Method: spreadsheets.values.batchUpdate

Ustawia wartości w co najmniej jednym zakresie arkusza kalkulacyjnego. Element wywołujący musi zawierać identyfikator arkusza kalkulacyjnego, obiekt valueInputOption i co najmniej jeden element ValueRanges.

Żądanie HTTP

POST https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/{spreadsheetId}/values:batchUpdate

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
spreadsheetId

string

Identyfikator arkusza kalkulacyjnego do zaktualizowania.

Treść żądania

Treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "valueInputOption": enum (ValueInputOption),
 "data": [
  {
   object (ValueRange)
  }
 ],
 "includeValuesInResponse": boolean,
 "responseValueRenderOption": enum (ValueRenderOption),
 "responseDateTimeRenderOption": enum (DateTimeRenderOption)
}
Pola
valueInputOption

enum (ValueInputOption)

Sposób interpretacji danych wejściowych.

data[]

object (ValueRange)

Nowe wartości, które zostaną zastosowane w arkuszu kalkulacyjnym.

includeValuesInResponse

boolean

Określa, czy odpowiedź powinna zawierać wartości zaktualizowanych komórek. Domyślnie odpowiedzi nie zawierają zaktualizowanych wartości. Pole updatedData w każdym elemencie BatchUpdateValuesResponse.responses zawiera zaktualizowane wartości. Jeśli zakres zapisu jest większy niż rzeczywisty zakres, odpowiedź zawiera wszystkie wartości z żądanego zakresu (z wyjątkiem pustych wierszy i kolumn).

responseValueRenderOption

enum (ValueRenderOption)

Określa sposób renderowania wartości w odpowiedzi. Domyślna opcja renderowania to FORMATTED_VALUE.

responseDateTimeRenderOption

enum (DateTimeRenderOption)

Określa sposób wyświetlania dat, godzin i czasów trwania odpowiedzi. Ta wartość jest ignorowana, jeśli responseValueRenderOption ma wartość FORMATTED_VALUE. Domyślna opcja renderowania dateTime to SERIAL_NUMBER.

Treść odpowiedzi

Odpowiedź podczas aktualizowania zakresu wartości w arkuszu kalkulacyjnym.

W przypadku powodzenia treść żądania zawiera dane o następującej strukturze:

Zapis JSON
{
 "spreadsheetId": string,
 "totalUpdatedRows": integer,
 "totalUpdatedColumns": integer,
 "totalUpdatedCells": integer,
 "totalUpdatedSheets": integer,
 "responses": [
  {
   object (UpdateValuesResponse)
  }
 ]
}
Pola
spreadsheetId

string

Arkusz kalkulacyjny, do którego zostały zastosowane aktualizacje.

totalUpdatedRows

integer

Łączna liczba wierszy, w których zaktualizowano co najmniej 1 komórkę.

totalUpdatedColumns

integer

Łączna liczba kolumn, w których zaktualizowano co najmniej 1 komórkę.

totalUpdatedCells

integer

Łączna liczba zaktualizowanych komórek.

totalUpdatedSheets

integer

Łączna liczba arkuszy, w których zaktualizowano co najmniej jedną komórkę.

responses[]

object (UpdateValuesResponse)

Jedna odpowiedź UpdateValuesResponse w żądanym zakresie, w tej samej kolejności co żądania.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów OAuth:

 • https://www.googleapis.com/auth/drive
 • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
 • https://www.googleapis.com/auth/spreadsheets

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.