Method: eventticketobject.modifylinkedofferobjects

Belirtilen kimliğe sahip etkinlik bileti nesnesi için bağlı teklif nesnelerini değiştirir.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/eventTicketObject/{resourceId}/modifyLinkedOfferObjects

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceId

string

Bir nesnenin benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu kimlik, bir verenin tüm nesneleri genelinde benzersiz olmalıdır. Bu değer issuer ID biçiminde olmalıdır.identifier: İlk sertifika Google tarafından verilir, ikincisini siz seçersiniz. Benzersiz tanımlayıcınız yalnızca alfanümerik karakterler, '.', '_' veya '-' içermelidir.

İstek içeriği

İstek metni, ModifyLinkedOfferObjectsRequest öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, EventTicketObject öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer