Ghi chú phát hành API ma trận khoảng cách

Đăng ký những ghi chú phát hành này. Đăng ký

Trang này được cập nhật mỗi khi có bản phát hành mới của API ma trận khoảng cách. Nhật ký thay đổi liệt kê các bản phát hành theo ngày và bao gồm mọi tính năng mới, bản sửa lỗi và điểm cải tiến đáng kể về hiệu suất.

Hãy tham khảo hướng dẫn dành cho nhà phát triển để biết thông tin về cách sử dụng Distance Matrix API (API Ma trận khoảng cách).

Ngày 10 tháng 11 năm 2015

Các tính năng và điểm cải tiến

  • API hiện trả về thời gian di chuyển dự đoán cùng với lưu lượng truy cập cho thời gian trong tương lai, dựa trên mức trung bình trước đây. Trước đây, API chỉ trả về thời gian di chuyển trong lưu lượng truy cập cho những thời điểm rất gần với thời điểm hiện tại. Để biết thời gian đi lại dự đoán kèm theo tình hình giao thông, hãy chỉ định thời gian khởi hành là "hiện tại" hoặc một thời điểm nào đó trong tương lai, bằng chế độ lái xe. Bạn cũng có thể chỉ định mô hình lưu lượng truy cập lạc quan, bi quan hoặc phỏng đoán tốt nhất (mặc định) để tác động đến các giả định dùng khi tính toán thời gian di chuyển. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem hướng dẫn dành cho nhà phát triển.
  • Khách hàng của Gói tiêu chuẩn hiện có quyền truy cập vào các tuyến đường tối ưu và thời gian di chuyển khi lưu thông. Các tính năng này trước đây chỉ được cung cấp cho khách hàng sử dụng Gói cao cấp của Nền tảng Google Maps.

Giới thiệu về các ghi chú phát hành này

Tài liệu này mô tả các bản phát hành từ tháng 11 năm 2015 trở đi. API ma trận khoảng cách tồn tại trước ngày đó và có một số bản phát hành, nhưng không được đưa vào các ghi chú này.