REST Resource: courses.courseWork

Kaynak: CourseWork

Dersin öğrencileri için öğretmen tarafından oluşturulan sınıf çalışmaları.

JSON gösterimi
{
 "courseId": string,
 "id": string,
 "title": string,
 "description": string,
 "materials": [
  {
   object (Material)
  }
 ],
 "state": enum (CourseWorkState),
 "alternateLink": string,
 "creationTime": string,
 "updateTime": string,
 "dueDate": {
  object (Date)
 },
 "dueTime": {
  object (TimeOfDay)
 },
 "scheduledTime": string,
 "maxPoints": number,
 "workType": enum (CourseWorkType),
 "associatedWithDeveloper": boolean,
 "assigneeMode": enum (AssigneeMode),
 "individualStudentsOptions": {
  object (IndividualStudentsOptions)
 },
 "submissionModificationMode": enum (SubmissionModificationMode),
 "creatorUserId": string,
 "topicId": string,
 "gradeCategory": {
  object (GradeCategory)
 },

 // Union field details can be only one of the following:
 "assignment": {
  object (Assignment)
 },
 "multipleChoiceQuestion": {
  object (MultipleChoiceQuestion)
 }
 // End of list of possible types for union field details.
}
Alanlar
courseId

string

Kursun tanımlayıcısı.

Salt okunur.

id

string

Bu sınıf çalışmasının Classroom tarafından atanan tanımlayıcısı (her ders için benzersiz).

Salt okunur.

title

string

Bu sınıf çalışmasının başlığı. Başlık, 1 ile 3.000 karakter arasında geçerli bir UTF-8 dizesi olmalıdır.

description

string

Bu sınıf çalışmasının isteğe bağlı açıklaması. Ayarlanırsa açıklama en fazla 30.000 karakter içeren geçerli bir UTF-8 dizesi olmalıdır.

materials[]

object (Material)

Ek materyaller.

Kursta 20'den fazla malzeme öğesi olmamalıdır.

state

enum (CourseWorkState)

Bu sınıf çalışmasının durumu. Bir değer belirtilmezse varsayılan durum DRAFT olur.

creationTime

string (Timestamp format)

Bu sınıf çalışmasının oluşturulduğu zaman damgası.

Salt okunur.

Nanosaniye çözünürlüğe ve en fazla dokuz kesir basamağına sahip, RFC3339 UTC "Zulu" biçiminde bir zaman damgası. Örnekler: "2014-10-02T15:01:23Z" ve "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

updateTime

string (Timestamp format)

Bu sınıf çalışmasında yapılan en son değişikliğin zaman damgası.

Salt okunur.

Nanosaniye çözünürlüğe ve en fazla dokuz kesir basamağına sahip, RFC3339 UTC "Zulu" biçiminde bir zaman damgası. Örnekler: "2014-10-02T15:01:23Z" ve "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

dueDate

object (Date)

Bu sınıf çalışması için teslim tarihi olan isteğe bağlı tarih (UTC olarak). dueTime belirtilmişse bu da belirtilmelidir.

dueTime

object (TimeOfDay)

Bu sınıf çalışması için teslim tarihi isteğe bağlı olan saat (UTC olarak) dueDate belirtilmişse bu da belirtilmelidir.

scheduledTime

string (Timestamp format)

Bu ders çalışmasının yayınlanmak üzere planlandığı isteğe bağlı zaman damgası.

Nanosaniye çözünürlüğe ve en fazla dokuz kesir basamağına sahip, RFC3339 UTC "Zulu" biçiminde bir zaman damgası. Örnekler: "2014-10-02T15:01:23Z" ve "2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

maxPoints

number

Bu sınıf çalışması için maksimum not. Sıfır veya belirtilmediyse bu ödev not verilmedi olarak kabul edilir. Bu, negatif olmayan bir tam sayı değeri olmalıdır.

workType

enum (CourseWorkType)

Bu sınıf çalışmasının türü.

Tür, sınıf çalışması oluşturulduğunda ayarlanır ve değiştirilemez.

associatedWithDeveloper

boolean

Bu sınıf çalışması öğesinin, istekte bulunan Geliştirici Konsolu projesiyle ilişkili olup olmadığı.

Ayrıntılı bilgi için courseWork.create belgesine göz atın.

