Skorzystaj z krótkiego wprowadzenia

Wykonaj czynności opisane w dalszej części tej strony, a za około 5 minut otrzymasz prostą aplikację wiersza poleceń Go, która będzie wysyłać żądania do interfejsu YouTube Data API.

Przykładowy kod używany w tym przewodniku pobiera zasób channel dla kanału YouTube Google Developers i drukuje podstawowe informacje z tego zasobu.

Wymagania wstępne

Aby uruchomić ten krótki przewodnik, musisz mieć:

 • Idź, zalecana jest najnowsza wersja.
 • Git, zalecamy najnowszą wersję.
 • Dostęp do internetu i przeglądarki.
 • Musisz mieć konto Google.

Krok 1. Włącz YouTube Data API

 1. Aby utworzyć lub wybrać projekt w Google Developers Console i włączyć interfejs API, skorzystaj z tego kreatora. Kliknij Dalej, a następnie Otwórz dane logowania.

 2. Na stronie Utwórz dane logowania kliknij przycisk Anuluj.

 3. U góry strony wybierz kartę Ekran zgody OAuth. Wybierz Adres e-mail, wpisz nazwę produktu, jeśli nie została jeszcze ustawiona, i kliknij przycisk Zapisz.

 4. Wybierz kartę Dane logowania, kliknij Utwórz dane logowania i wybierz Identyfikator klienta OAuth.

 5. Wybierz typ aplikacji Inne, wpisz nazwę „Krótki przewodnik po YouTube Data API” i kliknij przycisk Utwórz.

 6. Kliknij OK, aby zamknąć wynikowe okno.

 7. Kliknij przycisk (Pobierz JSON) po prawej stronie identyfikatora klienta.

 8. Przenieś pobrany plik do katalogu roboczego i zmień jego nazwę client_secret.json.

Krok 2. Przygotuj obszar roboczy

 1. Ustaw zmienną środowiskową GOPATH na katalog roboczy.
 2. Pobierz bibliotekę klienta YouTube Data API oraz pakiet OAuth2 za pomocą tych poleceń:
go get -u google.golang.org/api/youtube/v3
go get -u golang.org/x/oauth2/...

Krok 3. Skonfiguruj przykład

Utwórz w katalogu roboczym plik o nazwie quickstart.go i skopiuj go w tym kodzie:

// Sample Go code for user authorization

package main

import (
 "encoding/json"
 "fmt"
 "log"
 "io/ioutil"
 "net/http"
 "net/url"
 "os"
 "os/user"
 "path/filepath"

 "golang.org/x/net/context"
 "golang.org/x/oauth2"
 "golang.org/x/oauth2/google"
 "google.golang.org/api/youtube/v3"
)

const missingClientSecretsMessage = `
Please configure OAuth 2.0
`

// getClient uses a Context and Config to retrieve a Token
// then generate a Client. It returns the generated Client.
func getClient(ctx context.Context, config *oauth2.Config) *http.Client {
 cacheFile, err := tokenCacheFile()
 if err != nil {
  log.Fatalf("Unable to get path to cached credential file. %v", err)
 }
 tok, err := tokenFromFile(cacheFile)
 if err != nil {
  tok = getTokenFromWeb(config)
  saveToken(cacheFile, tok)
 }
 return config.Client(ctx, tok)
}

// getTokenFromWeb uses Config to request a Token.
// It returns the retrieved Token.
func getTokenFromWeb(config *oauth2.Config) *oauth2.Token {
 authURL := config.AuthCodeURL("state-token", oauth2.AccessTypeOffline)
 fmt.Printf("Go to the following link in your browser then type the "+
  "authorization code: \n%v\n", authURL)

 var code string
 if _, err := fmt.Scan(&code); err != nil {
  log.Fatalf("Unable to read authorization code %v", err)
 }

 tok, err := config.Exchange(oauth2.NoContext, code)
 if err != nil {
  log.Fatalf("Unable to retrieve token from web %v", err)
 }
 return tok
}

