Method: domains.trafficStats.get

Belirli bir tarihte, bir alanın trafik istatistiklerini alma. Kullanıcının alan adı için TrafficStats'a erişim izni yoksa PERMISSION_DENIED değerini döndürür.

HTTP isteği

GET https://gmailpostmastertools.googleapis.com/v1/{name=domains/*/trafficStats/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
name

string

Alınacak trafik istatistiklerinin kaynak adı. Ör. domains/mymail.mydomain.com/trafficStats/20160807.

İstek içeriği

İstek metni boş olmalıdır.

Yanıt metni

Başarılıysa yanıt metni, TrafficStats öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/postmaster.readonly

Daha fazla bilgi için Yetkilendirme kılavuzuna göz atın.