Dimensions

เอกสารนี้ระบุมิติข้อมูลที่ YouTube Reporting API รองรับ API นี้จะดึงข้อมูลรายงานจํานวนมากที่มีข้อมูล YouTube Analytics สําหรับช่องหรือเจ้าของเนื้อหา

มิติข้อมูลคือเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้รวบรวมข้อมูล เช่น วันที่ของกิจกรรมของผู้ใช้ หรือประเทศของผู้ใช้

รายงานแบบกลุ่มแต่ละรายการรองรับรายการมิติข้อมูลที่กําหนดไว้ล่วงหน้า และรายงานแต่ละแถวจะมีชุดค่าผสมมิติข้อมูลที่ไม่ซ้ํากัน ดังนั้น การรวมกันของค่ามิติข้อมูลในแต่ละแถวจะทํางานเป็นคีย์หลักของแถวนั้น คุณไม่จําเป็นต้องระบุหรือมีตัวเลือกในการระบุมิติข้อมูลที่จะรวมไว้ในรายงาน

มิติข้อมูลหลัก

แม้ว่า YouTube Reporting API จะขึ้นอยู่กับนโยบายการเลิกใช้งานที่ระบุไว้ในข้อกําหนดในการให้บริการ แต่มิติข้อมูลที่ไม่ใช่บริการหลัก (และเมตริกที่ไม่ใช่บริการหลัก) จะไม่อยู่ภายใต้นโยบาย ในคําจํากัดความในหน้านี้ มิติข้อมูลใดๆ ที่เป็นมิติข้อมูลหลักจะได้รับการระบุอย่างชัดเจน

รายการต่อไปนี้ระบุมิติข้อมูลหลักของ API ทั้งหมดนี้ยังเป็นมิติข้อมูลหลักใน YouTube Analytics API ด้วย

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในรายการ YouTube API ภายใต้นโยบายการเลิกใช้งาน

ขนาด

ส่วนต่อไปนี้จะกําหนดมิติข้อมูลที่ใช้ในรายงานจํานวนมากของ YouTube Reporting API ระบบจะใช้มิติข้อมูลเหล่านี้ในรายงานช่องและเจ้าของเนื้อหา เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ทรัพยากร

มิติข้อมูลเหล่านี้สอดคล้องกับทรัพยากรที่ช่องและเจ้าของเนื้อหาจัดการบน YouTube

video_id (มิติข้อมูลหลัก)
รหัสของวิดีโอ YouTube ใน YouTube Data API นี่คือค่าของพร็อพเพอร์ตี้ id ของทรัพยากร video This is a core dimension and is subject to the Deprecation Policy.
รหัสเพลย์ลิสต์
รหัสของเพลย์ลิสต์ YouTube ใน YouTube Data API นี่คือค่าของพร็อพเพอร์ตี้ id ของทรัพยากร playlist
channel_id (มิติข้อมูลหลัก)
รหัสสําหรับช่อง YouTube ใน YouTube Data API นี่คือค่าของพร็อพเพอร์ตี้ id ของทรัพยากร channel This is a core dimension and is subject to the Deprecation Policy.
asset_id (ใช้ในรายงานเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น)
รหัสของเนื้อหาที่จัดการในระบบ Content ID ของ YouTube ชิ้นงานคือทรัพย์สินทางปัญญาในระบบนั้น ในเว็บไซต์ YouTube คุณจะค้นหารหัสเนื้อหาได้ในระบบจัดการเนื้อหาของ YouTube นอกจากนี้ คุณยังเรียกข้อมูลได้โดยใช้ API Content ID ของ YouTube

พื้นที่ทางภูมิศาสตร์

มิติข้อมูลเหล่านี้ระบุพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมของผู้ใช้ ประสิทธิภาพโฆษณา หรือเมตริกรายได้โดยประมาณ

รหัสประเทศ (มิติข้อมูลหลัก)
ประเทศที่เชื่อมโยงกับเมตริกในแถวรายงาน ค่ามิติข้อมูลคือรหัสประเทศแบบ ISO-3166-1 แบบ 2 ตัวอักษร เช่น US, CN (จีน) หรือ FR (ฝรั่งเศส) รหัสประเทศ ZZ ใช้เพื่อรายงานเมตริกที่ YouTube ระบุประเทศที่เกี่ยวข้องไม่ได้ This is a core dimension and is subject to the Deprecation Policy.
รหัสจังหวัด
รัฐหรือเขตแดนของสหรัฐอเมริกาที่เชื่อมโยงกับเมตริกในแถวรายงาน ค่ามิติข้อมูลคือรหัส ISO 3166-2 ที่ระบุรัฐของสหรัฐอเมริกาหรือเขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย เช่น US-MI (Michigan) หรือ US-TX (Texas) รหัสจังหวัด US-ZZ ใช้ในการรายงานเมตริกที่ YouTube ระบุรัฐในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องไม่ได้

หมายเหตุ: มิติข้อมูลนี้ไม่รองรับค่า ISO 3166-2 ที่ระบุพื้นที่รอบนอกของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเขตแดนเหล่านั้นมีรหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO 3166-1 ของตัวเองด้วย นอกจากนี้ ยังไม่รองรับการแยกย่อยในประเทศอื่นๆ ที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาด้วย

ระยะเวลา

วันที่ (มิติข้อมูลหลัก)
มิติข้อมูลนี้จะระบุวันที่ที่เชื่อมโยงกับเมตริกในแต่ละแถวของรายงาน ในรายงานแบบกลุ่ม วันที่หมายถึงช่วงเวลาเริ่มต้นเวลา 00:00 น. เวลาแปซิฟิก และสิ้นสุดเวลา 23:59 น. ตามเวลาแปซิฟิกในวันที่ เดือน เดือน และปีที่ระบุ เวลาเขตแปซิฟิกคือ UTC-7 หรือ UTC-8 ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปี

โปรดทราบว่าแม้วันที่มักจะแสดงระยะเวลา 24 ชั่วโมง แต่วันที่มีการปรับเวลาไปข้างหน้าตามเวลาออมแสงหมายถึงระยะเวลา 23 ชั่วโมง และวันที่ที่ปรับนาฬิกาให้ย้อนกลับมาแทนระยะเวลา 25 ชั่วโมง
This is a core dimension and is subject to the Deprecation Policy.

ตำแหน่งการเล่น

มิติข้อมูลเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้

ประเภทการเล่นกลับ [playback_location_type]
มิติข้อมูลนี้ระบุประเภทของหน้าเว็บหรือแอปพลิเคชันที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ ตารางต่อไปนี้แสดงค่ามิติข้อมูล
ค่า
0 ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน้าสําหรับดูของ YouTube ในแอปพลิเคชันหรือในแอปพลิเคชัน YouTube อย่างเป็นทางการ เช่น แอป YouTube สําหรับ Android
1 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่นที่มีการฝังวิดีโอโดยใช้การฝัง <iframe> หรือ <object>
2 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหน้าช่อง YouTube
5 ข้อมูลเกี่ยวข้องกับเมตริกที่จัดอยู่ในสถานที่ประเภทอื่นไม่ได้ตามที่ระบุไว้ข้างต้น
7 ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับการดูที่เกิดขึ้นในหน้าแรกหรือหน้าจอหลักของ YouTube ในฟีดการติดตามของผู้ใช้ หรือในฟีเจอร์การเรียกดูอื่นๆ ของ YouTube
8 ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับการดูที่เกิดขึ้นโดยตรงในหน้าผลการค้นหาของ YouTube
10 ข้อมูลนี้เกี่ยวข้องกับยอดดูที่เกิดขึ้นในฟีด YouTube Shorts
รายละเอียดตําแหน่งการเล่น
มิติข้อมูลนี้ระบุ URL หรือแอปพลิเคชันที่มีการเล่น มิติข้อมูลนี้รองรับเฉพาะการดูที่เกิดขึ้นในโปรแกรมเล่นแบบฝัง ซึ่งหมายความว่าค่ามิติข้อมูลจะปรากฏในแถวที่ค่าของมิติข้อมูลคือ 1 เท่านั้น ในแถวอื่นๆ ค่าของมิติข้อมูลนี้ว่างเปล่า

รายละเอียดการเล่น

live_or_on_Demand
มิติข้อมูลนี้ระบุว่าเมตริกกิจกรรมของผู้ใช้ในแถวข้อมูลเชื่อมโยงกับการดูการถ่ายทอดสดหรือไม่ มีข้อมูลของมิติข้อมูลนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2014

ตารางต่อไปนี้แสดงค่าของมิติข้อมูล
ค่า
live ข้อมูลของแถวจะอธิบายกิจกรรมของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสด
onDemand ข้อมูลของแถวจะอธิบายกิจกรรมของผู้ใช้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายทอดสด
สถานะการสมัครใช้บริการ
มิติข้อมูลนี้ระบุว่าเมตริกกิจกรรมของผู้ใช้ในแถวข้อมูลเชื่อมโยงกับผู้ชมที่ติดตามช่องของช่องหรือเพลย์ลิสต์หรือไม่ ค่าที่เป็นไปได้คือ subscribed และ unsubscribed

โปรดทราบว่าค่าของมิติข้อมูลจะถูกต้อง ณ เวลาที่เกิดกิจกรรมของผู้ใช้ เช่น สมมติว่าผู้ใช้ไม่ได้ติดตามช่องและดูหนึ่งในวิดีโอของช่อง จากนั้นติดตามช่องดังกล่าวและดูวิดีโออื่นทั้งหมดในวันเดียวกัน รายงานของช่องหนึ่งระบุว่าข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการมีค่า subscribed_status เป็น subscribed และยอดดู 1 ค่ามีค่า subscribed_status เป็น unsubscribed

แหล่งที่มาของการเข้าชม

ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชม
มิติข้อมูลนี้ระบุประเภท URL ที่มากับเมตริกกิจกรรมของผู้ใช้ ประเภทผู้อ้างอิงจะอธิบายลักษณะที่ผู้ใช้เข้าถึงวิดีโอหรือช่องที่เชื่อมโยงกับแถวในรายงาน ตารางต่อไปนี้แสดงค่ามิติข้อมูล
ค่า
0 โดยตรงหรือไม่ทราบ
ค่านี้รวมการเข้าชมโดยตรงไปยังหน้าและหน้าที่ไม่ทราบ URL ที่มา ในรายงานคําค้นหา ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้จะระบุเป็น NO_LINK_OTHER หรือ UNKNOWN_MOBILE_OR_DIRECT
1 การโฆษณาใน YouTube
โฆษณาได้รับการอ้างถึงวิดีโอของผู้ชม ในรายงานแหล่งที่มาของการเข้าชม หากค่าของมิติข้อมูลนี้คือ 1 มิติข้อมูล traffic_source_detail จะระบุประเภทของโฆษณาที่ผู้ชมเห็น ในรายงานคําค้นหา ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้จะระบุเป็น ADVERTISING โดยค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
ค่า
ctp_engagement_ad โฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วมแบบคลิกเพื่อเล่น
engagement_ad โฆษณาเพื่อการมีส่วนร่วม
googlemediaads โฆษณา Google Search
insearch_display TrueView ในการค้นหาและบนหน้าจอ
instream TrueView ในสตรีม
instream-select โฆษณาในสตรีมแบบข้ามได้ที่จองไว้
unknown การโฆษณาบน YouTube ที่ไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ใดๆ
video_wall แผงวิดีโอ
yva วิดีโอโฆษณาบนหน้าแรก
3 ฟีเจอร์การเรียกดู
ผู้ชมได้รับการอ้างอิงจากหน้า YouTube ที่นําไปสู่วิดีโอหรือช่อง ในรายงานแหล่งที่มาของการเข้าชม หากค่าของมิติข้อมูลนี้คือ 3 มิติข้อมูล traffic_source_detail จะระบุฟีเจอร์ที่อ้างอิงการเข้าชม ในรายงานคําค้นหา ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้จะระบุเป็น SUBSCRIBER โดยค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
ค่า
explore เด็ก: สํารวจ
learning เด็ก: การเรียนรู้
music ฟีดเพลง
my-history ดูประวัติ
my-subscriptions การสมัครใช้บริการของฉัน
my-uploads การอัปโหลดของฉัน
podcasts หน้าปลายทางของพอดแคสต์
shows เด็ก: การแสดง
watch-later ดูภายหลัง
what-to-watch ดูอะไรดี
4 ช่อง YouTube
ผู้ชมได้รับการอ้างอิงจากหน้าช่อง YouTube ในรายงานแหล่งที่มาของการเข้าชม หากค่าของมิติข้อมูลนี้คือ 4 มิติข้อมูล traffic_source_detail จะระบุรหัสแชแนลสําหรับแชแนลนั้น ในรายงานคําค้นหา ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้จะระบุเป็น YT_CHANNEL
5 YouTube Search
ผู้ชมได้รับการอ้างอิงจากผลการค้นหา YouTube ในรายงานแหล่งที่มาของการเข้าชม หากค่าของมิติข้อมูลนี้คือ 5 มิติข้อมูล traffic_source_detail จะระบุข้อความค้นหาที่เกี่ยวข้อง ในรายงานคําค้นหา ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้จะระบุเป็น YT_SEARCH
7 วิดีโอแนะนํา
ผู้ชมมาจากรายการวิดีโอที่เกี่ยวข้องในหน้าสําหรับดูวิดีโออื่น ในรายงานแหล่งที่มาของการเข้าชม หากค่าของมิติข้อมูลนี้คือ 7 มิติข้อมูล traffic_source_detail จะระบุรหัสวิดีโอสําหรับวิดีโอนั้น ในรายงานคําค้นหา ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้จะระบุเป็น RELATED_VIDEO หรือ YT_RELATED
8 ฟีเจอร์อื่นๆ ของ YouTube
ผู้ชมได้รับการอ้างอิงจากหน้า YouTube ที่ไม่ได้เป็นหนึ่งในแหล่งที่มาของการเข้าชมประเภทอื่นๆ ที่ระบุไว้ ในรายงานแหล่งที่มาของการเข้าชม หากค่าของมิติข้อมูลนี้คือ 8 มิติข้อมูล traffic_source_detail จะระบุ URL ของหน้าเว็บ ในรายงานคําค้นหา ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้จะระบุเป็น YT_OTHER_PAGE โดยค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
ค่า
g-crec ช่องแนะนำ
offline ออฟไลน์
promotion การโปรโมตพาร์ทเนอร์
unknown ไม่ระบุ
widget วิดเจ็ตหน้าจอหลักของ Android
youtu.be youtu.be
ytremote รีโมต YouTube
9 ภายนอก
ผู้ชมได้รับการอ้างอิงจากลิงก์ในเว็บไซต์อื่น แหล่งที่มาของการเข้าชมนี้มีการอ้างอิงจากผลการค้นหาของ Google ในรายงานแหล่งที่มาของการเข้าชม หากค่าของมิติข้อมูลนี้คือ 9 มิติข้อมูล traffic_source_detail จะระบุหน้าเว็บภายนอก ในรายงานคําค้นหา ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้จะระบุเป็น EXT_URL
11 การ์ดและคําอธิบายประกอบวิดีโอ
ผู้ชมได้รับการอ้างอิงโดยการคลิกคําอธิบายประกอบหรือการ์ดในวิดีโออื่น ในรายงานคําค้นหา ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้จะระบุเป็น ANNOTATION
14 เพลย์ลิสต์
ยอดดูเกิดขึ้นขณะวิดีโอเล่นเป็นส่วนหนึ่งของเพลย์ลิสต์ ในรายงานคําค้นหา แหล่งที่มาของการเข้าชมประเภทนี้จะได้รับการระบุว่าเป็น PLAYLIST

