การยืนยันด้วย SMS ด้วยการแตะครั้งเดียวด้วย API คํายินยอมของผู้ใช้ SMS

API คํายินยอมของผู้ใช้ SMS จะช่วยส่งเสริม SMS Fetchr API โดยอนุญาตให้แอปแจ้งให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์เข้าถึงเนื้อหาของข้อความ SMS เดียว เมื่อผู้ใช้ให้ความยินยอม แอปจะมีสิทธิ์เข้าถึงเนื้อความทั้งหมดเพื่อดําเนินการยืนยัน SMS โดยอัตโนมัติ

เมื่อใช้ SMS ผู้ใช้จะเห็นหน้าจอต่อไปนี้เมื่อใช้ API คํายินยอมของผู้ใช้ SMS

เมื่อผู้ใช้เริ่มขั้นตอนการยืนยันทาง SMS ระบบจะแจ้งให้ป้อนรหัสแบบใช้ครั้งเดียวโดยใช้แป้นพิมพ์ การดําเนินการที่สําคัญนี้เพื่อจัดการกับสถานการณ์ที่ผู้ใช้ได้รับ SMS ในอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่แอป

จากนั้นหากแอปของคุณขอคํายินยอมจากผู้ใช้ทาง SMS ข้อความ SMS ที่เข้ามาเพียงครั้งเดียวจะมีรหัสแบบใช้ครั้งเดียวให้ผู้ใช้ทราบพร้อมตัวเลือกในการแชร์เนื้อหาทั้งหมดของข้อความ SMS เดียว เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่แอปของคุณขอคํายินยอมจากผู้ใช้ SMS และกําลังทํางานในอุปกรณ์ที่ได้รับข้อความ SMS แต่จะไม่แสดงข้อความที่ส่งจากรายชื่อติดต่อของผู้ใช้

หากผู้ใช้เลือกที่จะแสดงเนื้อหาของข้อความ SMS ไปยังแอป ระบบจะแชร์ข้อความ SMS ทั้งหมด ผู้ใช้จะเห็นขั้นตอนการยืนยัน SMS โดยอัตโนมัติ

หากผู้ใช้ตัดสินใจที่จะไม่แชร์ ผู้ใช้จะต้องพิมพ์รหัสแบบใช้ครั้งเดียวด้วยตนเองเพื่อดําเนินการยืนยัน SMS ให้เสร็จสมบูรณ์

หากต้องการใช้งานขั้นตอนการยืนยัน SMS ฉบับเต็มโดยใช้ API คํายินยอมของผู้ใช้ SMS คุณต้องโต้ตอบกับทั้งเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์เพื่อส่ง SMS รวมถึง SMS คํายินยอมของผู้ใช้ API เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อความเดียวที่มีรหัสแบบใช้ครั้งเดียว

แอปและเซิร์ฟเวอร์ของคุณต้องดําเนินการดังต่อไปนี้เพื่อใช้งานขั้นตอนการยืนยัน SMS โดยใช้ SMS คํายินยอมของผู้ใช้ API

  1. แอปจะเรียกขอคํายินยอมจากผู้ใช้ทาง SMS เพื่อเริ่มฟังการตอบกลับ SMS จากเซิร์ฟเวอร์ ข้อความ SMS ที่ได้รับก่อนเริ่มต้นความยินยอมของผู้ใช้ SMS จะไม่ส่งต่อไปยังแอปของคุณ
  2. หลังจากที่เริ่มใช้งาน API คํายินยอมของผู้ใช้ SMS แล้ว แอปจะส่งคําขอไปยังเซิร์ฟเวอร์เพื่อยืนยันหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้โดยใช้การยืนยัน SMS
  3. เมื่ออุปกรณ์ได้รับ SMS ที่มีรหัสแบบใช้ครั้งเดียว บริการ Google Play จะแสดงเนื้อหาของข้อความให้ผู้ใช้เห็น และขอความยินยอมในการทําให้ข้อความพร้อมใช้งานสําหรับแอปของคุณ
  4. หากผู้ใช้ยินยอม ข้อความ SMS ทั้งหมดจะพร้อมใช้งานในแอปของคุณ
  5. แอปจะแยกวิเคราะห์โค้ดแบบใช้ครั้งเดียวจาก SMS และส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์

โปรดดูรายละเอียดที่หัวข้อขอคํายินยอมแบบครั้งเดียวเพื่ออ่านรหัสยืนยันทาง SMS