Grupy informacji o produktach (handel detaliczny)

Grupy informacji o produktach służą w kampaniach detalicznych Performance Max do określania produktów, które mają być uwzględnione w każdej grupie plików lub z niej wykluczone. W związku z tym grupy informacji o produktach są stosowane na poziomie AssetGroup za pomocą obiektów AssetGroupListingGroupFilter. Podobnie jak w przypadku innych typów kampanii detalicznych, w których grupy produktów są stosowane na poziomie AdGroup.

Wszystkie grupy plików w kampaniach detalicznych Performance Max wymagają prawidłowego drzewa partycji produktu składającego się z obiektów AssetGroupListingGroupFilter. Aby spełnić to wymaganie, możesz użyć drzewa węzła, które obejmuje wszystkie produkty na koncie Merchant Center.

W interfejsie są one nazywane grupami produktów. Możesz grupować produkty na podstawie wielu wymiarów, co pozwala uwzględniać lub wykluczać produkty.

Spójrzmy na drzewo poniżej, gdzie na pierwszym poziomie produkty są podzielone według stanu na „Nowe”, „Używane” i inne. Na drugim poziomie produkty w pozostałych warunkach zostały podzielone według marki jako produkty „CoolBrand”, „Tanie Marka” i inne marki.

Każdy węzeł w drzewie jest albo podgrupą, albo jednostką, zgodnie z definicją za pomocą metody ListingGroupType. Podgrupa wprowadza nowy poziom drzewa, a jednostki to liście. Każdy podział musi być zawsze całkowicie partycjonowany, więc musi zawierać węzeł reprezentujący element Inne. W tym przykładzie węzły główny i stan produktu: (inne) to podgrupy. Taka struktura drzewa z podziałami i jednostkami umożliwia ustalanie stawek na poziomie jednostki, a także gwarantuje, że każdy produkt zostanie zakwalifikowany do jednego i tylko jednego węzła w drzewie.

Węzły to obiekty klasy ListingGroupInfo, które zawiera pole ListingGroupType wskazujące, czy są one jednostką, czy też podgrupą. Ustawienie ListingGroupInfo na listing_group dla AdGroupCriterion spowoduje połączenie go z AdGroup.

Aby drzewo było prawidłowe, musisz mieć co najmniej 1 węzeł jednostkowy. Jednostka ta może być węzłem głównym, który następnie staje się działem „Wszystkie usługi”. Reklamy nie będą się wyświetlać, dopóki nie utworzysz prawidłowego drzewa grup informacji o produktach.

Grupy informacji o produktach w kampaniach Performance Max

Grupy informacji o produktach w kampaniach Performance Max sprawdzają się najlepiej, gdy są kierowane na grupy produktów, dlatego lepiej wybrać ten typ kierowania niż kierowanie na poszczególne produkty według identyfikatora produktu. Możesz w pliku danych o produktach używać różnych wymiarów, np. etykiet niestandardowych czy marki, do grupowania produktów.

Przykładowy kod

Java

/**
 * Runs the example.
 *
 * @param googleAdsClient the Google Ads API client.
 * @param customerId the client customer ID.
 * @param assetGroupId the asset group id for the Performance Max campaign.
 * @param replaceExistingTree option to remove existing product tree from the passed in asset
 *   group.
 * @throws GoogleAdsException if an API request failed with one or more service errors.
 */
private void runExample(
  GoogleAdsClient googleAdsClient,
  long customerId,
  long assetGroupId,
  boolean replaceExistingTree)
  throws Exception {
 String assetGroupResourceName = ResourceNames.assetGroup(customerId, assetGroupId);

 List<MutateOperation> operations = new ArrayList<>();

 if (replaceExistingTree) {
  List<AssetGroupListingGroupFilter> existingListingGroupFilters =
    getAllExistingListingGroupFilterAssetsInAssetGroup(
      googleAdsClient, customerId, assetGroupResourceName);

  if (!existingListingGroupFilters.isEmpty()) {
   // A special factory object that ensures the creation of remove operations in the
   // correct order (child listing group filters must be removed before their parents).
   AssetGroupListingGroupFilterRemoveOperationFactory removeOperationFactory =
     new AssetGroupListingGroupFilterRemoveOperationFactory(existingListingGroupFilters);

   operations.addAll(removeOperationFactory.removeAll());
  }
 }

 // Uses a factory to create all the MutateOperations that manipulate a specific
 // AssetGroup for a specific customer. The operations returned by the factory's methods
 // are used to construct a new tree of filters. These filters can have parent-child
 // relationships, and also include a special root that includes all children.
 //
 // When creating these filters, temporary IDs are used to create the hierarchy between
 // each of the nodes in the tree, beginning with the root listing group filter.
 //
 // The factory created below is specific to a customerId and assetGroupId.
 AssetGroupListingGroupFilterCreateOperationFactory createOperationFactory =
   new AssetGroupListingGroupFilterCreateOperationFactory(
     customerId, assetGroupId, TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT);

