รหัสภาษา

รหัสภาษาในตารางด้านล่างใช้ได้กับช่อง Customer.language

ชื่อ รหัส
อัมฮาริก AM
อาหรับ ar
บาสก์ eu
เบงกอล bn
อังกฤษ (สหราชอาณาจักร) en-GB
โปรตุเกส (บราซิล) pt-BR
บัลแกเรีย bg
คาตาลัน ca
เชอโรกี CHR
ภาษาโครเอเชีย ชม.
เช็ก cs
เดนมาร์ก da
ดัตช์ nl
อังกฤษ (อเมริกัน) en
เอสโทเนีย et
ฟิลิปปินส์ fil
ฟินแลนด์ fi
ฝรั่งเศส fr
เยอรมัน de
กรีก el
คุชราต gu
ฮีบรู iw
ฮินดี hi
ฮังการี hu
ไอซ์แลนด์ เท่ากับ
อินโดนีเซีย id
อิตาลี it
ญี่ปุ่น ja
กันนาดา kn
เกาหลี ko
ลัตเวีย lv
ลิทัวเนีย lt
มาเลย์ ms
มาลายาลัม ml
มราฐี mr
นอร์เวย์ no
โปแลนด์ pl
โปรตุเกส (โปรตุเกส) pt-PT
โรมาเนีย ro
รัสเซีย ru
เซอร์เบีย sr
จีน (สาธารณรัฐประชาชนจีน) zh-CN
สโลวัก sk
สโลวีเนีย sl
สเปน es
สวาฮิลี sw
สวีเดน sv
ทมิฬ ta
เตลูกู te
ไทย th
จีน (ไต้หวัน) zh-TW
ตุรกี tr
อูรดู ur
ยูเครน uk
เวียดนาม vi
เวลส์ cy