Ghi chú phát hành

Phiên bản Ngày phát hành Ghi chú
22.6.0 06/12/2023
 • Ngừng sử dụng MobileAds.setSameAppKeyEnabled() và đổi tên phương thức thành MobileAds.putPublisherFirstPartyIdEnabled().
 • Ngừng sử dụng AdFormat.UNKNOWN mà không có giá trị thay thế. Các ứng dụng sử dụng QueryInfo.generate() phải chuyển một định dạng quảng cáo.
22.5.0 30/10/2023
22.4.0 13/09/2023
 • Yêu cầu tối thiểu là compileSdkVersion33.
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo: Thêm tính năng hỗ trợ SDK để yêu cầu và hiển thị quảng cáo được yêu cầu thông qua giao diện người dùng của Công cụ kiểm tra quảng cáo.
 • Đã thêm phương thức QueryInfo.generate() mới nhận mã đơn vị quảng cáo.
 • Bật tính năng thử nghiệm ban đầu cho API bảo đảm quyền riêng tư của Topics Beta và Attribution Reporting API (Beta). Xem hướng dẫn về AdMob Hộp cát về quyền riêng tư trên Android để biết thêm thông tin.
22.3.0 22/08/2023
22.2.0 05/07/2023
22.1.0 18/05/2023
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo: Cho phép kích hoạt các yêu cầu quảng cáo từ giao diện người dùng của công cụ kiểm tra quảng cáo trên những thiết bị không có Dịch vụ Google Play.
22.0.0 29/03/2023
 • Thay đổi có thể gây lỗi:
 • Thêm AdRequest.getRequestAgent().
 • Dàn xếp: Giá trị trả về cho Adapter.getVersionInfo()Adapter.getSDKVersionInfo() đã thay đổi từ loại com.google.android.gms.ads.mediation.VersionInfo thành com.google.android.gms.ads.VersionInfo. Bạn nên sử dụng bộ chuyển đổi trả về loại mới vì com.google.android.gms.ads.mediation.VersionInfo không còn được dùng nữa.
21.5.0 31/01/2023
 • Quảng cáo khi mở ứng dụng: Các phương thức AppOpenAd.load() không dùng nữa chấp nhận thông số đầu vào về hướng và thêm các phương thức mới không sử dụng phương thức nhập hướng. Các phương thức mới này xác định hướng tại thời điểm yêu cầu, phù hợp với hành vi của các định dạng toàn màn hình khác.
 • Dàn xếp: Đã thêm tính năng hỗ trợ tính năng dàn xếp cho quảng cáo khi mở ứng dụng.
 • Xoá quyền RECEIVE_BOOT_COMPLETED khỏi phần phụ thuộc androidx.work:work-runtime. Nếu đang sử dụng các phiên bản Gradle trước phiên bản 7.2.0 và cần có quyền cho ứng dụng của mình, thì bạn có thể cần khai báo quyền một cách rõ ràng trong tệp kê khai Android.
21.4.0 14/12/2022
 • Hiện tại, mã ứng dụng Ad Manager bắt buộc phải có cho tất cả ứng dụng Ad Manager và yêu cầu định dạng ca-app-pub-################~##########. Hãy xem bài viết Định cấu hình ứng dụng để biết thêm thông tin chi tiết.
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo: Mở rộng phạm vi hỗ trợ SDK để hiển thị quảng cáo biểu ngữ và quảng cáo gốc được yêu cầu thông qua giao diện người dùng của công cụ kiểm tra quảng cáo.
 • Hỗ trợ thêm mã nhận dạng bên thứ nhất của nhà xuất bản (trước đây gọi là cùng một khoá ứng dụng) để giúp bạn phân phối quảng cáo phù hợp và được cá nhân hoá hơn bằng cách sử dụng dữ liệu thu thập được từ các ứng dụng của bạn.
 • Phiên bản phát hành chính thức cho thế hệ QueryInfo.
21.3.0 10/10/2022
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo: Thêm tính năng hỗ trợ SDK để yêu cầu và hiển thị quảng cáo được yêu cầu thông qua giao diện người dùng của công cụ kiểm tra quảng cáo.
 • Quảng cáo gốc:
 • Quảng cáo gốc tuỳ chỉnh:
21.2.0 06/09/2022
 • Công cụ kiểm tra quảng cáo: Thêm tính năng hỗ trợ SDK để xuất nhật ký yêu cầu quảng cáo thông qua Android Sharesheet.
21.1.0 14/07/2022
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho việc kiếm tiền từ quảng cáo trong WebView. Hãy xem bài viết Tích hợp API WebView cho quảng cáo để biết thêm thông tin chi tiết.
 • Đã thêm getResponseExtras() vào ResponseInfo. Tính năng này có thể trả về thông tin bổ sung về lượt phản hồi quảng cáo.