 // Creates the operation to add the root node of the tree.
 operations.add(createOperationFactory.createRoot());

 // Creates an operation to add a leaf node for new products.
 ListingGroupFilterDimension newProductDimension =
   ListingGroupFilterDimension.newBuilder()
     .setProductCondition(
       ProductCondition.newBuilder()
         .setCondition(ListingGroupFilterProductCondition.NEW)
         .build())
     .build();
 operations.add(
   createOperationFactory.createUnit(
     TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT, createOperationFactory.nextId(), newProductDimension));

 // Creates an operation to add a leaf node for used products.
 ListingGroupFilterDimension usedProductDimension =
   ListingGroupFilterDimension.newBuilder()
     .setProductCondition(
       ProductCondition.newBuilder()
         .setCondition(ListingGroupFilterProductCondition.USED)
         .build())
     .build();
 operations.add(
   createOperationFactory.createUnit(
     TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT,
     createOperationFactory.nextId(),
     usedProductDimension));

 // This represents the ID of the "other" category in the ProductCondition subdivision. This ID
 // is saved because the node with this ID will be further partitioned, and this ID will serve as
 // the parent ID for subsequent child nodes of the "other" category.
 long otherSubdivisionId = createOperationFactory.nextId();

 // Creates an operation to add a subdivision node for other products in the ProductCondition
 // subdivision.
 ListingGroupFilterDimension otherProductDimension =
   ListingGroupFilterDimension.newBuilder()
     .setProductCondition(ProductCondition.newBuilder().build())
     .build();
 operations.add(
   // Calls createSubdivision because this listing group will have children.
   createOperationFactory.createSubdivision(
     TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT, otherSubdivisionId, otherProductDimension));

 // Creates an operation to add a leaf node for products with the brand "CoolBrand".
 ListingGroupFilterDimension coolBrandProductDimension =
   ListingGroupFilterDimension.newBuilder()
     .setProductBrand(ProductBrand.newBuilder().setValue("CoolBrand").build())
     .build();
 operations.add(
   createOperationFactory.createUnit(
     otherSubdivisionId, createOperationFactory.nextId(), coolBrandProductDimension));

 // Creates an operation to add a leaf node for products with the brand "CheapBrand".
 ListingGroupFilterDimension cheapBrandProductDimension =
   ListingGroupFilterDimension.newBuilder()
     .setProductBrand(ProductBrand.newBuilder().setValue("CheapBrand").build())
     .build();
 operations.add(
   createOperationFactory.createUnit(
     otherSubdivisionId, createOperationFactory.nextId(), cheapBrandProductDimension));

 // Creates an operation to add a leaf node for other products in the ProductBrand subdivision.
 ListingGroupFilterDimension otherBrandProductDimension =
   ListingGroupFilterDimension.newBuilder()
     .setProductBrand(ProductBrand.newBuilder().build())
     .build();
 operations.add(
   createOperationFactory.createUnit(
     otherSubdivisionId, createOperationFactory.nextId(), otherBrandProductDimension));

 try (GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
   googleAdsClient.getLatestVersion().createGoogleAdsServiceClient()) {
  MutateGoogleAdsRequest request =
    MutateGoogleAdsRequest.newBuilder()
      .setCustomerId(Long.toString(customerId))
      .addAllMutateOperations(operations)
      .build();
  MutateGoogleAdsResponse response = googleAdsServiceClient.mutate(request);
  printResponseDetails(request, response);
 }
}

   

C#

/// <summary>
/// Runs the code example.
/// </summary>
/// <param name="client">The Google Ads client.</param>
/// <param name="customerId">The Google Ads customer ID.</param>
/// <param name="assetGroupId">The asset group id for the Performance Max campaign.</param>
/// <param name="replaceExistingTree">Option to remove existing product tree
/// from the passed in asset group.</param>
public void Run(
  GoogleAdsClient client,
  long customerId,
  long assetGroupId,
  bool replaceExistingTree)
{
  GoogleAdsServiceClient googleAdsServiceClient =
    client.GetService(Services.V16.GoogleAdsService);

  string assetGroupResourceName = ResourceNames.AssetGroup(customerId, assetGroupId);

