Method: changes.watch

Subskrybowanie zmian dotyczących użytkownika.

Żądanie HTTP

POST https://www.googleapis.com/drive/v2/changes/watch

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry zapytania

Parametry
driveId

string

Dysk współdzielony, z którego zmiany zostaną zwrócone. Jeśli identyfikatory zmian będą określone, będą odzwierciedlać dysk współdzielony. Jako identyfikatora użyj łączonego identyfikatora dysku i identyfikatora zmiany.

includeCorpusRemovals

boolean

Określa, czy zmiany powinny uwzględniać zasób pliku, jeśli plik jest nadal dostępny dla użytkownika w chwili wysyłania żądania, nawet jeśli plik został usunięty z listy zmian i żadne zmiany nie będą już wprowadzane.

includeDeleted

boolean

Określa, czy uwzględnić zmiany wskazujące na to, że elementy zostały usunięte z listy zmian, na przykład w wyniku ich usunięcia lub utraty dostępu.

includeItemsFromAllDrives

boolean

Określa, czy w wynikach mają być uwzględnione elementy z Mojego dysku i dysku współdzielonego.

includeSubscribed

boolean

Określa, czy w wyniku mają zostać uwzględnione zmiany spoza hierarchii Mojego dysku. Jeśli zasada ma wartość Fałsz, zmiany w plikach, na przykład w folderach danych aplikacji lub udostępnionych plikach, które nie zostały dodane do Mojego dysku, są pomijane w wynikach.

includeTeamDriveItems
(deprecated)

boolean

Wycofane: użyj atrybutu includeItemsFromAllDrives.

maxResults

integer

Maksymalna liczba zmian do zwrócenia.

pageToken

string

Token kontynuujący poprzednie żądanie listy na następnej stronie. Należy ustawić wartość nextPageToken z poprzedniej odpowiedzi lub odpowiedź z metody getStartPageToken.

spaces

string

Rozdzielona przecinkami lista spacji, na które ma zostać wysłane zapytanie. Obsługiwane wartości to drive, appDataFolder i photos.

startChangeId
(deprecated)

string (int64 format)

Wycofane: użyj atrybutu pageToken.

supportsAllDrives

boolean

Określa, czy aplikacja, której dotyczy prośba, obsługuje zarówno Mój dysk, jak i dyski współdzielone.

supportsTeamDrives
(deprecated)

boolean

Wycofane: użyj atrybutu supportsAllDrives.

teamDriveId
(deprecated)

string

Wycofane: użyj atrybutu driveId.

includePermissionsForView

string

Określa uprawnienia dodatkowego widoku danych, które mają być uwzględnione w odpowiedzi. Obsługiwana jest tylko wartość published.

includeLabels

string

Rozdzielona przecinkami lista identyfikatorów etykiet, które mają zostać uwzględnione w części labelInfo odpowiedzi.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu Channel.

Treść odpowiedzi

W przypadku powodzenia treść odpowiedzi obejmuje wystąpienie elementu Channel.

Zakresy autoryzacji

Wymaga jednego z tych zakresów protokołu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/docs
  • https://www.googleapis.com/auth/drive
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.appdata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.apps.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.file
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.meet.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.metadata.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.photos.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/drive.readonly

Niektóre zakresy są ograniczone. Aby można było z nich korzystać, aplikacja musi przeprowadzić ocenę zabezpieczeń. Więcej informacji znajdziesz w przewodniku na temat autoryzacji.