Photos Library API

จัดการรูปภาพ วิดีโอ และอัลบั้มใน Google Photos

บริการ: photoslibrary.googleapis.com

ปลายทางบริการ

ปลายทางของบริการคือ URL พื้นฐานที่ระบุที่อยู่เครือข่ายของบริการ API บริการหนึ่งอาจมีปลายทางบริการหลายจุด บริการนี้มีปลายทางบริการต่อไปนี้และ URI ด้านล่างทั้งหมดเกี่ยวข้องกับปลายทางของบริการนี้

  • https://photoslibrary.googleapis.com

แหล่งข้อมูล REST: v1.albums

วิธีการ
addEnrichment POST /v1/albums/{albumId}:addEnrichment
เพิ่มคุณค่าให้กับตำแหน่งที่ระบุในอัลบั้มที่กำหนด
batchAddMediaItems POST /v1/albums/{albumId}:batchAddMediaItems
เพิ่มรายการสื่อในคลังภาพ Google Photos ของผู้ใช้ลงในอัลบั้มอย่างน้อย 1 รายการ
batchRemoveMediaItems POST /v1/albums/{albumId}:batchRemoveMediaItems
นำรายการสื่ออย่างน้อย 1 รายการออกจากอัลบั้มที่ระบุ
create POST /v1/albums
สร้างอัลบั้มในคลังภาพ Google Photos ของผู้ใช้
get GET /v1/albums/{albumId}
แสดงอัลบั้มตามalbumIdที่ระบุ
list GET /v1/albums
แสดงรายการอัลบั้มทั้งหมดที่แสดงต่อผู้ใช้ในแท็บอัลบั้มของแอป Google Photos
patch PATCH /v1/albums/{album.id}
อัปเดตอัลบั้มด้วย id ที่ระบุ
share POST /v1/albums/{albumId}:share
ทำเครื่องหมายอัลบั้มที่แชร์และอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าถึงได้
unshare POST /v1/albums/{albumId}:unshare
ทำเครื่องหมายอัลบั้มที่แชร์ก่อนหน้านี้เป็นแบบส่วนตัว

ทรัพยากร REST: v1.mediaItems

วิธีการ
batchCreate POST /v1/mediaItems:batchCreate
สร้างรายการสื่ออย่างน้อย 1 รายการในคลังภาพ Google Photos ของผู้ใช้
batchGet GET /v1/mediaItems:batchGet
แสดงผลรายการสื่อสำหรับตัวระบุรายการสื่อที่ระบุ
get GET /v1/mediaItems/{mediaItemId}
แสดงผลรายการสื่อสำหรับตัวระบุรายการสื่อที่ระบุ
list GET /v1/mediaItems
แสดงรายการสื่อทั้งหมดจากคลังภาพ Google Photos ของผู้ใช้
patch PATCH /v1/mediaItems/{mediaItem.id}
อัปเดตรายการสื่อด้วย id ที่ระบุ
search POST /v1/mediaItems:search
ค้นหารายการสื่อในคลังภาพ Google Photos ของผู้ใช้

ทรัพยากร REST: v1.sharedAlbums

วิธีการ
get GET /v1/sharedAlbums/{shareToken}
แสดงอัลบั้มตามshareTokenที่ระบุ
join POST /v1/sharedAlbums:join
เข้าร่วมอัลบั้มที่แชร์ในนามของผู้ใช้ Google Photos
leave POST /v1/sharedAlbums:leave
ออกจากอัลบั้มที่แชร์ที่เข้าร่วมก่อนหน้านี้ในนามของผู้ใช้ Google Photos
list GET /v1/sharedAlbums
แสดงรายการอัลบั้มที่แชร์ทั้งหมดในแท็บการแชร์ของแอป Google Photos ของผู้ใช้