  // We use a factory to create all the MutateOperations that manipulate a specific
  // AssetGroup for a specific customer. The operations returned by the factory's methods
  // are used to optionally remove all AssetGroupListingGroupFilters from the tree, and
  // then to construct a new tree of filters. These filters can have a parent-child
  // relationship, and also include a special root that includes all children.
  //
  // When creating these filters, we use temporary IDs to create the hierarchy between
  // the root listing group filter, and the subdivisions and leave nodes beneath that.
  //
  // The factory specific to a customerId and assetGroupId is created below.
  AssetGroupListingGroupFilterCreateOperationFactory createOperationFactory =
    new AssetGroupListingGroupFilterCreateOperationFactory(
      customerId,
      assetGroupId,
      TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT
    );

  MutateGoogleAdsRequest request = new MutateGoogleAdsRequest
  {
    CustomerId = customerId.ToString()
  };

  if (replaceExistingTree)
  {
    List<AssetGroupListingGroupFilter> existingListingGroupFilters =
      GetAllExistingListingGroupFilterAssetsInAssetGroup(
        client,
        customerId,
        assetGroupResourceName
      );

    if (existingListingGroupFilters.Count > 0)
    {
      // A special factory object that ensures the creation of remove operations in the
      // correct order (child listing group filters must be removed before their parents).
      AssetGroupListingGroupFilterRemoveOperationFactory removeOperationFactory =
        new AssetGroupListingGroupFilterRemoveOperationFactory(
          existingListingGroupFilters
        );

      request.MutateOperations.AddRange(removeOperationFactory.RemoveAll());
    }
  }

  request.MutateOperations.Add(createOperationFactory.CreateRoot());

  request.MutateOperations.Add(
    createOperationFactory.CreateUnit(
      TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT,
      createOperationFactory.NextId(),
      new ListingGroupFilterDimension()
      {
        ProductCondition = new ListingGroupFilterDimension.Types.ProductCondition()
        {
          Condition = ListingGroupFilterProductCondition.New
        }
      }
    )
  );

  request.MutateOperations.Add(
    createOperationFactory.CreateUnit(
      TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT,
      createOperationFactory.NextId(),
      new ListingGroupFilterDimension()
      {
        ProductCondition = new ListingGroupFilterDimension.Types.ProductCondition()
        {
          Condition = ListingGroupFilterProductCondition.Used
        }
      }
    )
  );

  // We save this ID because create child nodes underneath it.
  long subdivisionIdConditionOther = createOperationFactory.NextId();

  request.MutateOperations.Add(
    // We're calling CreateSubdivision because this listing group will have children.
    createOperationFactory.CreateSubdivision(
      TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT,
      subdivisionIdConditionOther,
      new ListingGroupFilterDimension()
      {
        // All sibling nodes must have the same dimension type. We use an empty
        // ProductCondition to indicate that this is an "Other" partition.
        ProductCondition = new ListingGroupFilterDimension.Types.ProductCondition()
      }
    )
  );

  request.MutateOperations.Add(
    createOperationFactory.CreateUnit(
      subdivisionIdConditionOther,
      createOperationFactory.NextId(),
      new ListingGroupFilterDimension()
      {
        ProductBrand = new ProductBrand()
        {
          Value = "CoolBrand"
        }
      }
    )
  );

  request.MutateOperations.Add(
    createOperationFactory.CreateUnit(
      subdivisionIdConditionOther,
      createOperationFactory.NextId(),
      new ListingGroupFilterDimension()
      {
        ProductBrand = new ProductBrand()
        {
          Value = "CheapBrand"
        }
      }
    )
  );

  request.MutateOperations.Add(
    createOperationFactory.CreateUnit(
      subdivisionIdConditionOther,
      createOperationFactory.NextId(),
      new ListingGroupFilterDimension()
      {
        ProductBrand = new ProductBrand()
      }
    )
  );

  MutateGoogleAdsResponse response = googleAdsServiceClient.Mutate(request);

  PrintResponseDetails(request, response);
}

   

