ตัวอย่างนโยบาย: อุปกรณ์ที่มีการจัดการครบวงจร

หน้านี้มีตัวอย่างนโยบายสําหรับอุปกรณ์ที่มีการจัดการครบวงจร โดยทั่วไปอุปกรณ์ที่มีการจัดการครบวงจรจะเป็นของบริษัทและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทํางานเท่านั้น หากอุปกรณ์ตั้งค่าเป็นมีการจัดการครบวงจร Android Device Policy จะใช้การตั้งค่านโยบายกับอุปกรณ์ทั้งเครื่องโดยอัตโนมัติ การดําเนินการนี้จะช่วยให้คุณใช้นโยบายเดียวกันกับอุปกรณ์และอุปกรณ์ที่มีการจัดการครบวงจรด้วยโปรไฟล์งานได้

"passwordRequirements": {
 "passwordMinimumLength": 6,
 "passwordQuality": "ALPHABETIC"
 },
"applications": [{
  "defaultPermissionPolicy": "GRANT",
  "installType": "FORCE_INSTALLED", // Auto-installs app in the work profile
  "packageName": "com.google.android.gm"
 },
 {
  "installType": "AVAILABLE", // Adds app to the work profile's managed Play Store
  "packageName": "com.google.android.apps.docs"
}],