Salt okunur.

assigneeMode

enum (AssigneeMode)

Sınıf çalışmasının atanan modu. Bir değer belirtilmezse varsayılan değer ALL_STUDENTS olur.

individualStudentsOptions

object (IndividualStudentsOptions)

Sınıf çalışmalarına erişimi olan öğrencilerin tanımlayıcıları. Bu alan yalnızca assigneeMode değeri INDIVIDUAL_STUDENTS ise ayarlanır. assigneeMode değeri INDIVIDUAL_STUDENTS ise sınıf çalışması yalnızca bu alanda belirtilen öğrencilere atanır.

submissionModificationMode

enum (SubmissionModificationMode)

Öğrencilerin gönderimleri ne zaman değiştirebileceğini belirleyen ayar. Bir değer belirtilmezse varsayılan değer MODIFIABLE_UNTIL_TURNED_IN olur.

creatorUserId

string

Sınıf çalışmasını oluşturan kullanıcının tanımlayıcısı.

Salt okunur.

topicId

string

Bu sınıf çalışmasının ilişkili olduğu konunun tanımlayıcısı. Dersteki mevcut bir konuyla eşleşmelidir.

gradeCategory

object (GradeCategory)

Bu sınıf çalışması notunun katkıda bulunduğu kategori. Yalnızca sınıf çalışması için bir kategori seçildiğinde gösterilir. Genel notun hesaplanmasında kullanılabilir.

Salt okunur.

details alanı. Sınıf çalışması türüne özel ek ayrıntılar. details şunlardan yalnızca biri olabilir:
assignment

object (Assignment)

Ödev ayrıntıları. Bu alan yalnızca workType ASSIGNMENT olduğunda doldurulur.

Salt okunur.

multipleChoiceQuestion

object (MultipleChoiceQuestion)

Çoktan seçmeli soru ayrıntıları. Okuma işlemleri için bu alan yalnızca workType değeri MULTIPLE_CHOICE_QUESTION olduğunda doldurulur. Yazma işlemleri için bu alan, MULTIPLE_CHOICE_QUESTION değerindeki workType ile sınıf çalışması oluştururken belirtilmelidir. Başka bir şekilde ayarlanmamalıdır.

CourseWorkState

Sınıf çalışmasının olası durumları.

Sıralamalar
COURSE_WORK_STATE_UNSPECIFIED Eyalet belirtilmedi. Bu değer asla döndürülmez.
PUBLISHED Yayınlanan çalışmanın durumu. Bu, varsayılan durumdur.
DRAFT Henüz yayınlanmamış çalışmanın durumu. Bu durumdaki çalışmalar yalnızca ders öğretmenleri ve alan yöneticileri tarafından görülebilir.
DELETED Daha önce yayınlanmış ancak silinmiş olan çalışmanın durumu. Bu durumdaki çalışmalar yalnızca ders öğretmenleri ve alan yöneticileri tarafından görülebilir. Bu durumdaki çalışmalar bir süre sonra silinir.

SubmissionModificationMode

Öğrenci gönderimleri için olası değişiklik modları.

Sıralamalar
SUBMISSION_MODIFICATION_MODE_UNSPECIFIED Değişiklik modu belirtilmedi. Bu değer asla döndürülmez.
MODIFIABLE_UNTIL_TURNED_IN Gönderimler teslim edilmeden önce değiştirilebilir.
MODIFIABLE Gönderimler herhangi bir zamanda değiştirilebilir.

Ödev

Ödevlerle ilgili ek ayrıntılar.

JSON gösterimi
{
 "studentWorkFolder": {
  object (DriveFolder)
 }
}
Alanlar
studentWorkFolder

object (DriveFolder)

Öğrenci gönderimlerindeki eklerin yerleştirildiği Drive klasörü. Bu alan yalnızca ders öğretmenleri ve yöneticileri için doldurulur.

MultipleChoiceQuestion

Çoktan seçmeli sorular için ek ayrıntılar.

JSON gösterimi
{
 "choices": [
  string
 ]
}
Alanlar
choices[]

string

Olası seçimler.

Yöntemler

create

Sınıf çalışması oluşturur.

delete

Sınıf çalışmasını siler.

get

Sınıf çalışmasını döndürür.

getAddOnContext

Belirli bir yayın bağlamında Classroom eklentileri için meta verileri alır.

list

İstek sahibinin görüntülemesine izin verilen sınıf çalışmasının listesini döndürür.

modifyAssignees

Sınıf çalışmasının atanan modunu ve seçeneklerini değiştirir.

patch

Sınıf çalışmasının bir veya daha fazla alanını günceller.