PHP

/**
 * Runs the example.
 *
 * @param GoogleAdsClient $googleAdsClient the Google Ads API client
 * @param int $customerId the customer ID
 * @param int $assetGroupId the asset group ID
 * @param bool $replaceExistingTree true if it should replace the existing listing group
 *   tree on the asset group
 */
public static function runExample(
  GoogleAdsClient $googleAdsClient,
  int $customerId,
  int $assetGroupId,
  bool $replaceExistingTree
) {
  // We create all the mutate operations that manipulate a specific asset group for a specific
  // customer. The operations are used to optionally remove all asset group listing group
  // filters from the tree, and then to construct a new tree of filters. These filters can
  // have a parent-child relationship, and also include a special root that includes all
  // children.
  //
  // When creating these filters, we use temporary IDs to create the hierarchy between
  // the root listing group filter, and the subdivisions and leave nodes beneath that.
  $mutateOperations = [];
  if ($replaceExistingTree === true) {
    $existingListingGroupFilters = self::getAllExistingListingGroupFilterAssetsInAssetGroup(
      $googleAdsClient,
      $customerId,
      ResourceNames::forAssetGroup($customerId, $assetGroupId)
    );
    if (count($existingListingGroupFilters) > 0) {
      $mutateOperations = array_merge(
        $mutateOperations,
        // Ensures the creation of remove operations in the correct order (child listing
        // group filters must be removed before their parents).
        self::createMutateOperationsForRemovingListingGroupFiltersTree(
          $existingListingGroupFilters
        )
      );
    }
  }

  $mutateOperations[] = self::createMutateOperationForRoot(
    $customerId,
    $assetGroupId,
    self::LISTING_GROUP_ROOT_TEMPORARY_ID
  );

  // The temporary ID to be used for creating subdivisions and units.
  static $tempId = self::LISTING_GROUP_ROOT_TEMPORARY_ID - 1;

  $mutateOperations[] = self::createMutateOperationForUnit(
    $customerId,
    $assetGroupId,
    $tempId--,
    self::LISTING_GROUP_ROOT_TEMPORARY_ID,
    new ListingGroupFilterDimension([
      'product_condition' => new ProductCondition([
        'condition' => ListingGroupFilterProductCondition::PBNEW
      ])
    ])
  );

  $mutateOperations[] = self::createMutateOperationForUnit(
    $customerId,
    $assetGroupId,
    $tempId--,
    self::LISTING_GROUP_ROOT_TEMPORARY_ID,
    new ListingGroupFilterDimension([
      'product_condition' => new ProductCondition([
        'condition' => ListingGroupFilterProductCondition::USED
      ])
    ])
  );

  // We save this ID to create child nodes underneath it.
  $conditionOtherSubdivisionId = $tempId--;

  // We're calling createMutateOperationForSubdivision() because this listing group will
  // have children.
  $mutateOperations[] = self::createMutateOperationForSubdivision(
    $customerId,
    $assetGroupId,
    $conditionOtherSubdivisionId,
    self::LISTING_GROUP_ROOT_TEMPORARY_ID,
    new ListingGroupFilterDimension([
      // All sibling nodes must have the same dimension type. We use an empty
      // ProductCondition to indicate that this is an "Other" partition.
      'product_condition' => new ProductCondition()
    ])
  );

  $mutateOperations[] = self::createMutateOperationForUnit(
    $customerId,
    $assetGroupId,
    $tempId--,
    $conditionOtherSubdivisionId,
    new ListingGroupFilterDimension(
      ['product_brand' => new ProductBrand(['value' => 'CoolBrand'])]
    )
  );

  $mutateOperations[] = self::createMutateOperationForUnit(
    $customerId,
    $assetGroupId,
    $tempId--,
    $conditionOtherSubdivisionId,
    new ListingGroupFilterDimension([
      'product_brand' => new ProductBrand(['value' => 'CheapBrand'])
    ])
  );

  $mutateOperations[] = self::createMutateOperationForUnit(
    $customerId,
    $assetGroupId,
    $tempId--,
    $conditionOtherSubdivisionId,
    // All other product brands.
    new ListingGroupFilterDimension(['product_brand' => new ProductBrand()])
  );

  // Issues a mutate request to create everything and prints its information.
  $googleAdsServiceClient = $googleAdsClient->getGoogleAdsServiceClient();
  $response = $googleAdsServiceClient->mutate(
    MutateGoogleAdsRequest::build($customerId, $mutateOperations)
  );

  self::printResponseDetails($mutateOperations, $response);
}
   

Python

def main(client, customer_id, asset_group_id, replace_existing_tree):
  """The main method that creates all necessary entities for the example.

