تبلیغات باز برنامه

{% setvar ad_request %}GADRequest{% endsetvar %} {% setvar ad_unit_id %}ca-app-pub-3940256099942544/5575463023{% endsetvar %} {% setvar مسیر %}/admob/ios/{% endsetvar %} {% setvar product %}AdMob{% endsetvar %} {% شامل "/admob/ios/app-open/___app-open-ads" %}