โปรดทราบว่าแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้แตกต่างจากประเภทแหล่งที่มา 18 ซึ่งระบุว่าการดูมาจากหน้าที่แสดงวิดีโอทั้งหมดในเพลย์ลิสต์
17 การแจ้งเตือน
ผู้ชมมาจากอีเมลหรือการแจ้งเตือนจาก YouTube ในรายงานคําค้นหา ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้จะระบุเป็น NOTIFICATION โดยค่าที่เป็นไปได้มีดังนี้
ค่า
inbox
push
sdig ยอดดูที่มาจากการแจ้งเตือนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาสรุปของผู้ติดตาม
uploaded_other ยอดดูที่มาจากการแจ้งเตือนที่ไม่ได้พุช เช่น การแจ้งเตือนทางอีเมลหรือกล่องจดหมาย ที่ส่งถึงผู้ติดตามเมื่อมีการอัปโหลดวิดีโอ
uploaded_push ยอดดูที่มาจากข้อความ Push ที่ส่งไปยังผู้ติดตามเมื่อมีการอัปโหลดวิดีโอ
18 หน้าเพลย์ลิสต์
ยอดดูมาจากหน้าที่แสดงวิดีโอทั้งหมดในเพลย์ลิสต์ ในรายงานคําค้นหา แหล่งที่มาของการเข้าชมประเภทนี้จะได้รับการระบุเป็น YT_PLAYLIST_PAGE