21.0.0 25/05/2022
 • Thay đổi có thể gây lỗi:
  • Hiện tại, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google yêu cầu tất cả ứng dụng phải chạy API Android cấp 19 trở lên.
  • Thêm chú giải @NonNull vào mọi phương thức mà trước đây chưa xác định rõ ràng tính chất rỗng.
  • Xoá phương thức AdRequest.Builder.addNetworkExtras(). Thay vào đó, hãy sử dụng AdRequest.Builder.addNetworkExtrasBundle().
  • Xoá các phương thức định vị sau:
   • setLocation() vào AdRequest.Builder
   • getLocation() trên AdRequest
   • getLocation() vào MediationAdConfiguration
 • Thêm cờ tệp kê khai để tối ưu hoá hoạt động khởi chạy và tải quảng cáo. Vui lòng xem Hướng dẫn tối ưu hoá hoạt động khởi chạy và tải quảng cáo để biết thêm thông tin chi tiết.
 • Ngừng sử dụng MobileAds.getVersionString(). Thay vào đó, hãy sử dụng MobileAds.getVersion().
 • Thêm phương thức getLoadedAdapterResponseInfo() trong ResponseInfo.
 • Thêm các phương thức sau trong AdapterResponseInfo:
  • getAdSourceName()
  • getAdSourceId()
  • getAdSourceInstanceName()
  • getAdSourceInstanceId()
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho các sự kiện tuỳ chỉnh trong công cụ kiểm tra quảng cáo.
20.6.0 22/02/2022
20.5.0 18/11/2021
 • Thêm tính năng hỗ trợ các thiết bị Android 12 dành cho ứng dụng nhắm đến API cấp 31.
 • Hỗ trợ thêm mã nhóm ứng dụng cho các trường hợp sử dụng như báo cáo và phòng chống gian lận.
20.4.0 22/09/2021
 • Kể từ phiên bản 20.4.0, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ đưa quyền com.google.android.gms.permission.AD_ID vào tệp kê khai của SDK. Quyền này được tự động hợp nhất vào tệp kê khai ứng dụng bằng công cụ xây dựng Android. Để tìm hiểu thêm về nội dung khai báo quyền AD_ID (bao gồm cả cách tắt tính năng này), hãy tham khảo bài viết này trên Trung tâm trợ giúp của Play Console.
 • Thêm lệnh gọi lại onAdClicked() vào FullScreenContentCallback.
 • Đã bật lệnh gọi lại onAdClicked() trong lớp AdListener cho định dạng quảng cáo gốc.
20.3.0 23/08/2021
20.2.0 08/06/2021
 • Đã thêm tính năng hỗ trợ công cụ kiểm tra quảng cáo (Beta) cho các nhà xuất bản Google Ad Manager.
20.1.0 29/04/2021
20.0.0 05/04/2021
 • Thay đổi có thể gây lỗi:
  • Xoá API Interstitial cũ.
  • Xoá API RewardedVideoAd cũ.
  • Đã xoá các lớp có tiền tố Publisher (ví dụ: PublisherAdView).
  • Đã xoá CustomRenderedAd.
  • Đã xoá InstreamAd.
  • Đã xoá SearchAdRequest.
  • Đã xoá AdListener.onAdLeftApplication().
  • Xoá NativeAppInstallAd, NativeContentAdUnifiedNativeAd. Hiện có một định dạng quảng cáo gốc có tên là NativeAd.
  • RewardedAd hiện là một lớp trừu tượng. Hãy sử dụng phương thức tĩnh RewardedAd.load() để tải quảng cáo có tặng thưởng.
 • Thêm công cụ kiểm tra quảng cáo (Beta).
 • Ngừng sử dụng AdSize.SMART_BANNER và thay bằng quảng cáo biểu ngữ thích ứng.
 • Thêm chú thích rõ ràng về tính chất rỗng trên tất cả các API công khai.
19.8.0 15/03/2021
 • Đã thêm phần phụ thuộc trên SDK Nền tảng thông báo cho người dùng.
 • Thêm lệnh gọi lại onAdImpression() vào FullScreenContentCallback.
 • Không dùng định dạng InstreamAd nữa.
 • Bộ chuyển đổi dàn xếp:
  • Ngừng sử dụng MediationBannerAdapter, MediationInterstitialAdapterMediationNativeAdapter. Bộ chuyển đổi mới sẽ triển khai lớp Adapter để tải các định dạng này.
  • Bộ chuyển đổi đặt giá thầu hiện có thể triển khai các phương thức tải riêng biệt trong lớp Adapter cho các định dạng dành riêng cho RTB.
