REST Resource: domains.trafficStats

Zasób: TrafficStats

Statystyki ruchu poczty e-mail z określonego dnia.

Zapis JSON
{
 "name": string,
 "userReportedSpamRatio": number,
 "ipReputations": [
  {
   object (IpReputation)
  }
 ],
 "domainReputation": enum (ReputationCategory),
 "spammyFeedbackLoops": [
  {
   object (FeedbackLoop)
  }
 ],
 "spfSuccessRatio": number,
 "dkimSuccessRatio": number,
 "dmarcSuccessRatio": number,
 "outboundEncryptionRatio": number,
 "inboundEncryptionRatio": number,
 "deliveryErrors": [
  {
   object (DeliveryError)
  }
 ]
}
Pola
name

string

Nazwa zasobu statystyk ruchu. Nazwy statystyk ruchu mają postać domains/{domain}/trafficStats/{date}, gdzie nazwa_domeny to w pełni kwalifikowana nazwa domeny (np. mojapoczta.mojadomena.com) domeny, której dotyczą te statystyki ruchu, a data to data w formacie rrrrmmdd, której odpowiadają te statystyki. Na przykład: domains/mojapoczta.mojadomena.com/trafficStats/20160807

userReportedSpamRatio

number

Stosunek spamu na podstawie zgłoszeń użytkowników do e-maili wysyłanych do skrzynki odbiorczej. Te dane dotyczą tylko e-maili uwierzytelnionych za pomocą DKIM.

ipReputations[]

object (IpReputation)

Informacje o reputacji dotyczące adresów IP serwerów poczty e-mail w domenie. W każdej kategorii reputacji jest dokładnie 1 wpis z wyjątkiem REPUTATION_CATEGORY_UNSPECIFIED.

domainReputation

enum (ReputationCategory)

Reputacja domeny.

spammyFeedbackLoops[]

object (FeedbackLoop)

Spamerskie identyfikatory pętli informacji wraz z indywidualnymi wskaźnikami spamu. Te dane dotyczą tylko ruchu uwierzytelnionego za pomocą DKIM.

spfSuccessRatio

number

Stosunek e-maili uwierzytelnionych za pomocą SPF do wszystkich e-maili, które próbowały uwierzytelnić się przy użyciu SPF. Fałszywe wiadomości są wykluczone.

dkimSuccessRatio

number

Stosunek e-maili uwierzytelnionych za pomocą DKIM do wszystkich e-maili, które próbowano uwierzytelnić za pomocą DKIM. Fałszywe wiadomości są wykluczone.

dmarcSuccessRatio

number

Stosunek e-maili, które przeszły weryfikację zgodności DMARC, do wszystkich e-maili otrzymanych z domeny, które zostały uwierzytelnione przy użyciu SPF lub DKIM.

outboundEncryptionRatio

number

Współczynnik akceptowanych e-maili wychodzących (z Gmaila) akceptowanych przy użyciu protokołu TLS.

inboundEncryptionRatio

number

Stosunek poczty przychodzącej (do Gmaila), która została przekazana za pomocą protokołu TLS, do wszystkich e-maili otrzymanych z danej domeny. Te dane dotyczą tylko ruchu, który został sprawdzony przez SPF lub DKIM.

deliveryErrors[]

object (DeliveryError)

Błędy dostarczania w domenie. Te dane dotyczą tylko ruchu, który został sprawdzony przez SPF lub DKIM.

IpReputation

Informacje o reputacji adresu IP dotyczące zestawu adresów IP w określonej kategorii reputacji.

Zapis JSON
{
 "reputation": enum (ReputationCategory),
 "ipCount": string,
 "sampleIps": [
  string
 ]
}
Pola
reputation

enum (ReputationCategory)

Kategoria reputacji, do której należy reputacja adresu IP.

ipCount

string (int64 format)

Łączna liczba unikalnych adresów IP w tej kategorii reputacji. Te dane dotyczą tylko ruchu, który został sprawdzony przez SPF lub DKIM.

sampleIps[]

string

Próbka adresów IP w tej kategorii reputacji.

ReputationCategory

Reputacja domeny lub adresu IP. Więcej informacji znajdziesz w temacie „Panele reputacji domen i adresów IP” w sekcji Panele na stronie pomocy narzędzi Postmaster Tools.

