Method: users.aliases.insert

Dodaje alias.

Żądanie HTTP

POST https://admin.googleapis.com/admin/directory/v1/users/{userKey}/aliases

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
userKey

string

Identyfikuje użytkownika w żądaniu do interfejsu API. Może to być podstawowy adres e-mail użytkownika, alias adresu e-mail lub unikalny identyfikator użytkownika.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu UserAlias.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję UserAlias.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

  • https://apps-apis.google.com/a/feeds/alias/
  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
  • https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.alias

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.