به Drive API نسخه 3 مهاجرت کنید

اگر در حال حاضر از Drive API v2 استفاده می کنید، می توانید به نسخه 3 مهاجرت کنید.

شما باید مرجع V2 به v3 را برای نقشه کاملی از تمام تفاوت های منابع بین نسخه ها بررسی کنید.

نسخه {drive_api_short} برای هر زبان متفاوت تنظیم شده است:

      var DISCOVERY_DOCS = ["https://www.googleapis.com/discovery/v1/apis/drive/v3/rest"];
  • برای پایتون، هنگام ساختن شیء سرویس، نسخه را مشخص می کنید. برای مثال، Python Quickstart را ببینید.
   service = build('drive', 'v3', credentials=creds)
  • برای Node.js، زمانی که سازنده google.drive را تنظیم می کنید، نسخه را تعریف می کنید. برای مثال، Node.js Quickstart را ببینید.
   const drive = google.drive({version: 'v3', auth});