  Args:
    client: an initialized GoogleAdsClient instance.
    customer_id: a client customer ID.
    asset_group_id: the asset group id for the Performance Max campaign.
    replace_existing_tree: option to remove existing product tree from the
      passed in asset group.
  """
  googleads_service = client.get_service("GoogleAdsService")
  asset_group_resource_name = googleads_service.asset_group_path(
    customer_id, asset_group_id
  )
  operations = []

  if replace_existing_tree:
    # Retrieve a list of existing AssetGroupListingGroupFilters
    existing_listing_group_filters = (
      get_all_existing_listing_group_filter_assets_in_asset_group(
        client, customer_id, asset_group_resource_name
      )
    )

    # If present, create MutateOperations to remove each
    # AssetGroupListingGroupFilter and add them to the list of operations.
    if existing_listing_group_filters:
      remove_operation_factory = (
        AssetGroupListingGroupFilterRemoveOperationFactory(
          client, existing_listing_group_filters
        )
      )
      operations.extend(remove_operation_factory.remove_all())

  create_operation_factory = (
    AssetGroupListingGroupFilterCreateOperationFactory(
      client,
      customer_id,
      asset_group_id,
      _TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT,
    )
  )

  operations.append(create_operation_factory.create_root())

  new_dimension = client.get_type("ListingGroupFilterDimension")
  new_dimension.product_condition.condition = (
    client.enums.ListingGroupFilterProductConditionEnum.NEW
  )
  operations.append(
    create_operation_factory.create_unit(
      _TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT,
      create_operation_factory.next_id(),
      new_dimension,
    )
  )

  used_dimension = client.get_type("ListingGroupFilterDimension")
  used_dimension.product_condition.condition = (
    client.enums.ListingGroupFilterProductConditionEnum.USED
  )
  operations.append(
    create_operation_factory.create_unit(
      _TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT,
      create_operation_factory.next_id(),
      used_dimension,
    )
  )

  # We save this ID because create child nodes underneath it.
  subdivision_id_condition_other = create_operation_factory.next_id()

  # All sibling nodes must have the same dimension type. We use an empty
  # product_condition to indicate that this is an "Other" partition.
  other_dimension = client.get_type("ListingGroupFilterDimension")
  # This triggers the presence of the product_condition field without
  # specifying any field values. This is important in order to tell the API
  # that this is an "other" node.
  other_dimension.product_condition._pb.SetInParent()
  # We're calling create_subdivision because this listing group will have
  # children.
  operations.append(
    create_operation_factory.create_subdivision(
      _TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT,
      subdivision_id_condition_other,
      other_dimension,
    )
  )

  cool_dimension = client.get_type("ListingGroupFilterDimension")
  cool_dimension.product_brand.value = "CoolBrand"
  operations.append(
    create_operation_factory.create_unit(
      subdivision_id_condition_other,
      create_operation_factory.next_id(),
      cool_dimension,
    )
  )

  cheap_dimension = client.get_type("ListingGroupFilterDimension")
  cheap_dimension.product_brand.value = "CheapBrand"
  operations.append(
    create_operation_factory.create_unit(
      subdivision_id_condition_other,
      create_operation_factory.next_id(),
      cheap_dimension,
    )
  )

  empty_dimension = client.get_type("ListingGroupFilterDimension")
  # This triggers the presence of the product_brand field without specifying
  # any field values. This is important in order to tell the API
  # that this is an "other" node.
  empty_dimension.product_brand._pb.SetInParent()
  operations.append(
    create_operation_factory.create_unit(
      subdivision_id_condition_other,
      create_operation_factory.next_id(),
      empty_dimension,
    )
  )

  response = googleads_service.mutate(
    customer_id=customer_id, mutate_operations=operations
  )

  print_response_details(operations, response)
   

Ruby

def add_performance_max_product_listing_group_tree(
  customer_id,
  asset_group_id,
  replace_existing_tree)
 # GoogleAdsClient will read a config file from
 # ENV['HOME']/google_ads_config.rb when called without parameters
 client = Google::Ads::GoogleAds::GoogleAdsClient.new

 asset_group_resource_name = client.path.asset_group(
  customer_id,
  asset_group_id,
 )

