Method: domains.trafficStats.get

آمار ترافیک یک دامنه را در یک تاریخ خاص دریافت کنید. اگر کاربر مجوز دسترسی به TrafficStats برای دامنه را نداشته باشد، PERMISSION_DENIED را برمی‌گرداند.

درخواست HTTP

GET https://gmailpostmastertools.googleapis.com/v1/{name=domains/*/trafficStats/*}

URL از دستور GRPC Transcoding استفاده می کند.

پارامترهای مسیر

مولفه های
name

string

نام منبع آمار ترافیک برای دریافت. به عنوان مثال، domains/mymail.mydomain.com/trafficStats/20160807.

درخواست بدن

بدنه درخواست باید خالی باشد.

بدن پاسخگو

در صورت موفقیت آمیز بودن، بدنه پاسخ حاوی نمونه ای از TrafficStats است.

محدوده مجوز

به محدوده OAuth زیر نیاز دارد:

  • https://www.googleapis.com/auth/postmaster.readonly

برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای مجوز مراجعه کنید.