19.7.0 20/01/2021
 • Những thay đổi chính đối với:
  • InterstitialAd
  • RewardedAd
  • NativeAd
  • AppOpenAd
 • Ngừng sử dụng CustomRenderedAd.
 • Các lớp và gói có tiền tố Publisher đã ngừng hoạt động và được thay thế bằng tiền tố AdManager.
 • Bản phát hành nhỏ mới nhất trước phiên bản 20.0.0. Tất cả các API được đánh dấu là không dùng nữa trong bản phát hành này và các bản phát hành trước sẽ bị xoá trong phiên bản 20.0.0. Xem hướng dẫn di chuyển phiên bản 20.0.0 để biết thêm thông tin.
19.6.0 04/12/2020
 • Ngừng sử dụng phương thức onAdLeftApplication() AdListener.
 • Khắc phục lỗi trong đó người dùng trên thiết bị Android 11 được yêu cầu chọn trình duyệt khi nhấp vào quảng cáo.
19.5.0 20/10/2020
 • Quảng cáo biểu ngữ: Phương thức onAdImpression() AdListener hiện được gọi cho quảng cáo biểu ngữ.
 • Thêm phương thức setHttpTimeoutMillis() để tuỳ chỉnh thời gian chờ cho các lệnh gọi HTTPS do SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google thực hiện.
19.4.0 10/09/2020
 • Thêm tính năng hỗ trợ các thiết bị Android 11 dành cho ứng dụng nhắm đến API cấp 30.
 • Quảng cáo khi mở ứng dụng: Đã thay đổi định dạng AppOpenAd để hoạt động giống định dạng toàn màn hình hơn là chế độ xem biểu ngữ. Thêm các phương thức getResponseInfo()show() vào AppOpenAd. Ngừng sử dụng các lớp AppOpenAdViewAppOpenAdPresentationCallback.
 • Dàn xếp: Báo cáo trạng thái dàn xếp hiện đã được cung cấp. Sử dụng ResponseInfo.getAdapterResponses() để nhận thông tin phản hồi cho từng mạng quảng cáo tham gia vào yêu cầu quảng cáo.
 • Quảng cáo có tặng thưởng cũ: RewardedVideoAd không còn được dùng nữa.
 • Khắc phục lỗi trong đó MobileAds.initialize() chỉ gọi trình xử lý hoàn thành một lần. Mọi lệnh gọi đến MobileAds.initialize() giờ đây sẽ gọi lệnh gọi lại hoàn thành.
19.3.0 20/07/2020
 • Thêm các phương thức getDomain()getCause() vào AdError.
 • Thêm lệnh gọi lại lỗi tải mới vào tất cả các định dạng quảng cáo trả về LoadAdError. Ví dụ: onAdFailedToLoad(LoadAdError).
 • Các lệnh gọi lại lỗi tải không dùng nữa trả về một số nguyên. Ví dụ: onAdFailedToLoad(int).
 • Quảng cáo có tặng thưởng: Thêm onRewardedAdFailedToShow(AdError) và ngừng sử dụng onRewardedAdFailedToShow(int).
 • Dàn xếp có tặng thưởng: Đã thêm mã lỗi trình bày MEDIATION_SHOW_ERROR. Hiện tại, tất cả lỗi trình bày liên quan đến quảng cáo đã dàn xếp sẽ trả về MEDIATION_SHOW_ERROR cho AdError.getCode() và một AdError.getCause() NonNull biểu thị lỗi dàn xếp cơ bản.
19.2.0 18/06/2020
 • Thêm định dạng RewardedInterstitialAd. Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm không công khai. Hãy liên hệ với người quản lý tài khoản của bạn để yêu cầu quyền truy cập.
 • Quảng cáo gốc: Đã thêm giao diện người dùng của Trình xác thực quảng cáo gốc trong các yêu cầu thử nghiệm để giúp bạn phát hiện và khắc phục các lỗi vi phạm chính sách về quảng cáo gốc.
 • Thêm phương thức MobileAds.disableMediationAdapterInitialization(). Hãy gọi phương thức này trước khi khởi chạy SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động để tắt tính năng khởi chạy bộ chuyển đổi dàn xếp.
19.1.0 16/04/2020
19.0.1 18/03/2020
 • Quảng cáo gốc: Khắc phục sự cố rò rỉ bộ nhớ xảy ra khi sử dụng NativeCustomTemplateAd.
19.0.0 02/03/2020
 • Thêm tính năng hỗ trợ đọc các thông số về sự đồng ý từ TCF phiên bản 2.0 của IAB và chuỗi us_privacy của IAB.
 • Thêm setNeighboringContentUrls()getNeighboringContentUrls() vào AdRequest.
 • Thêm lớp ResponseInfo, lớp này cung cấp thông tin về quảng cáo đã tải.