 # We use a factory to create all the MutateOperations that manipulate a
 # specific AssetGroup for a specific customer. The operations returned by the
 # factory's methods are used to optionally remove all
 # AssetGroupListingGroupFilters from the tree, and then to construct a new
 # tree of filters. These filters can have a parent-child relationship, and
 # also include a special root that includes all children.
 #
 # When creating these filters, we use temporary IDs to create the hierarchy
 # between the root listing group filter, and the subdivisions and leave nodes
 # beneath that.
 #
 # The factory specific to a customerId and assetGroupId is created below.
 create_operation_factory = AssetGroupListingGroupFilterCreateOperationFactory.new(
  customer_id,
  asset_group_id,
  TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT,
 )

 operations = []

 if replace_existing_tree
  existing_listing_group_filters = get_existing_listing_group_filters_in_asset_group(
   client,
   customer_id,
   asset_group_resource_name,
  )

  if existing_listing_group_filters.length > 0
   # A special factory object that ensures the creation of remove operations
   # in the correct order (child listing group filters must be removed
   # before their parents).
   remove_operation_factory = AssetGroupListingGroupFilterRemoveOperationFactory.new(
    existing_listing_group_filters
   )

   operations += remove_operation_factory.remove_all(client)
  end
 end

 operations << create_operation_factory.create_root(client)

 operations << create_operation_factory.create_unit(
  client,
  TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT,
  create_operation_factory.next_id,
  client.resource.listing_group_filter_dimension do |dimension|
   dimension.product_condition = client.resource.product_condition do |condition|
    condition.condition = :NEW
   end
  end,
 )
 operations << create_operation_factory.create_unit(
  client,
  TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT,
  create_operation_factory.next_id,
  client.resource.listing_group_filter_dimension do |dimension|
   dimension.product_condition = client.resource.product_condition do |condition|
    condition.condition = :USED
   end
  end,
 )

 # We save this ID because we create child nodes underneath it.
 subdivision_id_condition_other = create_operation_factory.next_id

 operations << create_operation_factory.create_subdivision(
  client,
  TEMPORARY_ID_LISTING_GROUP_ROOT,
  subdivision_id_condition_other,
  client.resource.listing_group_filter_dimension do |dimension|
   dimension.product_condition = client.resource.product_condition do |condition|
    # All sibling nodes must have the same dimension type. We use an empty
    # ProductCondition to indicate that this is an "Other" partition.
   end
  end,
 )

 operations << create_operation_factory.create_unit(
  client,
  subdivision_id_condition_other,
  create_operation_factory.next_id,
  client.resource.listing_group_filter_dimension do |dimension|
   dimension.product_brand = client.resource.product_brand do |brand|
    brand.value = 'CoolBrand'
   end
  end,
 )
 operations << create_operation_factory.create_unit(
  client,
  subdivision_id_condition_other,
  create_operation_factory.next_id,
  client.resource.listing_group_filter_dimension do |dimension|
   dimension.product_brand = client.resource.product_brand do |brand|
    brand.value = 'CheapBrand'
   end
  end,
 )
 operations << create_operation_factory.create_unit(
  client,
  subdivision_id_condition_other,
  create_operation_factory.next_id,
  client.resource.listing_group_filter_dimension do |dimension|
   dimension.product_brand = client.resource.product_brand do |brand|
   end
  end,
 )

 response = client.service.google_ads.mutate(
  customer_id: customer_id,
  mutate_operations: operations,
 )

 print_response_details(operations, response)
end
   

Perl

sub add_performance_max_product_listing_group_tree {
 my ($api_client, $customer_id, $asset_group_id, $replace_existing_tree) = @_;

 # We create all the mutate operations that manipulate a specific asset group for
 # a specific customer. The operations are used to optionally remove all asset
 # group listing group filters from the tree, and then to construct a new tree
 # of filters. These filters can have a parent-child relationship, and also include
 # a special root that includes all children.
 #
 # When creating these filters, we use temporary IDs to create the hierarchy between
 # the root listing group filter, and the subdivisions and leave nodes beneath that.
 my $mutate_operations = [];
 if (defined $replace_existing_tree) {
  my $existing_listing_group_filters =
   get_all_existing_listing_group_filter_assets_in_asset_group(
   $api_client,
   $customer_id,
   Google::Ads::GoogleAds::V16::Utils::ResourceNames::asset_group(
    $customer_id, $asset_group_id
   ));

  if (scalar @$existing_listing_group_filters > 0) {
   push @$mutate_operations,
    # Ensure the creation of remove operations in the correct order (child
    # listing group filters must be removed before their parents).
    @{
    create_mutate_operations_for_removing_listing_group_filters_tree(
     $existing_listing_group_filters)};
  }
 }

 push @$mutate_operations,
  create_mutate_operation_for_root($customer_id, $asset_group_id,
  LISTING_GROUP_ROOT_TEMPORARY_ID);