โปรดทราบว่าแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้แตกต่างจากประเภทแหล่งที่มา 14 ซึ่งระบุว่าการดูเกิดขึ้นระหว่างที่วิดีโอกําลังเล่นเป็นส่วนหนึ่งของเพลย์ลิสต์
19 การจัดโปรแกรมจากเนื้อหาที่มีการอ้างสิทธิ์
ยอดดูที่มาจากวิดีโอที่ผู้ใช้อัปโหลดซึ่งมีการอ้างสิทธิ์ซึ่งเจ้าของเนื้อหาใช้ในการโปรโมตเนื้อหาที่ดู ในรายงานคําค้นหา แหล่งที่มาของการเข้าชมนี้จะระบุเป็น CAMPAIGN_CARD แหล่งที่มาของการเข้าชมนี้รองรับเฉพาะรายงานเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น
20 End Screen ของวิดีโอแบบอินเทอร์แอกทีฟ
ยอดดูที่มาจาก End Screen ของวิดีโออื่น ในรายงานคําค้นหา ประเภทแหล่งที่มาของการเข้าชมนี้จะระบุเป็น END_SCREEN
23 เรื่องราว
ผู้ชมถูกอ้างอิงโดยการเลื่อนแนวตั้งจากวิดีโอก่อนหน้าในประสบการณ์การรับชมเรื่องราว
24 Shorts
ผู้ชมได้รับการแนะนําโดยปัดแนวตั้งจากวิดีโอก่อนหน้าเพื่อรับชม Shorts
25 หน้าผลิตภัณฑ์
วิดีโอในหน้าผลิตภัณฑ์นําผู้ชมไปยังช่องอื่น
26 หน้าแฮชแท็ก
ยอดดูที่มาจากหน้าแฮชแท็ก VOD หรือหน้า Pivot ของแฮชแท็ก Shorts
27 หน้าเสียง
ยอดดูที่มาจากหน้า Pivot Page ของ Shorts
28 การส่งผู้ชมแบบสด
ยอดดูที่มาจากการส่งผู้ชมแบบสด
รายละเอียดแหล่งที่มาของการเข้าชม [traffic_source_detail]
มิติข้อมูลนี้จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งที่มาของการเข้าชมซึ่งค่ามิติข้อมูล traffic_source_type ของแถว ระบบป้อนข้อมูลค่ามิติข้อมูลนี้สําหรับค่ามิติข้อมูล traffic_source_type ดังนี้
 • 1 – ค่ามิติข้อมูลจะระบุประเภทของโฆษณาที่ผู้ชมเห็น ดูคําจํากัดความ traffic_source_type สําหรับรายการค่าที่เป็นไปได้
 • 3 – ค่ามิติข้อมูลจะระบุฟีเจอร์ของ YouTube ที่นําไปสู่การเข้าชมที่อ้างอิง ดูคําจํากัดความ traffic_source_type สําหรับรายการค่าที่เป็นไปได้
 • 4 – ค่ามิติข้อมูลจะระบุรหัสช่องที่มีการอ้างอิงผู้ชม
 • 5 – ค่ามิติข้อมูลระบุข้อความค้นหาที่ทําให้เกิดการเข้าชมที่อ้างอิง
 • 7 - ค่ามิติข้อมูลจะระบุวิดีโอที่มีการอ้างอิงถึงผู้ชม
 • 8 – ค่ามิติข้อมูลจะระบุประเภทของหน้า YouTube ที่นําไปสู่การเข้าชมที่อ้างอิง ดูคําจํากัดความ traffic_source_type สําหรับรายการค่าที่เป็นไปได้
 • 9 – ค่ามิติข้อมูลจะระบุหน้าภายนอกที่มีการอ้างอิงการเข้าชม
 • 17 – ค่ามิติข้อมูลจะระบุประเภทการแจ้งเตือนที่นําไปสู่การเข้าชมที่อ้างอิง ดูคําจํากัดความ traffic_source_type สําหรับรายการค่าที่เป็นไปได้
 • 19 - ค่ามิติข้อมูลจะระบุวิดีโอที่มีการอ้างอิงถึงผู้ชม
 • 20 - ค่ามิติข้อมูลจะระบุวิดีโอที่มีการอ้างอิงถึงผู้ชม
 • 25 - ค่ามิติข้อมูลจะระบุรหัสผลิตภัณฑ์ ซึ่งก็คือรหัสกราฟความรู้ของ Google
 • 26 – ค่ามิติข้อมูลจะระบุแฮชแท็กที่นําไปสู่การเข้าชมที่อ้างอิง
 • 27 - ค่ามิติข้อมูลจะระบุวิดีโอที่มีการอ้างอิงถึงผู้ชม
 • 28 - ค่ามิติข้อมูลจะระบุรหัสช่องที่มีการเรียกผู้ชมผ่านการส่งผู้ชมแบบสด

