Xác thực ứng dụng

Một số dịch vụ của Google Play (chẳng hạn như Đăng nhập bằng Google và Lời mời ứng dụng) yêu cầu bạn cần cung cấp SHA-1 của chứng chỉ ký để chúng tôi có thể tạo OAuth2 ứng dụng khách và khoá API cho ứng dụng của bạn.

Sử dụng tính năng ký ứng dụng của Play

Nếu bạn đã xuất bản ứng dụng bằng Tính năng ký ứng dụng của Play, khi sử dụng Android App Bundle, bạn có thể lấy SHA-1 từ Google Play Console trên Bản phát hành > Thiết lập > Tính toàn vẹn của ứng dụng.

Tự ký ứng dụng của bạn

Nếu bạn không sử dụng Tính năng ký ứng dụng của Play, hãy làm theo hướng dẫn dưới đây để sử dụng Keytool hoặc Báo cáo ký của Gradle để tải SHA-1 của bạn.

Sử dụng Keytool trên chứng chỉ

Mở cửa sổ dòng lệnh rồi chạy tiện ích keytool đi kèm với Java để lấy vân tay số SHA-1 của chứng chỉ. Bạn sẽ nhận được cả dấu vân tay chứng chỉ phát hành và gỡ lỗi.

Cách lấy vân tay số cho chứng chỉ phát hành:

keytool -list -v \
-alias <your-key-name> -keystore <path-to-production-keystore>

Cách lấy dấu vân tay chứng chỉ gỡ lỗi:

Mac/Linux
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore
Windows
keytool -list -v \
-alias androiddebugkey -keystore %USERPROFILE%\.android\debug.keystore

Tiện ích keytool nhắc bạn nhập mật khẩu cho kho khóa. Mật khẩu mặc định cho kho khoá gỡ lỗi là android. Sau đó, keytool sẽ in vân tay ra thiết bị đầu cuối. Ví dụ:

Certificate fingerprint: SHA1: DA:39:A3:EE:5E:6B:4B:0D:32:55:BF:EF:95:60:18:90:AF:D8:07:09

Sử dụng Keytool trên APK hoặc AAB

Cách lấy chứng chỉ của tệp nhị phân ứng dụng:

# APK file
keytool -printcert -jarfile app.apk

# AAB file
keytool -printcert -jarfile app.aab

Sử dụng Báo cáo ký của Gradle

Bạn cũng có thể lấy SHA-1 của chứng chỉ ký bằng Gradle Lệnh signingReport:

./gradlew signingReport

Báo cáo ký sẽ bao gồm thông tin ký cho mỗi ứng dụng của bạn biến thể:

> Task :app:signingReport
Variant: debug
Config: debug
Store: ~/.android/debug.keystore
Alias: AndroidDebugKey
MD5: A5:88:41:04:8D:06:71:6D:FE:33:76:87:AC:AD:19:23
SHA1: A7:89:E5:05:C8:17:A1:22:EA:90:6E:A6:EA:A3:D4:8B:3A:30:AB:18
SHA-256: 05:A2:2C:35:EE:F2:51:23:72:4D:72:67:A5:6C:8C:58:22:2A:00:D6:DB:F6:45:D5:C1:82:D2:80:A4:69:A8:FE
Valid until: Wednesday, August 10, 2044

Để tìm hiểu thêm về tính năng ký số trên Android, hãy xem Ký ứng dụng của bạn.