// tokenCacheFile generates credential file path/filename.
// It returns the generated credential path/filename.
func tokenCacheFile() (string, error) {
 usr, err := user.Current()
 if err != nil {
  return "", err
 }
 tokenCacheDir := filepath.Join(usr.HomeDir, ".credentials")
 os.MkdirAll(tokenCacheDir, 0700)
 return filepath.Join(tokenCacheDir,
  url.QueryEscape("youtube-go-quickstart.json")), err
}

// tokenFromFile retrieves a Token from a given file path.
// It returns the retrieved Token and any read error encountered.
func tokenFromFile(file string) (*oauth2.Token, error) {
 f, err := os.Open(file)
 if err != nil {
  return nil, err
 }
 t := &oauth2.Token{}
 err = json.NewDecoder(f).Decode(t)
 defer f.Close()
 return t, err
}

// saveToken uses a file path to create a file and store the
// token in it.
func saveToken(file string, token *oauth2.Token) {
 fmt.Printf("Saving credential file to: %s\n", file)
 f, err := os.OpenFile(file, os.O_RDWR|os.O_CREATE|os.O_TRUNC, 0600)
 if err != nil {
  log.Fatalf("Unable to cache oauth token: %v", err)
 }
 defer f.Close()
 json.NewEncoder(f).Encode(token)
}

func handleError(err error, message string) {
 if message == "" {
  message = "Error making API call"
 }
 if err != nil {
  log.Fatalf(message + ": %v", err.Error())
 }
}

func channelsListByUsername(service *youtube.Service, part string, forUsername string) {
 call := service.Channels.List(part)
 call = call.ForUsername(forUsername)
 response, err := call.Do()
 handleError(err, "")
 fmt.Println(fmt.Sprintf("This channel's ID is %s. Its title is '%s', " +
       "and it has %d views.",
       response.Items[0].Id,
       response.Items[0].Snippet.Title,
       response.Items[0].Statistics.ViewCount))
}


func main() {
 ctx := context.Background()

 b, err := ioutil.ReadFile("client_secret.json")
 if err != nil {
  log.Fatalf("Unable to read client secret file: %v", err)
 }

 // If modifying these scopes, delete your previously saved credentials
 // at ~/.credentials/youtube-go-quickstart.json
 config, err := google.ConfigFromJSON(b, youtube.YoutubeReadonlyScope)
 if err != nil {
  log.Fatalf("Unable to parse client secret file to config: %v", err)
 }
 client := getClient(ctx, config)
 service, err := youtube.New(client)

 handleError(err, "Error creating YouTube client")

 channelsListByUsername(service, "snippet,contentDetails,statistics", "GoogleDevelopers")
}

Krok 4. Uruchom przykład

Utwórz i uruchom przykład, używając tego polecenia z katalogu roboczego:

go run quickstart.go

Przy pierwszym uruchomieniu próbki pojawi się prośba o autoryzację dostępu:

 1. W przeglądarce otwórz podany adres URL.

  Jeśli nie zalogowano się na konto Google, pojawi się prośba o zalogowanie. Jeśli zalogujesz się na wiele kont Google, pojawi się prośba o wybranie jednego z nich do autoryzacji.

 2. Kliknij przycisk Akceptuj.
 3. Skopiuj podany kod, wklej go w wierszu poleceń i naciśnij Enter.

Uwagi

 • Informacje o autoryzacji są przechowywane w systemie plików, więc dalsze instrukcje nie będą prosić o autoryzację.
 • Ten proces autoryzacji jest przeznaczony dla aplikacji wiersza poleceń. Informacje o przeprowadzaniu autoryzacji w aplikacji internetowej znajdziesz w artykule Korzystanie z OAuth 2.0 dla aplikacji serwera WWW.

Więcej informacji