อุปกรณ์

ประเภทอุปกรณ์
มิติข้อมูลนี้ระบุรูปแบบของอุปกรณ์จริงของอุปกรณ์ที่เกิดการแสดงผล ตารางต่อไปนี้แสดงค่ามิติข้อมูลที่ถูกต้อง
ค่า
100 ไม่ระบุ
101 คอมพิวเตอร์
102 ทีวี
103 คอนโซลเกม
104 โทรศัพท์มือถือ
105 แท็บเล็ต
operating_system
มิติข้อมูลนี้ระบุระบบซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์ที่เกิดมุมมอง ตารางต่อไปนี้แสดงค่ามิติข้อมูลที่ถูกต้อง
ค่า
1 อื่นๆ
2 Windows
3 Windows Mobile
4 Android
5 iOS
6 Symbian
7 BlackBerry
9 Macintosh
10 PlayStation
11 Bada
12 WebOS
13 Linux
14 Hiptop
15 MeeGo
16 Wii
17 Xbox
18 PlayStation Vita
19 สมาร์ททีวี
20 Nintendo 3DS
21 Chromecast
22 Tizen
23 Firefox
24 RealMedia
25 KaiOS
26 Roku
27 Nintendo Switch
28 Apple tvOS
29 ระบบปฏิบัติการ OS
30 ChromeOS
31 Vidaa

ข้อมูลประชากร

มิติข้อมูลข้อมูลประชากรช่วยให้คุณเข้าใจช่วงอายุและเพศของกลุ่มเป้าหมาย ศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลประชากรในรายงาน YouTube Analytics

กลุ่มอายุ [age_group] (มิติข้อมูลหลัก)
มิติข้อมูลนี้ระบุกลุ่มอายุของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลรายงาน API จะใช้กลุ่มอายุต่อไปนี้
 • AGE_13_17
 • AGE_18_24
 • AGE_25_34
 • AGE_35_44
 • AGE_45_54
 • AGE_55_64
 • AGE_65_
This is a core dimension and is subject to the Deprecation Policy.
เพศ (มิติข้อมูลหลัก)
มิติข้อมูลนี้ระบุเพศของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าสู่ระบบซึ่งเชื่อมโยงกับข้อมูลรายงาน ค่าที่ถูกต้องคือ FEMALE, MALE และ GENDER_OTHER This is a core dimension and is subject to the Deprecation Policy.

การมีส่วนร่วมและการแชร์เนื้อหา

sharing_service (มิติข้อมูลหลัก)
มิติข้อมูลนี้ระบุบริการที่ใช้แชร์วิดีโอ คุณแชร์วิดีโอใน YouTube (หรือผ่านโปรแกรมเล่นวิดีโอ YouTube) ได้โดยใช้ปุ่ม "แชร์" This is a core dimension and is subject to the Deprecation Policy.