 • Đối với tất cả các định dạng quảng cáo, chúng tôi đã ngừng sử dụng getMediationAdapterClassName() và thay bằng getResponseInfo().
 • Quảng cáo gốc: Thêm phương thức getDuration()getCurrentTime() vào MediaContent.
 • Tính năng dàn xếp gốc: Đã thêm các phương thức getDuration()getCurrentTime() vào UnifiedNativeAdMapper để bộ chuyển đổi triển khai.
 • Không dùng AdRequest.Builder.addTestDevice() nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng RequestConfiguration.Builder.setTestDeviceIds().
18.3.0 05-11-2019
 • Thêm các API cho định dạng quảng cáo InstreamAd. Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm không công khai. Hãy liên hệ với người quản lý tài khoản để yêu cầu quyền truy cập.
 • Biểu ngữ thích ứng: Thay đổi phương thức tạo biểu ngữ thích ứng trong lớp AdSize. Ví dụ: đổi tên AdSize.getCurrentOrientationBannerAdSizeWithWidth() thành AdSize.getCurrentOrientationAnchoredAdaptiveBannerAdSize().
 • Dàn xếp: SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hiện phát hiện các trường hợp ngoại lệ do bộ chuyển đổi dàn xếp gửi ra.
 • Dàn xếp có tặng thưởng: Đã khắc phục lỗi trong đó nếu nhiều quảng cáo có tặng thưởng đã dàn xếp được lưu vào bộ nhớ đệm, thì chỉ một quảng cáo có tặng thưởng sẽ hiển thị.
 • Thêm phương thức setTestDeviceIds() để cho phép cài đặt thiết bị thử nghiệm một lần cho tất cả các yêu cầu quảng cáo.
18.2.0 29/08/2019
 • Thêm các API cho định dạng AppOpenAd. Tính năng này hiện đang ở giai đoạn thử nghiệm không công khai. Hãy liên hệ với người quản lý tài khoản để yêu cầu quyền truy cập.
18.1.1 23/07/2019
 • Dàn xếp: Các bộ chuyển đổi hiện được khởi chạy khi ứng dụng gọi MobileAds.initialize(Context, OnInitializationCompleteListener).
 • Dàn xếp: Các trường hợp ngoại lệ của bộ chuyển đổi có dấu vết ngăn xếp bao gồm SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hiện đã được SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động phát hiện và xử lý.
18.1.0 09/07/2019
 • Bản phát hành chính thức cho dịch vụ hỗ trợ Đo lường ứng dụng.
 • Theo mặc định, hoạt động đo lường ứng dụng sẽ khởi chạy và gửi dữ liệu khi khởi động ứng dụng. Thêm một lựa chọn để trì hoãn việc đo lường ứng dụng cho đến khi SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google được gọi một cách rõ ràng.
 • Đã thêm phương thức khởi chạy mới, MobileAds.initialize(Context, OnInitializationCompleteListener), để thông báo cho bạn khi SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google và tất cả các bộ chuyển đổi dàn xếp đã định cấu hình đã hoàn tất quy trình khởi chạy.
 • Thêm MobileAds.getInitializationStatus() để cung cấp trạng thái khởi chạy của tất cả các mạng quảng cáo được định cấu hình cho ứng dụng của bạn.
 • Thêm MobileAds.getRequestConfiguration(). Các thông số nhắm mục tiêu được đặt trên đối tượng cấu hình này được dùng cho tất cả yêu cầu quảng cáo.
 • Quảng cáo gốc: Thêm phương thức NativeAdOptions.Builder.setMediaAspectRatio() để yêu cầu tỷ lệ khung hình cụ thể cho thành phần nội dung nghe nhìn của quảng cáo gốc. Tuỳ chọn này được ưu tiên hơn so với phương thức setImageOrientation() hiện không còn được dùng nữa.
 • Quảng cáo gốc: Đối với quảng cáo không phải quảng cáo dạng video, bạn hiện có thể đặt loại tỷ lệ hình ảnh của MediaView bằng cách sử dụng MediaView.setImageScaleType().
 • Quảng cáo gốc: Đã thêm UnifiedNativeAd.getMediaContent(). Giờ đây, những nhà xuất bản chỉ tải hình ảnh thông qua URL có thể nhận nội dung nghe nhìn của quảng cáo, cung cấp hình ảnh cho nội dung đó và gọi MediaView.setMediaContent() để điền dữ liệu hình ảnh thông qua MediaView cho quảng cáo không phải dạng video.
 • Dàn xếp quảng cáo gốc: Giờ đây, bộ chuyển đổi có thể cung cấp tỷ lệ khung hình thông qua UnifiedNativeAdMapper.setMediaContentAspectRatio().