Wartości w polu enum
REPUTATION_CATEGORY_UNSPECIFIED Wartość domyślna, której nigdy nie należy używać bezpośrednio. Jest to stan, w którym nie są dostępne żadne informacje o reputacji.
HIGH Konto ma bardzo dobry poziom (bardzo niski wskaźnik spamu) i stosuje się do wskazówek dla nadawców wiadomości wyświetlanych w Gmailu. Takie wiadomości rzadko są oznaczane przez filtr spamu.
MEDIUM Znane z wysyłania dobrej poczty, ale występuje skłonność do wysyłania niewielkich ilości spamu w sporadycznych odstępach. Większość e-maili od tego nadawcy zostanie dostarczona, chyba że nastąpi znaczny wzrost poziomu spamu.
LOW Wiemy, że regularnie wysyłają duże ilości spamu, a poczta od tego nadawcy zostanie prawdopodobnie oznaczona jako spam.
BAD historia wysyłania bardzo dużych ilości spamu, Poczta przychodząca od tego podmiotu będzie prawie zawsze odrzucana na poziomie SMTP lub oznaczana jako spam.

FeedbackLoop

Informacje o identyfikatorze pętli informacji zwrotnych.

Zapis JSON
{
 "id": string,
 "spamRatio": number
}
Pola
id

string

Identyfikator pętli informacji zwrotnych, który jednoznacznie identyfikuje poszczególne kampanie.

spamRatio

number

Stosunek liczby wiadomości oznaczonych przez użytkowników jako spam za pomocą danego identyfikatora do łącznej liczby wiadomości w skrzynce odbiorczej z tym identyfikatorem.

DeliveryError

Dane dotyczące określonego typu błędu dostarczania.

Zapis JSON
{
 "errorClass": enum (DeliveryErrorClass),
 "errorType": enum (DeliveryErrorType),
 "errorRatio": number
}
Pola
errorClass

enum (DeliveryErrorClass)

Klasa błędu dostarczania.

errorType

enum (DeliveryErrorType)

Typ błędu dostarczania.

errorRatio

number

Stosunek wiadomości, w których wystąpił błąd, do całego uwierzytelnionego ruchu.

DeliveryErrorClass

Klasa błędu dostarczania.

Wartości w polu enum
DELIVERY_ERROR_CLASS_UNSPECIFIED Wartość domyślna, której nigdy nie należy używać bezpośrednio.
PERMANENT_ERROR Dostarczenie wiadomości zostało odrzucone.
TEMPORARY_ERROR Tymczasowy błąd w dostarczeniu wiadomości do adresata.

DeliveryErrorType

Typ błędu dostarczania.

Wartości w polu enum
DELIVERY_ERROR_TYPE_UNSPECIFIED Wartość domyślna, której nigdy nie należy używać bezpośrednio.
RATE_LIMIT_EXCEEDED Domena lub adres IP wysyła ruch z podejrzanie dużą częstotliwością, z powodu którego zostały nałożone tymczasowe ograniczenia. Limit zostanie zniesiony, gdy Gmail będzie mieć pewność, że ruch jest wystarczająco duży.
SUSPECTED_SPAM Ruch jest odbierany przez Gmaila z różnych powodów jako spam.
CONTENT_SPAMMY Ruch jest podejrzewany o spam, ze względu na związane z nim treści.
BAD_ATTACHMENT Ruch obejmuje załączniki nieobsługiwane przez Gmaila.
BAD_DMARC_POLICY W domenie nadawcy zostały skonfigurowane zasady odrzucania spamu zgodnie z mechanizmem DMARC.
LOW_IP_REPUTATION Reputacja adresu IP nadawcy jest bardzo słaba.
LOW_DOMAIN_REPUTATION Reputacja domeny wysyłającej jest bardzo słaba.
IP_IN_RBL Adres IP znajduje się na co najmniej jednej publicznej liście Real-time Blackhole Lists to serwer publikujący aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje o podejrzanych serwerach poczty e-mail. Postaraj się o to, by Twój adres IP został usunięty z list RBL.
DOMAIN_IN_RBL Domena jest wymieniona na co najmniej jednej publicznej liście Real-time Blackhole Lists to serwer publikujący aktualizowane w czasie rzeczywistym informacje o podejrzanych serwerach poczty e-mail. Postaraj się o to, by Twoja domena została usunięta z list RBL.
BAD_PTR_RECORD W adresie IP nadawcy brakuje rekordu PTR.

Metody

get

Uzyskaj statystyki ruchu dla domeny w określonym dniu.

list

Wyświetl statystyki ruchu dla wszystkich dostępnych dni.