Color

แสดงสีในพื้นที่สี RGBA การนําเสนอนี้ออกแบบมาเพื่อความเรียบง่ายของการแปลงเป็น/จากการแสดงสีในภาษาต่างๆ กะทัดรัด เช่น ระบุช่องของตัวแทนนี้ให้กับเครื่องมือสร้าง java.awt.Color ใน Java และใช้สําหรับจัดเตรียมเมธอด +colorWithRed:green:blue:alpha ของ UIColor ใน iOS ได้ด้วย และเพียงมีการจัดรูปแบบเล็กน้อย ก็สามารถจัดรูปแบบเป็นสตริง CSS rgba() ใน JavaScript ได้อย่างง่ายดาย

หน้าอ้างอิงนี้ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่สีสัมบูรณ์ที่ควรใช้เพื่อตีความค่า RGB (เช่น sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, BT.2020 เป็นต้น) โดยค่าเริ่มต้น แอปพลิเคชันควรใช้พื้นที่สี sRGB

เมื่อมีการตัดสินใจเรื่องความเท่าเทียมของสี ให้ถือว่าการใช้งานมี 2 สี หากค่าสีแดง สีเขียว สีน้ําเงิน และอัลฟ่าแตกต่างกัน แต่ค่าทั้งสองอาจแตกต่างกันไม่เกิน 1e-5

ตัวอย่าง (Java):

 import com.google.type.Color;

 // ...
 public static java.awt.Color fromProto(Color protocolor) {
  float alpha = protocolor.hasAlpha()
    ? protocolor.getAlpha().getValue()
    : 1.0;

  return new java.awt.Color(
    protocolor.getRed(),
    protocolor.getGreen(),
    protocolor.getBlue(),
    alpha);
 }

 public static Color toProto(java.awt.Color color) {
  float red = (float) color.getRed();
  float green = (float) color.getGreen();
  float blue = (float) color.getBlue();
  float denominator = 255.0;
  Color.Builder resultBuilder =
    Color
      .newBuilder()
      .setRed(red / denominator)
      .setGreen(green / denominator)
      .setBlue(blue / denominator);
  int alpha = color.getAlpha();
  if (alpha != 255) {
   result.setAlpha(
     FloatValue
       .newBuilder()
       .setValue(((float) alpha) / denominator)
       .build());
  }
  return resultBuilder.build();
 }
 // ...

ตัวอย่าง (iOS / Obj-C):

 // ...
 static UIColor* fromProto(Color* protocolor) {
  float red = [protocolor red];
  float green = [protocolor green];
  float blue = [protocolor blue];
  FloatValue* alpha_wrapper = [protocolor alpha];
  float alpha = 1.0;
  if (alpha_wrapper != nil) {
   alpha = [alpha_wrapper value];
  }
  return [UIColor colorWithRed:red green:green blue:blue alpha:alpha];
 }

 static Color* toProto(UIColor* color) {
   CGFloat red, green, blue, alpha;
   if (![color getRed:&red green:&green blue:&blue alpha:&alpha]) {
    return nil;
   }
   Color* result = [[Color alloc] init];
   [result setRed:red];
   [result setGreen:green];
   [result setBlue:blue];
   if (alpha <= 0.9999) {
    [result setAlpha:floatWrapperWithValue(alpha)];
   }
   [result autorelease];
   return result;
}
// ...

ตัวอย่าง (JavaScript):

// ...

var protoToCssColor = function(rgb_color) {
  var redFrac = rgb_color.red || 0.0;
  var greenFrac = rgb_color.green || 0.0;
  var blueFrac = rgb_color.blue || 0.0;
  var red = Math.floor(redFrac * 255);
  var green = Math.floor(greenFrac * 255);
  var blue = Math.floor(blueFrac * 255);

  if (!('alpha' in rgb_color)) {
   return rgbToCssColor(red, green, blue);
  }

  var alphaFrac = rgb_color.alpha.value || 0.0;
  var rgbParams = [red, green, blue].join(',');
  return ['rgba(', rgbParams, ',', alphaFrac, ')'].join('');
};

var rgbToCssColor = function(red, green, blue) {
 var rgbNumber = new Number((red << 16) | (green << 8) | blue);
 var hexString = rgbNumber.toString(16);
 var missingZeros = 6 - hexString.length;
 var resultBuilder = ['#'];
 for (var i = 0; i < missingZeros; i++) {
   resultBuilder.push('0');
 }
 resultBuilder.push(hexString);
 return resultBuilder.join('');
};

// ...
การแสดง JSON
{
 "red": number,
 "green": number,
 "blue": number,
 "alpha": number
}
ช่อง
red

number

ปริมาณสีแดงในค่าเป็นค่าในช่วง [0, 1]

green

number

จํานวนสีเขียวในสีเป็นค่าในช่วง [0, 1]

blue

number

จํานวนสีฟ้าตามค่าในช่วง [0, 1]

alpha

number

เศษของสีนี้ที่ควรใช้กับพิกเซล กล่าวคือ สีพิกเซลสุดท้ายจะกําหนดด้วยสมการ

pixel color = alpha * (this color) + (1.0 - alpha) * (background color)

ซึ่งหมายความว่าค่า 1.0 จะสอดคล้องกับสีทึบ ขณะที่ค่า 0.0 จะสอดคล้องกับสีที่โปร่งใสทั้งหมด การดําเนินการนี้จะใช้ข้อความ Wrapper แทนที่จะใช้สเกลาร์แบบลอยแบบง่ายเพื่อให้แยกความแตกต่างระหว่างค่าเริ่มต้นและค่าที่ไม่ได้ตั้งค่าได้ หากไม่ระบุ ออบเจ็กต์สีนี้จะแสดงผลเป็นสีทึบ (เหมือนกับว่าค่าของอัลฟ่ามีค่าที่กําหนดไว้อย่างชัดเจนที่ 1.0)