Krótkie wprowadzenie do Ruby

Wykonaj czynności opisane w dalszej części tej strony, a za około 5 minut otrzymasz prostą aplikację wiersza poleceń Ruby, która będzie wysyłać żądania do interfejsu YouTube Data API.

Przykładowy kod używany w tym przewodniku pobiera zasób channel dla kanału YouTube Google Developers i drukuje podstawowe informacje z tego zasobu.

Wymagania wstępne

Aby uruchomić ten krótki przewodnik, musisz mieć:

 • Ruby 2.0 lub nowszego.
 • Dostęp do internetu i przeglądarki.
 • Musisz mieć konto Google.

Krok 1. Włącz YouTube Data API

 1. Aby utworzyć lub wybrać projekt w Google Developers Console i włączyć interfejs API, skorzystaj z tego kreatora. Kliknij Dalej, a następnie Otwórz dane logowania.

 2. Na stronie Utwórz dane logowania kliknij przycisk Anuluj.

 3. U góry strony wybierz kartę Ekran zgody OAuth. Wybierz Adres e-mail, wpisz nazwę produktu, jeśli nie została jeszcze ustawiona, i kliknij przycisk Zapisz.

 4. Wybierz kartę Dane logowania, kliknij Utwórz dane logowania i wybierz Identyfikator klienta OAuth.

 5. Wybierz typ aplikacji Inne, wpisz nazwę „Krótki przewodnik po YouTube Data API” i kliknij przycisk Utwórz.

 6. Kliknij OK, aby zamknąć wynikowe okno.

 7. Kliknij przycisk (Pobierz JSON) po prawej stronie identyfikatora klienta.

 8. Przenieś pobrany plik do katalogu roboczego i zmień jego nazwę client_secret.json.

Krok 2. Zainstaluj Bibliotekę klienta Google

Uruchom to polecenie, aby zainstalować bibliotekę:

gem install google-api-client

Alternatywne opcje instalacji znajdziesz na stronie instalacji biblioteki.

Krok 3. Skonfiguruj przykład

Utwórz plik o nazwie quickstart.rb w katalogu roboczym i skopiuj ten kod:

# Sample Ruby code for user authorization

require 'rubygems'
gem 'google-api-client', '>0.7'
require 'google/apis'
require 'google/apis/youtube_v3'
require 'googleauth'
require 'googleauth/stores/file_token_store'

require 'fileutils'
require 'json'

# REPLACE WITH VALID REDIRECT_URI FOR YOUR CLIENT
REDIRECT_URI = 'http://localhost'
APPLICATION_NAME = 'YouTube Data API Ruby Tests'

# REPLACE WITH NAME/LOCATION OF YOUR client_secrets.json FILE
CLIENT_SECRETS_PATH = 'client_secret.json'

# REPLACE FINAL ARGUMENT WITH FILE WHERE CREDENTIALS WILL BE STORED
CREDENTIALS_PATH = File.join(Dir.home, '.credentials',
               "youtube-quickstart-ruby-credentials.yaml")

# SCOPE FOR WHICH THIS SCRIPT REQUESTS AUTHORIZATION
SCOPE = Google::Apis::YoutubeV3::AUTH_YOUTUBE_READONLY

def authorize
 FileUtils.mkdir_p(File.dirname(CREDENTIALS_PATH))

 client_id = Google::Auth::ClientId.from_file(CLIENT_SECRETS_PATH)
 token_store = Google::Auth::Stores::FileTokenStore.new(file: CREDENTIALS_PATH)
 authorizer = Google::Auth::UserAuthorizer.new(
  client_id, SCOPE, token_store)
 user_id = 'default'
 credentials = authorizer.get_credentials(user_id)
 if credentials.nil?
  url = authorizer.get_authorization_url(base_url: REDIRECT_URI)
  puts "Open the following URL in the browser and enter the " +
     "resulting code after authorization"
  puts url
  code = gets
  credentials = authorizer.get_and_store_credentials_from_code(
   user_id: user_id, code: code, base_url: REDIRECT_URI)
 end
 credentials
end

# Initialize the API
service = Google::Apis::YoutubeV3::YouTubeService.new
service.client_options.application_name = APPLICATION_NAME
service.authorization = authorize

# Sample ruby code for channels.list

def channels_list_by_username(service, part, **params)
 response = service.list_channels(part, params).to_json
 item = JSON.parse(response).fetch("items")[0]

 puts ("This channel's ID is #{item.fetch("id")}. " +
    "Its title is '#{item.fetch("snippet").fetch("title")}', and it has " +
    "#{item.fetch("statistics").fetch("viewCount")} views.")
end

channels_list_by_username(service, 'snippet,contentDetails,statistics', for_username: 'GoogleDevelopers')

Krok 4. Uruchom przykład

Uruchom przykład za pomocą tego polecenia:

ruby quickstart.rb

Przy pierwszym uruchomieniu próbki pojawi się prośba o autoryzację dostępu:

 1. W tym przykładzie spróbujemy otworzyć nowe okno lub kartę w domyślnej przeglądarce. Jeśli to nie pomoże, skopiuj URL z konsoli i ręcznie otwórz go w przeglądarce.

  Jeśli nie zalogowano się na konto Google, pojawi się prośba o zalogowanie. Jeśli zalogujesz się na wiele kont Google, zobaczysz prośbę o wybranie jednego z nich.

 2. Kliknij przycisk Akceptuj.
 3. Skopiuj podany kod, wklej go w wierszu poleceń i naciśnij Enter. Kod może pojawić się w adresie URL strony, na którą następuje przekierowanie po jej autoryzacji:

  http://localhost/?code=4/nr_1TspmmQPFyifh7nz...OFo#

Uwagi

 • Informacje o autoryzacji są przechowywane w systemie plików, więc dalsze instrukcje nie będą prosić o autoryzację.
 • Ten proces autoryzacji jest przeznaczony dla aplikacji wiersza poleceń. Informacje o przeprowadzaniu autoryzacji w aplikacji internetowej znajdziesz w artykule Korzystanie z OAuth 2.0 dla aplikacji serwera WWW.

Więcej informacji