 • Đã thêm các phần phụ thuộc trên play-services-measurementplay-services-measurement-sdk. Các ứng dụng không cần thêm các phần phụ thuộc này một cách rõ ràng nữa.
18.0.0 17/06/2019
 • Di chuyển từ Thư viện hỗ trợ Android sang Thư viện Jetpack (AndroidX). Hãy tham khảo ghi chú phát hành của Dịch vụ Google Play để biết thêm thông tin.
 • Để tránh sự cố xảy ra trong lần khởi chạy đầu tiên sau khi cài đặt ứng dụng từ Cửa hàng Play, bản phát hành này yêu cầu nhà xuất bản khai báo các phần phụ thuộc bổ sung trong build.gradle của họ:
  com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
  com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
17.2.1 21/05/2019
 • Sửa lỗi ANR bắt nguồn từ android.media.AudioManager.getStreamVolume.
17.2.0 11/03/2019
 • Video có tặng thưởng: Thêm một tập hợp API có tặng thưởng mới (xem gói có tặng thưởng cho phép bạn tải đồng thời nhiều quảng cáo có tặng thưởng).
 • Dàn xếp: Thêm một nhóm API bộ chuyển đổi dàn xếp mới hỗ trợ khởi chạy. Các bộ chuyển đổi triển khai API mới sẽ triển khai lớp Adapter.
 • Nhà xuất bản sử dụng firebase-analytics cùng với phiên bản 17.2.0 của bất kỳ thư viện quảng cáo nào (ví dụ: com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0) phải sử dụng com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0.
17.1.3 31/01/2019
 • Nhà xuất bản sử dụng firebase-analytics cùng với phiên bản 17.1.3 của bất kỳ thư viện quảng cáo nào (ví dụ: com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3) phải sử dụng com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0.
17.1.2 03-12-2018
 • Nhà xuất bản sử dụng firebase-analytics cùng với phiên bản 17.1.2 của bất kỳ thư viện quảng cáo nào (ví dụ: com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2) phải sử dụng com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6.
17.1.1 12-11-2018
 • Đã khắc phục lỗi khi một số tổ hợp play-services-adsfirebase-analytics nhất định (ví dụ: ads:17.1.0analytics:16.0.5) đã dẫn đến lỗi trình biên dịch duplicate entry. Nhà xuất bản sử dụng firebase-analytics cùng với phiên bản 17.1.1 của bất kỳ thư viện quảng cáo nào (ví dụ: com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1) phải sử dụng com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5.
17.1.0 02-11-2018
17.0.0 05-10-2018
 • Google AdMob các nhà xuất bản phải chỉ định thẻ <meta-data> có khoá com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID trong AndroidManifest.xml. Hãy tham khảo Hướng dẫn bắt đầu để biết thêm thông tin chi tiết.
 • Quảng cáo gốc: Chúng tôi đã ngừng sử dụng NativeAppInstallAd, NativeContentAd, và các API liên kết và thay vào đó là UnifiedNativeAd. Hãy tham khảo bài viết Quảng cáo gốc nâng cao hợp nhất để được hướng dẫn thêm về cách sử dụng các API mới.
 • Quảng cáo gốc: Đã thêm tính năng "Ẩn quảng cáo này".
 • Quảng cáo gốc: Nhật ký cảnh báo vô hại: "UnconfirmedClickListener không được có giá trị rỗng trong khi ClickConfirmingView được đặt." đã bị loại bỏ.
 • Quảng cáo có tặng thưởng: Đã thêm phương thức setAdMetadataListener vào RewardedVideoAd để theo dõi các thay đổi về siêu dữ liệu quảng cáo.
 • Quảng cáo có tặng thưởng: Việc gọi destroy() sẽ biến trình nghe bị rỗng.
 • Ngừng sử dụng các phương thức sau trên AdRequest.Builder.
 • Sửa lỗi onRewardedVideoCompleted() không kích hoạt trên trình mô phỏng.
16.0.0 02/10/2018
 • Không có thay đổi nào về quảng cáo. Hãy tham khảo ghi chú phát hành của Dịch vụ Google Play để biết thêm thông tin.
15.0.0 12/04/2018
 • MRAID phiên bản 3 beta.
 • Quảng cáo gốc: Thêm API quảng cáo gốc hợp nhất. Thao tác này sẽ kết hợp NativeAppInstallAdsNativeContentAds thành một kiểu mới: UnifiedNativeAd.
 • Lưu ý: Khi sử dụng quảng cáo gốc, có một cảnh báo vô hại xuất hiện trong nhật ký khi quảng cáo gốc được nhấp: "UnconfirmedClickListener không được để trống trong khi ClickConfirmingView được đặt." Cảnh báo này có thể bị bỏ qua và sẽ bị xoá trong bản phát hành tiếp theo.
