Di chuyển từ API Google Drive dành cho Android

API Drive dành cho Android không được dùng nữa kể từ ngày 6 tháng 12 năm 2018 và sẽ ngừng hoạt động hoàn toàn từ ngày 1 tháng 2 năm 2023.

Lịch trình

Ngày Trạng thái của API Android Drive
Ngày 6 tháng 12 năm 2018 Việc ngừng sử dụng được thông báo công khai. Những khách hàng hiện tại có thể truy cập API bình thường, nhưng sẽ bắt đầu di chuyển ngay. Các ứng dụng mới không được sử dụng API.
Ngày 21 tháng 10 năm 2019 API Drive Android sẽ bị xoá khỏi phạm vi phân phối SDK Dịch vụ Google Play. Các ứng dụng sẽ không thể xây dựng cho đến khi xoá phần phụ thuộc API Android Drive, nhưng các bản dựng hiện có sẽ không bị ảnh hưởng. Tài liệu công khai về API Android cho Drive sẽ không được cung cấp nữa.
Ngày 3 tháng 3 năm 2022 API Android Drive không được dùng nữa và tất cả lệnh gọi API đều không hoạt động. Ứng dụng phải di chuyển trước ngày này.
Ngày 1 tháng 2 năm 2023 API Android Drive sẽ bị tắt hoàn toàn và mọi lượt kết nối sẽ không thành công.

Sử dụng API REST của Drive

API REST của Drive cung cấp chức năng tương tự như API Android Drive, bao gồm cả các cách để:

Để dễ dàng di chuyển ứng dụng, hệ thống sẽ cung cấp một ứng dụng mẫu minh hoạ từng lựa chọn thay thế được đề xuất ở trên. Tài liệu này cũng chỉ cho bạn cách tạo, sửa đổi và truy vấn các tệp trên Drive của người dùng bằng API REST. Nếu bạn gặp vấn đề, hãy xem thẻ google-drive-api trên StackOverflow.

Di chuyển

Vì API Android Drive không được dùng nữa và tất cả các lệnh gọi API đều không hoạt động, hãy đảm bảo ứng dụng của bạn không còn gọi API nữa. Để thực hiện việc này, hãy xoá mã khởi chạy API: addApi(Drive.API).

Nếu bạn không di chuyển từ API Android Drive và ứng dụng cố gắng gọi API, thì thông báo lỗi sau sẽ được trả về:

com.google.android.gms.common.api.ApiException: 17: API: Drive.API is not available on this device. Connection failed with: ConnectionResult{statusCode=API_UNAVAILABLE, resolution=null, message=null}