ใส่คําอธิบายประกอบอีเมลในแท็บโปรโมชัน

คําอธิบายประกอบอีเมลช่วยให้ข้อความอีเมลในแท็บโปรโมชันมีชีวิตชีวา โดยมีคุณลักษณะต่างๆ เช่น รูปภาพ ดีล และวันหมดอายุ

เมื่อคุณใส่คําอธิบายประกอบอีเมล ผู้ใช้ Gmail จะดูและโต้ตอบกับโปรโมชันของคุณได้โดยตรงจากกล่องจดหมาย จากแท็บโปรโมชัน ผู้ใช้สามารถคลิกข้อความหรือรูปภาพที่มีคําอธิบายประกอบเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรโมชัน โดยไม่ต้องเปิดอีเมล

หน้านี้จะอธิบายวิธีใส่คําอธิบายประกอบอีเมลโดยใช้ JSON-LD และ Microdata หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมาร์กอัปอีเมล โปรดดูคู่มือการเริ่มต้นใช้งาน สําหรับรายการช่องมาร์กอัปที่คุณสามารถใช้ในคําอธิบายประกอบอีเมลได้ โปรดไปที่เอกสารอ้างอิง

สร้างคําอธิบายประกอบอีเมล

คุณสามารถใส่คําอธิบายประกอบในอีเมลเพื่อแสดงคุณลักษณะต่อไปนี้ในแท็บโปรโมชัน

ส่วนต่อไปนี้จะอธิบายวิธีสร้างคําอธิบายประกอบทางอีเมลแต่ละประเภท

สร้างคําอธิบายประกอบดีล

คําอธิบายประกอบดีลจะแสดงรายละเอียดที่เป็นข้อความเกี่ยวกับโปรโมชัน เช่น รหัสโปรโมชันหรือวันที่หมดอายุ

วิธีสร้างคําอธิบายประกอบดีล

 1. ในแพลตฟอร์มอีเมลการตลาด ให้สร้างอีเมลและเปิดเครื่องมือแก้ไข HTML ของอีเมล
 2. ในส่วน head ให้เพิ่มแท็ก script ที่มีประเภทข้อมูล DiscountOffer

  JSON-LD

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
  <html>
  <head>
  <script type="application/ld+json">
  [{
  "@context": "http://schema.org/",
  "@type": "DiscountOffer",
  "description": "DESCRIPTION",
  "discountCode": "DISCOUNT_CODE",
  "availabilityStarts": "START_DATE_TIME",
  "availabilityEnds": "END_DATE_TIME"
  }]
  </script>
  </head>
  
  <body>
  // The message of your email
  </body>
  </html>
  

  Microdata

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
  <html>
  <head>
  <div itemscope itemtype="http://schema.org/DiscountOffer">
  <meta itemprop="description" content="DESCRIPTION"/>,
  <meta itemprop="discountCode" content="DISCOUNT_CODE"/>,
  <meta itemprop="availabilityStarts" content="START_DATE_TIME"/>,
  <meta itemprop="availabilityEnds" content="END_DATE_TIME"/>
  </div>
  </head>
  
  <body>
  // The message of your email.
  </body>
  </html>
  

  โปรดแทนที่ค่าต่อไปนี้ พร็อพเพอร์ตี้ทั้งหมดเป็นตัวเลือก สําหรับพร็อพเพอร์ตี้แต่ละรายการ คุณสามารถใส่ค่าหรือยกเว้นพร็อพเพอร์ตี้จากโค้ดของคุณก็ได้

  • DESCRIPTION (ไม่บังคับ): ข้อความที่แสดงพร้อมกับป้ายดีล เช่น 20% off หรือ Free shipping
  • DISCOUNT_CODE (ไม่บังคับ): ส่วนลดหรือรหัสโปรโมชันสําหรับข้อเสนอ เช่น 20TODAY
  • START_DATE_TIME (ไม่บังคับ): วันที่และเวลาที่ข้อเสนอ จะเริ่มในรูปแบบ ISO 8601 เช่น 2023-09-25T18:44:37-07:00
  • END_DATE_TIME (ไม่บังคับ): วันที่และเวลาสิ้นสุดของโปรโมชันในรูปแบบ ISO 8601 เช่น 2023-10-25T18:44:37-07:00
 3. เขียนข้อความในอีเมลในแท็ก body

ภาพหมุนของผลิตภัณฑ์จะแสดงตัวอย่างรูปภาพหลายรายการสําหรับโปรโมชัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

อีเมลโปรโมชันที่แสดงภาพสไลด์ตัวอย่างภาพถุงเท้า 3 ภาพ

คุณรวมตัวอย่างรูปภาพได้สูงสุด 10 รายการในภาพหมุน และรูปภาพแต่ละรูปต้องไม่ซ้ํากัน

วิธีสร้างภาพหมุนของผลิตภัณฑ์

 1. ในแพลตฟอร์มอีเมลการตลาด ให้สร้างอีเมลและเปิดเครื่องมือแก้ไข HTML ของอีเมล
 2. ในส่วน head ให้เพิ่มแท็ก script สําหรับรูปภาพแต่ละภาพในภาพหมุนของผลิตภัณฑ์ ให้เพิ่มออบเจ็กต์ PromotionCard ดังนี้