12.0.1 28/03/2018
 • Không có thay đổi nào về quảng cáo. Hãy xem ghi chú phát hành của Dịch vụ Google Play để biết thêm thông tin chi tiết.
12.0.0 20/03/2018
 • Video có tặng thưởng: Đã thêm phương thức gọi lại onRewardedVideoCompleted() vào RewardedVideoAdListener.
 • Tính năng dàn xếp gốc: Đã thêm phương thức trackViews() vào NativeAdMapper, cho phép bộ chuyển đổi truy cập vào các đối tượng View tương ứng với từng thành phần quảng cáo gốc. Ngừng sử dụng trackView() và thay vào đó là trackViews().
11.8.0 18-12-2017
 • Sửa lỗi và cải tiến chung.
11.6.0 07-11-2017
 • Thêm lớp NativeAdViewHolder và các phương thức liên quan trong NativeAppInstallAdNativeContentAd.
 • Ngừng sử dụng AdLoader.getMediationAdapterClassName (nhà xuất bản nên sử dụng các phương thức cùng tên trong NativeAppInstallAdNativeContentAd).
 • Giờ đây, quảng cáo thử nghiệm sẽ hiển thị một nhãn ở trên cùng của quảng cáo. Hãy xem hướng dẫn kiểm thử để biết thêm thông tin chi tiết.
11.4.0 19/09/2017
 • Thêm các phương thức getMediationAdapterClassName() vào các lớp NativeAppInstallAdNativeContentAd. Phương thức cùng tên trong AdLoader sẽ không được dùng nữa.
 • Đã thêm phương thức onVideoEnd() vào lớp MediationNativeListener, hasVideoContent(), setHasVideoContent()setMediaView() vào lớp NativeAdMapper cũng như phương thức getAdVolume()isAdMuted() vào lớp NativeMediationAdRequest để hỗ trợ tính năng dàn xếp video gốc.
 • Xoá lớp SearchAdRequest.
11.2.2 05-09-2017
 • Thêm phương thức loadAd() mới. Phương thức này sẽ đưa đối tượng PublisherAdRequest vào lớp RewardedVideoAd.
11.2.0 14/08/2017
 • Đã thêm phương thức loadAds() vào lớp AdLoader, cho phép ứng dụng tải nhiều quảng cáo riêng biệt trong một yêu cầu.
 • Khi nâng cấp ứng dụng của bạn lên SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 11.2.0 trở lên, bạn cũng phải cập nhật build.gradle của ứng dụng để chỉ định compileSdkVersion của tối thiểu 26 (Android O). Điều này không thay đổi cách ứng dụng chạy. Bạn sẽ không phải cập nhật targetSdkVersion.
 • Kể từ phiên bản 11.2.0, SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google sẽ có sẵn thông qua Kho lưu trữ Maven của Google. Để biết thêm thông tin, hãy xem ghi chú phát hành của Dịch vụ Google Play.
11.0.0 07-06-2017
 • Thêm phương thức onAdClicked()onAdImpression() vào lớp AdListener. Các phương thức này chỉ được gọi cho quảng cáo nội dung gốc và cài đặt ứng dụng gốc.
 • Xoá phương thức getInAppPurchaseListener()setInAppPurchaseListener() khỏi các lớp AdView, InterstitialAdNativeExpressAdView. Đồng thời, xoá các lớp mua hàng trong ứng dụng có liên quan.
 • Thêm các phương thức OnVideoMute(), OnVideoPause(), OnVideoPlay()OnVideoStart() vào lớp VideoController.VideoLifecycleCallbacks.
 • Thêm khả năng bật chế độ hiển thị tối đa trên quảng cáo toàn màn hình bằng cách thêm phương thức setImmersiveMode() vào các lớp PublisherInterstitialAdRewardedVideoAd.
 • Thêm giao diện OnPublisherAdViewLoadedListener, lớp PublisherAdViewOptions và lớp PublisherAdViewOptions.Builder để sử dụng với AdLoader cho các yêu cầu quảng cáo gốc cộng biểu ngữ.
 • Đã thêm giao diện OnImmersiveModeUpdatedListener không bắt buộc mà các bộ chuyển đổi dàn xếp có thể triển khai để nhận thông tin cập nhật về chế độ hiển thị tối đa.
 • Thêm phương thức getMediationAdapterClassName() vào lớp RewardedVideoAd.
 • Thêm các quy tắc keep để tự động duy trì tên lớp của bộ chuyển đổi dàn xếp khi sử dụng ProGuard.
