بومی پیشرفته

{% setvar product %}AdMob{% endsetvar %} {% setvar مسیر %}/admob/ios/{% endsetvar %} {% setvar ad_unit_id %}ca-app-pub-3940256099942544/3986624511{% endsetvar %} {% setvar ad_request %}GADRequest{% endsetvar %} {% setvar ad_object %}GADNativeAd{% endsetvar %} {% شامل "/admob/ios/native/___native-advanced" %}