ตารางต่อไปนี้แสดงค่ามิติข้อมูลที่ถูกต้อง
ค่า
0 ไม่ระบุ
1 ขุด
4 reddit
5 สแตมป์อัป
6 mixi
7 Yahoo! ญี่ปุ่น
8 goo
9 Ameba
10 Facebook
11 Myspace
12 นูจิจ
18 ตูนติ
20 Menéame
21 ไวกอป
22 ตึก Skyrock
25 ฟอตคา
28 hi5
31 Twitter
32 โลก
34 Blogger
36 VKontakte (SITEКонтакте)
37 Rakuten (楽天VISIT場)
38 บันทึกประจําวัน
39 Odnoklassniki (ɞдноклассники)
40 Tumblc
42 LinkedIn
43 Google+
44 Weibo
45 Pinterest
46 อีเมล
47 Facebook Messenger
49 WhatsApp
50 Hangouts
51 Gmail
52 Kakao (Kakao Talk)
53 อื่นๆ
55 คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
59 ฝัง
60 SMS
61 การรับส่งข้อความของ Android
62 ข้อความ Verizon
63 ข้อความ HTC
64 การสนทนาของ Sony
65 ส่ง SMS
66 อีเมล LGE
67 บรรทัด
68 Viber
69 คิก
70 Skype
71 BlackBerry Messenger
72 WeChat
73 เรื่องราวคากาโอ
74 Dropbox
75 Telegram
76 หน้า Facebook
77 กลุ่มฉัน
78 อีเมล Android
79 Motorola Messaging
80 การแชร์ใกล้เคียง
81 Naver
82 กล่องโต้ตอบกิจกรรมของระบบ iOS
83 กล่องจดหมาย Google
84 แอป Android Messenger
85 YouTube Music
86 YouTube Gaming
87 YouTube Kids
88 YouTube TV

ดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารความช่วยเหลือ

คำอธิบายประกอบ

ประเภทหมายเหตุ
มิติข้อมูลนี้ระบุลักษณะที่คําอธิบายประกอบจะแสดงระหว่างวิดีโอ ตารางต่อไปนี้แสดงค่ามิติข้อมูลที่เป็นไปได้
ค่า
0 ไม่ระบุ
1 หมายเหตุ
3 สปอตไลท์
4 ตำแหน่ง
8 ลูกโป่งคำพูด
9 ป้ายกำกับ
10 ลายน้ำของแบรนด์
11 วิดีโอเด่น
12 เพลย์ลิสต์เด่น
30 คำกระตุ้นการตัดสินใจ
ศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําอธิบายประกอบประเภทต่างๆ และกระบวนการเพิ่มคําอธิบายประกอบลงในวิดีโอของคุณ
รหัสหมายเหตุ
รหัสที่ YouTube ใช้ในการระบุคําอธิบายประกอบที่ไม่ซ้ํา

การ์ด

ประเภทการ์ด [card_type]
มิติข้อมูลนี้ระบุประเภทการ์ดที่แสดงต่อผู้ใช้ ตารางต่อไปนี้แสดงค่ามิติข้อมูลที่เป็นไปได้
ค่า
0 ไม่ระบุ
60 ลิงก์
61 การระดมทุน
62 วิดีโอ
63 เพลย์ลิสต์
65 การให้เงินสนับสนุนของแฟนๆ
66 สินค้า
68 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
69 ช่อง
ศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ดประเภทต่างๆ และกระบวนการเพิ่มบัตรลงในวิดีโอ
รหัสบัตร
รหัสที่ YouTube ใช้ระบุบัตรที่ไม่ซ้ํากัน

End Screen

ประเภทองค์ประกอบ End Screen
มิติข้อมูลนี้ระบุประเภทองค์ประกอบ End Screen ที่แสดงต่อผู้ใช้ ตารางต่อไปนี้แสดงประเภทองค์ประกอบ End Screen และค่า
ค่า
501 วิดีโอ - องค์ประกอบโปรโมตวิดีโอ YouTube อื่น
502 เพลย์ลิสต์ - องค์ประกอบโปรโมตเพลย์ลิสต์ YouTube
503 เว็บไซต์ - องค์ประกอบลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
504 ช่อง - องค์ประกอบลิงก์กับช่องอื่น
505 ติดตาม - องค์ประกอบกระตุ้นให้ผู้ชมติดตามช่องของคุณ
506 เชื่อมโยงแล้ว
507 การระดมทุน - องค์ประกอบลิงก์ไปยังเว็บไซต์การระดมทุนที่ได้รับอนุมัติ
508 สินค้า - องค์ประกอบลิงก์ไปยังเว็บไซต์สินค้าที่ได้รับอนุมัติ
509 อัปโหลดล่าสุด - องค์ประกอบจะลิงก์ไปยังวิดีโอที่อัปโหลดล่าสุดของช่อง
510 เหมาะกับผู้ชม
end_screen_Element_id
รหัสที่ YouTube ใช้เพื่อระบุองค์ประกอบ End Screen แบบไม่ซ้ํา

