Directory API: ชื่อแทนของผู้ใช้

สร้างชื่อแทนผู้ใช้

อีเมลแทนของผู้ใช้คืออีเมลอื่นที่ใช้กล่องจดหมายเดียวกันกับที่อีเมลหลักของผู้ใช้ใช้ ชื่อแทนผู้ใช้จะเชื่อมโยงกับโดเมนบัญชีที่แตกต่างจากโดเมนที่ใช้โดยอีเมลหลักของผู้ใช้ได้ ผู้ใช้จะเริ่มได้รับอีเมลที่ส่งไปยังอีเมลนี้ภายใน 24 ชั่วโมง (แต่โดยมากจะเร็วกว่านั้น) API กำหนดให้ต้องยืนยันความเป็นเจ้าของโดเมนก่อนจึงจะสร้างชื่อแทนผู้ใช้ได้

หากต้องการสร้างชื่อแทนผู้ใช้ ให้ใช้คำขอ POST ต่อไปนี้และรวมการให้สิทธิ์ที่อธิบายไว้ในส่วนให้สิทธิ์คำขอ userKey อาจเป็นอีเมลหลักของผู้ใช้, id หรืออีเมลชื่อแทนของผู้ใช้ก็ได้ สำหรับพร็อพเพอร์ตี้คำขอและการตอบกลับ โปรดดูเอกสารอ้างอิง API ดังนี้

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/userKey/aliases

คำขอ JSON

คำขอ JSON ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างคำขอเพื่อสร้างชื่อแทนของผู้ใช้ ผู้ใช้คือ liz@example.com และชื่อแทนคือ Chicago@example.com

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/liz@example.com/aliases
เนื้อหาคำขอมีข้อมูลชื่อแทนใหม่ดังนี้
{ 
 "alias": "chica@example.com"
}

การตอบกลับที่สำเร็จจะแสดงรหัสสถานะ HTTP 201 นอกจากรหัสสถานะแล้ว การตอบกลับยังแสดงพร็อพเพอร์ตี้สำหรับชื่อแทนผู้ใช้ใหม่ด้วย

ดึงข้อมูลชื่อแทนทั้งหมดของผู้ใช้

หากต้องการเรียกข้อมูลชื่อแทนของผู้ใช้ทั้งหมดในโดเมนทั้งหมด ให้ใช้คำขอ GET ต่อไปนี้และรวมการให้สิทธิ์ที่อธิบายไว้ในคำขอการให้สิทธิ์ userKey อาจเป็นอีเมลหลักของผู้ใช้, id หรืออีเมลชื่อแทนของผู้ใช้ก็ได้ สำหรับพร็อพเพอร์ตี้คำขอและการตอบกลับ โปรดดูเอกสารอ้างอิง API ดังนี้

GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/userKey/aliases
ตัวอย่างเช่น URI คำขอนี้จะแสดงชื่อแทนทั้งหมดสำหรับ userKey, liz@example.com:
GET https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/liz@example.com/aliases

ชื่อแทนของผู้ใช้ทั้งหมดจะแสดงผลตามลำดับตัวอักษร ไม่มีขนาดของหน้าเว็บ เช่น สตริงการค้นหา maxResults หรือการใส่เลขหน้าที่ใช้สำหรับการตอบกลับ "เรียกข้อมูลชื่อแทนทั้งหมด"

การตอบสนองของ JSON

การตอบกลับที่สำเร็จจะแสดงรหัสสถานะ HTTP 200 นอกจากรหัสสถานะแล้ว การตอบกลับจะแสดงชื่อแทนของผู้ใช้ตามลำดับตัวอักษร โดเมนชื่อแทนเหล่านี้คือโดเมนหลักและโดเมนอื่นๆ อีกหลายรายการในบัญชี

{
"kind": "directory#user#aliases",
"aliases": [
 {
 "kind": "directory#user#alias",
 "id": "the unique user id",
 "primary_email": "liz@example.com",
 "alias": "chica@example.com"
 },
 {
 "kind": "directory#user#alias",
 "id": "the unique user id",
 "primary_email": "liz@example.com",
 "alias": "support@example.com"
 },
 {
 "kind": "directory#user#alias",
 "id": "the unique user id",
 "primary_email": "liz@example.com",
 "alias": "help@hr.example.com"
 },
 {
 "kind": "directory#user#alias",
 "id": "the unique user id",
 "primary_email": "liz@example.com",
 "alias": "tickets@jumboinc.com"
 }
]
}

ลบชื่อแทนของผู้ใช้

หากต้องการลบชื่อแทนผู้ใช้ ให้ใช้คำขอ DELETE ต่อไปนี้และรวมการให้สิทธิ์ที่อธิบายไว้ในการให้สิทธิ์คำขอ การนำชื่อแทนออกอาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง userKey อาจเป็นอีเมลหลักของผู้ใช้, id หรืออีเมลอีเมลแทนของผู้ใช้ และ aliasId เป็นอีเมลของอีเมลแทนที่จะถูกลบ สำหรับพร็อพเพอร์ตี้คำขอและการตอบกลับ โปรดดูข้อมูลอ้างอิง API

DELETE https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/userKey/aliases/aliasId
ตัวอย่างเช่น คำขอ DELETE นี้จะลบชื่อแทน Chica@example.com สำหรับ userKey ซึ่งก็คือ liz@example.com:
DELETE https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/liz@example.com/aliases/chica@example.com

การตอบกลับที่สำเร็จจะแสดงรหัสสถานะ HTTP 200