  JSON-LD

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
  <html>
   <head>
    <script type="application/ld+json">
  [
  // Build the first image preview in your product carousel:
  {
    "@context": "http://schema.org/",
    "@type": "PromotionCard",
    "image": "IMAGE_URL1",
    "url": "PROMO_URL1",
  
    // Optionally, include the following PromotionCard properties:
    "headline": "HEADLINE1",
    "price": PRICE1,
    "priceCurrency": "PRICE_CURRENCY1",
    "discountValue": DISCOUNT_VALUE1,
    "position": POSITION
  },
  
  // Build the second image preview in your product carousel:
  {
    "@context": "http://schema.org/",
    "@type": "PromotionCard",
    "image": "IMAGE_URL2",
    "url": "PROMO_URL2",
  
    // Optionally, include the following PromotionCard properties:
    "headline": "HEADLINE2",
    "price": PRICE2,
    "priceCurrency": "PRICE_CURRENCY2",
    "discountValue": DISCOUNT_VALUE2,
    "position": POSITION
  }
  
  // To include more image previews, add additional PromotionCard objects.
  // You can include up to 10 image previews in a product carousel.
  
  ]
    </script>
   </head>
  
  <body>
  // The message of your email
  </body>
  </html>
  

  Microdata

  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
  <html>
  <head>
  // Build the first image preview in your product carousel:
  <div itemscope itemtype="http://schema.org/PromotionCard">,
   <meta itemprop="image" content="IMAGE_URL1"/>,
   <meta itemprop="url" content="PROMO_URL1"/>
  
   // Optionally, include the following PromotionCard properties:
   <meta itemprop="headline" content="HEADLINE1"/>,
   <meta itemprop="price" content="PRICE1"/>,
   <meta itemprop="priceCurrency" content="PRICE_CURRENCY1"/>,
   <meta itemprop="discountValue" content="DISCOUNT_VALUE1"/>,
   <meta itemprop="position" content="POSITION"/>
  </div>
  
  // Build the second image preview in your product carousel:
  <div itemscope itemtype="http://schema.org/PromotionCard">
   <meta itemprop="image" content="IMAGE_URL2"/>,
   <meta itemprop="url" content="PROMO_URL2"/>,
  
   // Optionally, include the following PromotionCard properties:
   <meta itemprop="headline" content="HEADLINE2"/>,
   <meta itemprop="price" content="PRICE2"/>,
   <meta itemprop="priceCurrency" content="PRICE_CURRENCY2"/>,
   <meta itemprop="discountValue" content="DISCOUNT_VALUE2"/>,
   <meta itemprop="position" content="POSITION"/>
  </div>
  
  // To include more image previews, add additional PromotionCard objects.
  // You can include up to 10 image previews in a product carousel.
  </head>
  
  <body>
  // The message of your email
  </body>
  </html>
  

  สําหรับออบเจ็กต์ PromotionCard แต่ละรายการ ให้แทนที่ค่าต่อไปนี้ สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ไม่บังคับ คุณจะใส่ค่าหรือไม่ใส่พร็อพเพอร์ตี้จากโค้ดก็ได้

  • IMAGE_URL: URL ไปยังรูปภาพในรูปแบบ PNG หรือ JPEG เช่น https://www.example.com/image.png อัตราส่วนที่รองรับคือ 4:5, 1:1, 1.91:1 สําหรับภาพหมุนของผลิตภัณฑ์ แต่ละรูปภาพต้องมี URL ที่ไม่ซ้ํากันและใช้สัดส่วนภาพเดียวกัน
  • PROMO_URL: URL ของโปรโมชัน เมื่อผู้ใช้คลิกรูปภาพจากแท็บโปรโมชัน พวกเขาจะไปที่ URL นี้
  • HEADLINE (ไม่บังคับ): คําอธิบาย 1 ถึง 2 บรรทัดของโปรโมชันที่แสดงใต้รูปภาพตัวอย่าง
  • PRICE (ไม่บังคับ): ราคาโปรโมชัน
  • PRICE_CURRENCY (ไม่บังคับ): สกุลเงินของราคาในรูปแบบ ISO 4217 3 ตัวอักษร เช่น USD กําหนดสัญลักษณ์สกุลเงินที่แสดงพร้อมกับ price
  • DISCOUNT_VALUE (ไม่บังคับ): จํานวนเงินที่หักออกจาก price เพื่อแสดงราคาที่ปรับแล้ว ราคาที่ปรับแล้วจะแสดงอยู่ข้างราคาเดิม

   ตัวอย่างเช่น หาก discountValue คือ 25, price คือ 100 และ priceCurrency คือ USD ราคาที่ปรับแล้วจะแสดงเป็น $75

  • POSITION (ไม่บังคับ): ตําแหน่งของการ์ดในภาพหมุน

 3. เขียนข้อความในอีเมลในแท็ก body

ขั้นตอนถัดไป