คำบรรยาย

ภาษาคําบรรยาย
มิติข้อมูลนี้ระบุภาษาของคําบรรยายที่ใช้เป็นระยะเวลานานที่สุดระหว่างยอดดู โดยจะไม่นับยอดดูที่ปิดคําบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานที่มีมิติข้อมูลนี้ได้ในเอกสารสําหรับรายงานช่องหรือรายงานเจ้าของเนื้อหา
คําบรรยายภาษาอัตโนมัติ
มิติข้อมูลนี้ระบุภาษาของคําบรรยายที่แปลโดยอัตโนมัติซึ่งมีความยาวสูงสุดระหว่างยอดดู โดยจะไม่นับยอดดูที่ปิดคําบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานที่มีมิติข้อมูลนี้ได้ในเอกสารสําหรับรายงานช่องหรือรายงานเจ้าของเนื้อหา

ประสิทธิภาพของโฆษณา

ประเภทโฆษณา
ระบบใช้มิติข้อมูล ad_type ในรายงานประสิทธิภาพของโฆษณาและรวบรวมเมตริกที่ขอตามประเภทโฆษณาที่แสดงระหว่างการเล่นวิดีโอ ตารางต่อไปนี้แสดงค่ามิติข้อมูลที่เป็นไปได้ โปรดไปที่ศูนย์ช่วยเหลือของ YouTube เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบการโฆษณาบน YouTube
ค่า คำอธิบาย ค่าในรายงานคําค้นหา
1 โฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้ (ประมูล) auctionTrueviewInstream
2 โฆษณาแบบดิสเพลย์ (ประมูล) auctionDisplay
3 โฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ (ประมูล) auctionInstream
5 โฆษณาแบบดิสเพลย์ (จอง) reservedDisplay
6 โฆษณาวิดีโอแบบข้ามไม่ได้ (จอง) reservedInstream
13 ไม่ระบุ unknown
15 โฆษณาวิดีโอแบบข้ามได้ (จอง) reservedInstreamSelect
19 โฆษณาบัมเปอร์ (การประมูล) auctionBumperInstream
20 โฆษณาบัมเปอร์ (จอง) reservedBumperInstream

หมายเหตุ: รายงานคําค้นหาอาจแสดงผลโฆษณาประเภทอื่นๆ บางรายการที่เคยใช้ใน YouTube มาก่อน

มิติข้อมูลเจ้าของเนื้อหา

มิติข้อมูลต่อไปนี้จะใช้ในรายงานเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น

claim_status (ใช้ในรายงานเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น)
มิติข้อมูลนี้ระบุว่าแถวข้อมูลมีเมตริกสําหรับเนื้อหาที่มีการอ้างสิทธิ์เท่านั้น ค่าที่ถูกต้องสําหรับมิติข้อมูลนี้คือ claimed เท่านั้น ตารางในคําจํากัดความของมิติข้อมูล uploader_type ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้มิติข้อมูลนี้
ผู้อัปโหลด_ประเภท (มิติข้อมูลหลัก) (ใช้ในรายงานเจ้าของเนื้อหาเท่านั้น)
มิติข้อมูลนี้ระบุว่าแถวข้อมูลมีเมตริกสําหรับเนื้อหาที่อัปโหลดโดยเจ้าของเนื้อหาที่ระบุและ/หรือเนื้อหาที่อัปโหลดโดยบุคคลที่สาม เช่น วิดีโอที่ผู้ใช้อัปโหลดหรือไม่ ค่าที่ถูกต้องคือ self และ thirdParty นี่เป็นมิติข้อมูลหลักและอยู่ภายใต้นโยบายการเลิกใช้งาน

ตารางด้านล่างแสดงชุดค่าผสมที่รองรับสําหรับมิติข้อมูลclaimed_statusและuploader_type ดังนี้

มูลค่า claimed_status มูลค่า uploader_type คำอธิบาย
[ไม่ได้ตั้งค่า] ตนเอง แถวนี้มีข้อมูล YouTube Analytics สําหรับเนื้อหาที่มีการอ้างสิทธิ์และไม่มีการอ้างสิทธิ์ซึ่งเจ้าของเนื้อหาอัปโหลด
มีการอ้างสิทธิ์ ตนเอง แถวนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่มีการอ้างสิทธิ์ซึ่งเจ้าของเนื้อหาอัปโหลด
มีการอ้างสิทธิ์ บุคคลที่สาม แถวนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาที่อ้างสิทธิ์ซึ่งอัปโหลดโดยบุคคลที่สาม