فعال کردن تبلیغات آزمایشی

{% setvar product %}AdMob{% endsetvar %} {% setvar مسیر %}/admob/ios/{% endsetvar %} {% setvar ad_request %}GADRequest{% endsetvar %} {% شامل "/admob/ios/___test-ads" %}