10.2.0 15-2-2017
 • Dịch vụ Google Play 10.2.x là bản phát hành đầu tiên không còn hỗ trợ đầy đủ cho Android phiên bản 2.3.x (Gingerbread). Các ứng dụng được phát triển bằng bản phát hành SDK 10.2.x trở lên yêu cầu API Android tối thiểu là 14 và không thể cài đặt trên các thiết bị chạy API dưới 14. Để tìm hiểu thêm về các tuỳ chọn, bao gồm cả việc tạo nhiều APK để mở rộng khả năng hỗ trợ của ứng dụng cho Android Gingerbread, hãy xem Blog dành cho nhà phát triển Android.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho các thành phần video đối với quảng cáo nội dung Gốc nâng cao và quảng cáo mẫu tuỳ chỉnh.
 • Thêm các phương thức getVideoController(), setVideoOptions()getVideoOptions() vào lớp PublisherAdView.
 • Thêm lớp AdChoicesView.
 • Thêm các phương thức getAdChoicesContent()setAdChoicesContent() vào lớp NativeAdMapper.
 • Đã thêm giao diện InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter cho bộ chuyển đổi dàn xếp video có tặng thưởng muốn chọn tham gia khởi chạy sớm trước khi thực hiện yêu cầu quảng cáo.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho tính năng xem trước trong ứng dụng và khắc phục sự cố trong Google Ad Manager.
10.0.1 21-11-2016
 • Sửa lỗi và cải tiến chung.
9.8.0 24/10/2016
 • MobileAds.Initialize(Context) đã được sử dụng lại. Các nhà xuất bản Google Ad Manager nên gọi phương thức này khi khởi chạy ứng dụng của họ. Nhà xuất bản AdMob vẫn nên sử dụng MobileAds.Initialize(Context, String) và chuyển mã xử lý ứng dụng của họ.
9.6.0 22/09/2016
 • Thêm lớp MediaView cho Quảng cáo gốc nâng cao dạng video.
 • Thêm phương thức openDebugMenu() vào lớp MobileAds để xem trước mẫu quảng cáo và khắc phục sự cố về đơn vị quảng cáo của Ad Manager.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho các sự kiện tùy chỉnh video có tặng thưởng.
9.4.0 01-08-2016
 • Sửa lỗi và cải tiến chung.
9.2.0 27-06-2016
 • Thêm phương thức setAdChoicesPlacement() vào lớp NativeAdOptions.Builder mà nhà xuất bản ứng dụng hiện có thể sử dụng để chỉ định vị trí của AdChoices trong quảng cáo gốc.
 • Đã sửa một số lỗi để cải thiện tính năng phát quảng cáo dạng video.
9.0.1 26-05-2016
 • Giải quyết vấn đề về ProGuard được giới thiệu trong phiên bản 9.0.0. Nhà xuất bản không cần dùng tuỳ chọn keep cho com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi nữa.
9.0.0 18/05/2016
 • Thêm tính năng tự động điền thông tin vị trí cho các ứng dụng cấp quyền truy cập thông tin vị trí một cách rõ ràng.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho các sự kiện tùy chỉnh dàn xếp Video có tặng thưởng.
 • Đã thêm tùy chọn video cho quảng cáo gốc Express.
 • Cập nhật API Quảng cáo tìm kiếm tuỳ chỉnh.
 • Thêm phương thức setAppMuted().
 • Phương thức MobileAds.initialize(android.content.Context, java.lang.String) không còn được dùng nữa.
 • Phương thức MobileAds.initialize(android.content.Context) hiện không còn được dùng nữa.
 • Thêm phương thức MediationNativeListener.onAdImpression() để báo cáo lượt hiển thị trong bộ chuyển đổi dàn xếp.
 • Chỉ đối với bản phát hành này, các ứng dụng sử dụng ProGuard để xử lý hậu kỳ ứng dụng cần thêm tuỳ chọn keep sau đây vào tệp cấu hình ProGuard:

  -keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }
8.4.0 18-12-2015
 • Đã thêm phương thức công khai, MobileAds.setAppVolume(), để thông báo cho SDK quảng cáo trên thiết bị di động về mức âm lượng hiện tại của ứng dụng.
 • Đã triển khai các bản sửa lỗi và điểm cải tiến.
8.3.0 6-11-2015
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo video có tặng thưởng.
 • Đã thêm phương thức isLoading() vào PublisherAdViewPublisherInterstitialAd để kiểm tra xem có yêu cầu quảng cáo nào đang được xử lý hay không.
 • Thêm phương thức setIsDesignedForFamilies() vào AdRequest.BuilderPublisherAdRequest.Builder.
 • Thêm phương thức destroy() vào NativeAdView.
8.1.0 24/09/2015 Nhiều bản sửa lỗi.
7.8.0 13/08/2015
 • Bản phát hành chính thức MRAID phiên bản 2.