 # The temporary ID to be used for creating subdivisions and units.
 my $temp_id = LISTING_GROUP_ROOT_TEMPORARY_ID - 1;

 push @$mutate_operations,
  create_mutate_operation_for_unit(
  $customer_id,
  $asset_group_id,
  $temp_id--,
  LISTING_GROUP_ROOT_TEMPORARY_ID,
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ListingGroupFilterDimension->new({
    productCondition =>
     Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ProductCondition->new({
      condition => NEW
     })}));

 push @$mutate_operations,
  create_mutate_operation_for_unit(
  $customer_id,
  $asset_group_id,
  $temp_id--,
  LISTING_GROUP_ROOT_TEMPORARY_ID,
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ListingGroupFilterDimension->new({
    productCondition =>
     Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ProductCondition->new({
      condition => USED
     })}));

 # We save this ID to create child nodes underneath it.
 my $condition_other_subdivision_id = $temp_id--;

 # We're calling create_mutate_operation_for_subdivision() because this listing
 # group will have children.
 push @$mutate_operations, create_mutate_operation_for_subdivision(
  $customer_id,
  $asset_group_id,
  $condition_other_subdivision_id,
  LISTING_GROUP_ROOT_TEMPORARY_ID,
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ListingGroupFilterDimension->new({
    # All sibling nodes must have the same dimension type. We use an empty
    # ProductCondition to indicate that this is an "Other" partition.
    productCondition =>
     Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ProductCondition->new({})}));

 push @$mutate_operations,
  create_mutate_operation_for_unit(
  $customer_id,
  $asset_group_id,
  $temp_id--,
  $condition_other_subdivision_id,
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ListingGroupFilterDimension->new({
    productBrand =>
     Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ProductBrand->new({
      value => "CoolBrand"
     })}));

 push @$mutate_operations,
  create_mutate_operation_for_unit(
  $customer_id,
  $asset_group_id,
  $temp_id--,
  $condition_other_subdivision_id,
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ListingGroupFilterDimension->new({
    productBrand =>
     Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ProductBrand->new({
      value => "CheapBrand"
     })}));

 push @$mutate_operations, create_mutate_operation_for_unit(
  $customer_id,
  $asset_group_id,
  $temp_id--,
  $condition_other_subdivision_id,
  # All other product brands.
  Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ListingGroupFilterDimension->new({
    productBrand =>
     Google::Ads::GoogleAds::V16::Resources::ProductBrand->new({})}));

 # Issue a mutate request to create everything and print its information.
 my $response = $api_client->GoogleAdsService()->mutate({
  customerId    => $customer_id,
  mutateOperations => $mutate_operations
 });

 print_response_details($mutate_operations, $response);

 return 1;
}
   

Dostępne wymiary informacji o wymiarach

Grupa informacji o produktach w kampanii Performance Max może zawierać wiele wymiarów. W kampaniach detalicznych Performance Max można używać tych typów ListingDimensionInfo:

Inne węzły jednostkowe można utworzyć, przekazując do ListingGroupInfo pusty obiekt typów ListingDimensionInfo.

Identyfikatory tymczasowe

Kryteria grup plików nie otrzymują identyfikatorów, dopóki żądanie mutacji, które je tworzy, nie zostanie przetworzone przez serwer. Jednak dopóki nie zostanie zakończony, właściwość ListingGroupInfo jest nieprawidłowa, dlatego za każdym razem, gdy tworzysz podgrupę, musisz w tym samym żądaniu utworzyć co najmniej jeden z jego elementów podrzędnych oraz węzeł Other.

Aby ustawić parent_criterion_id wartości ListingGroupInfo dla węzłów podrzędnych utworzonych w ramach tego samego żądania nadrzędnego, możesz użyć tymczasowych identyfikatorów kryteriów. Te identyfikatory mają zastosowanie tylko w kontekście pojedynczego żądania mutacji. Jako tymczasowego identyfikatora można użyć dowolnej ujemnej liczby całkowitej.