą podpisywania aplikacji przez Google Play (co jest wymagane w przypadku korzystania z pakietu Android App Bundle), możesz pobrać swój SHA-1 z Konsoli Google Play na stronie Wersja > Konfiguracja > Integralność aplikacji.

Samodzielne podpisywanie aplikacji

Jeśli nie korzystasz z podpisywania aplikacji przez Google Play, wykonaj te instrukcje, aby uzyskać SHA-1 za pomocą narzędzia Keytool lub Gradle's Signing Report.

Używanie narzędzia Keytool na certyfikacie

Otwórz terminal i uruchom narzędzie keytool udostępnione w Javie, aby pobrać odcisk cyfrowy SHA-1 certyfikatu. Powinny się wyświetlić odciski cyfrowe certyfikatów wersji i debugowania.

Aby pobrać odcisk cyfrowy certyfikatu wersji:

keytool -list -v \
-alias <your-key-name> -keystore <path-to-production-keystore>

Aby pobrać odcisk cyfrowy certyfikatu debugowania:

macOS/Linux
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore
Windows
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore %USERPROFILE%\.android\debug.keystore

Narzędzie Keytool poprosi Cię o wpisanie hasła do magazynu kluczy. Domyślne hasło magazynu kluczy debugowania to android. Keytool wydrukuje odcisk palca w terminalu. Na przykład:

Certificate fingerprint: SHA1: DA:39:A3:EE:5E:6B:4B:0D:32:55:BF:EF:95:60:18:90:AF:D8:07:09

Używanie Keytool z pakietem APK lub pakietem AAB

Aby uzyskać certyfikat pliku binarnego aplikacji:

# APK file
keytool -printcert -jarfile app.apk

# AAB file
keytool -printcert -jarfile app.aab

Korzystanie z raportu podpisywania Gradle

Możesz też uzyskać odcisk cyfrowy SHA-1 certyfikatu podpisywania za pomocą polecenia Gradle signingReport:

./gradlew signingReport

Raport ten będzie zawierał informacje o podpisywaniu wszystkich wariantów aplikacji:

> Task :app:signingReport
Variant: debug
Config: debug
Store: ~/.android/debug.keystore
Alias: AndroidDebugKey
MD5: A5:88:41:04:8D:06:71:6D:FE:33:76:87:AC:AD:19:23
SHA1: A7:89:E5:05:C8:17:A1:22:EA:90:6E:A6:EA:A3:D4:8B:3A:30:AB:18
SHA-256: 05:A2:2C:35:EE:F2:51:23:72:4D:72:67:A5:6C:8C:58:22:2A:00:D6:DB:F6:45:D5:C1:82:D2:80:A4:69:A8:FE
Valid until: Wednesday, August 10, 2044

Więcej informacji o cyfrowym podpisywaniu aplikacji na Androidzie znajdziesz w artykule Podpisywanie aplikacji.