 • Đã thêm phương thức isLoading() vào AdLoader, AdViewInterstitialAd để kiểm tra xem có yêu cầu quảng cáo nào đang được xử lý hay không.
 • Ngừng sử dụng PublisherAdRequest.Builder#setManualImpressionsEnabled(). Sử dụng PublisherAdView#setManualImpressionsEnabled() thay thế.
7.5.0 28-05-2015
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho các định dạng quảng cáo gốc nội dung và cài đặt ứng dụng trên AdMob và Ad Manager.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho các định dạng quảng cáo gốc tùy chỉnh (có sẵn cho quảng cáo đặt trước trên Ad Manager).
7.3.0 28-04-2015 Nhiều bản sửa lỗi.
7.0.0 19/03/2015
 • Thêm các phương thức addCustomTargeting()addCategoryExclusion() vào PublisherAdRequest.Builder.
 • Khắc phục vấn đề khiến PublisherAdView.recordManualImpression() ghi lại nhiều lượt hiển thị trong Ad Manager khi sử dụng phương thức đếm số lượt hiển thị theo cách thủ công.
 • Khắc phục vấn đề khiến quảng cáo hiển thị không đúng cách khi sử dụng thuộc tính android:largestWidthLimitDp trên thẻ <supports-screens>.
 • Thêm phương thức setRequestAgent() vào AdRequest.BuilderPublisherAdRequest.Builder. Bạn nên sử dụng phương thức này để biểu thị nguồn gốc yêu cầu quảng cáo của các bên thứ ba dàn xếp với SDK quảng cáo trên thiết bị di động.
6.5.87 08-12-2014
 • Ra mắt cấu trúc JAR chia tách – Giờ đây, nhà phát triển Android Studio có thể chỉ cần đưa phần quảng cáo của Dịch vụ Google Play vào bằng cách dựa vào com.google.android.gms:play‑services‑ads:6.+.
  Lưu ý: Các ứng dụng tạo quảng cáo biểu ngữ trong XML vẫn phải tham chiếu toàn bộ thư viện com.google.android.gms:play‑services:6.+.
 • Nhiều bản sửa lỗi.
6.1 08-10-2014
 • Thêm phương thức getLocation() vào com.google.android.gms.ads.MediationAdRequest.
 • Thêm phần mô tả nội dung vào nút đóng quảng cáo xen kẽ để hỗ trợ tiếp cận.
 • Xoá tính năng ghi nhật ký "Không tìm thấy tài nguyên Google Play" khi dự án thư viện được liên kết chính xác.
 • Đã thêm getMediationAdapterClassName() vào AdView để lấy tên lớp của bộ chuyển đổi dàn xếp mạng quảng cáo hiện đang hiển thị quảng cáo.
5 25-06-2014
 • Đã thêm các API mới để triển khai Sự kiện tuỳ chỉnh.
 • Thêm quy trình mua mặc định cho Giao dịch mua hàng trong ứng dụng bằng API Google Play Billing.
4,4 07-05-2014
 • Đã thêm các API Bộ chuyển đổi dàn xếp mới.
 • Đã thêm định dạng quảng cáo LARGE_BANNER 320x100 mới cho cả điện thoại và máy tính bảng.
 • Đã thêm định dạng quảng cáo xen kẽ mới cho Giao dịch mua hàng trong ứng dụng. Đặt InAppPurchaseListener trên InterstitialAd để theo dõi các sự kiện mua hàng trong ứng dụng.
 • Sửa lỗi cho sự cố SecurityException do đọc gservices khi chưa được phép.
4,3 17/03/2014
 • InterstitialAd hiện hoạt động nếu được truyền một ngữ cảnh ứng dụng.
 • Thêm phương thức setContentUrl() vào PublisherAdRequest.Builder.
 • Đã sửa lỗi cho trường hợp ngoại lệ khi Dịch vụ chưa được đăng ký.
4,2 03-02-2014 Nhiều bản sửa lỗi.
4.1 16/01/2014
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho Ad Manager và Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm cho ứng dụng dành cho thiết bị di động.
 • AdRequest.Builder hiện có một phương thức setLocation().
 • Khắc phục sự cố xảy ra nếu quảng cáo xen kẽ được yêu cầu nhưng AdActivity không được chỉ định trong tệp kê khai.
4 31-10-2013
 • API quảng cáo trên thiết bị di động của Google hiện là một phần của Dịch vụ Google Play.
 • Các nội dung cập nhật trong tương lai đối với API Quảng cáo của Google trên thiết bị di động sẽ được tự động đẩy đến các thiết bị thông qua Dịch vụ Google Play.
 • Chưa hỗ trợ Ad Manager và Quảng cáo đi kèm kết quả tìm kiếm cho ứng dụng dành cho thiết bị di động.