گزینه های تبلیغات بومی

{% setvar adrequest %}GADRequest{% endsetvar %} {% setvar ad_object %}GADUnifiedNativeAd{% endsetvar %} {% setvar product %}AdMob{% endsetvar %} {% setvar platform %}iOS{% endsetvar %} {% setvar مسیر %}/admob/ios/{% endsetvar %} {% setvar ad_unit_id %}ca-app-pub-3940256099942544/3986624511{% endsetvar %} {% شامل "/admob/android/native/___options" %}