Krótkie wprowadzenie do Androida

Z tego przewodnika dowiesz się, jak skonfigurować prostą aplikację na Androida, która wysyła żądania do YouTube Data API.

Wymagania wstępne

Aby uruchomić to krótkie wprowadzenie, musisz mieć:

W tym krótkim wprowadzeniu zakładamy, że używasz IDE Android Studio (w przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi SDK) i umiesz znajdować, tworzyć i edytować pliki w projekcie Studio.

Krok 1. Uzyskaj odcisk cyfrowy SHA1

W terminalu uruchom poniższe polecenie Keytool utility, aby uzyskać odcisk cyfrowy SHA1, którego użyjesz do włączenia interfejsu API.

keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore -list -v

Gdy pojawi się prośba o podanie hasła do magazynu kluczy, wpisz „android”.

Keytool wyświetla odcisk palca na powłoce, Na przykład:

$ keytool -exportcert -alias androiddebugkey -keystore ~/.android/debug.keystore -list -v
Enter keystore password: Type "android" if using debug.keystore
Alias name: androiddebugkey
Creation date: Dec 4, 2014
Entry type: PrivateKeyEntry
Certificate chain length: 1
Certificate[1]:
Owner: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Issuer: CN=Android Debug, O=Android, C=US
Serial number: 503bd581
Valid from: Mon Aug 27 13:16:01 PDT 2012 until: Wed Aug 20 13:16:01 PDT 2042
Certificate fingerprints:
  MD5: 1B:2B:2D:37:E1:CE:06:8B:A0:F0:73:05:3C:A3:63:DD
  SHA1: D8:AA:43:97:59:EE:C5:95:26:6A:07:EE:1C:37:8E:F4:F0:C8:05:C8
  SHA256: F3:6F:98:51:9A:DF:C3:15:4E:48:4B:0F:91:E3:3C:6A:A0:97:DC:0A:3F:B2:D2:E1:FE:23:57:F5:EB:AC:13:30
  Signature algorithm name: SHA1withRSA
  Version: 3

Skopiuj odcisk cyfrowy SHA1, który jest podświetlony w przykładzie powyżej.

Krok 2. Włącz interfejs YouTube Data API

 1. Użyj tego kreatora, aby utworzyć lub wybrać projekt w Google Developers Console i automatycznie włączyć interfejs API. Kliknij Dalej, a następnie Otwórz dane logowania.

 2. Na stronie Utwórz dane logowania kliknij przycisk Anuluj.

 3. U góry strony wybierz kartę Ekran akceptacji OAuth. Wybierz Adres e-mail, wpisz Nazwę produktu, jeśli nie jest jeszcze ustawiony, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

 4. Wybierz kartę Credentials (Dane logowania), kliknij przycisk Utwórz dane uwierzytelniające i wybierz Identyfikator klienta OAuth.

 5. Wybierz typ aplikacji Android.
 6. Skopiuj odcisk cyfrowy SHA1 z kroku 1 do pola Odcisk cyfrowy certyfikatu podpisywania.
 7. W polu Nazwa pakietu wpisz com.example.quickstart.
 8. Kliknij przycisk Utwórz.

Krok 3. Utwórz nowy projekt Androida

 1. Otwórz Android Studio i rozpocznij nowy projekt Android Studio.
 2. Na ekranie New Project (Nowy projekt) nadaj aplikacji nazwę „Quickstart” (Szybkie wprowadzenie).
 3. Ustaw Domena firmy na „example.com” i sprawdź, czy nazwa utworzonego pakietu automatycznie odpowiada nazwie wpisanej w konsoli programisty w kroku 2. Kliknij Dalej.
 4. Na ekranie Docelowe urządzenia z Androidem zaznacz pole wyboru Telefon i tablet i wybierz Minimalny pakiet SDK dla „API 14: Android 4.0 (IceCreamSandwich)”. Pozostałe pola wyboru pozostaw niezaznaczone. Kliknij Dalej.
 5. Na ekranie Dodawanie aktywności na urządzeniu mobilnym kliknij Nie dodawaj aktywności.
 6. Kliknij Zakończ.

Na tym etapie Android Studio utworzy i otworzy projekt.

Krok 4. Przygotuj projekt

Pasek boczny projektu to rozwijana lista domyślnych plików projektu utworzonych przez Android Studio. Na tej liście rozwiń listę skryptów Gradle i otwórz plik build.gradle powiązany z modułem „aplikacja” (a nie projektem).

 1. Otwórz plik build.gradle aplikacji i zastąp jego zawartość tym fragmentem:
 2. Na pasku narzędzi wybierz Narzędzia > Android > Synchronizuj projekt z plikami Gradle. Spowoduje to pozyskanie i udostępnienie bibliotek, których potrzebuje Twój projekt.
 3. Znajdź i otwórz domyślny plik src/main/AndroidManifest.xml. Na pasku bocznym projektu znajdziesz ten plik w: app, a potem manifests. Zastąp zawartość pliku tym kodem:
  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    package="com.example.quickstart">
  
    <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
    <uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
    <uses-permission android:name="android.permission.GET_ACCOUNTS" />
  
    <application
      android:allowBackup="true"
      android:icon="@mipmap/ic_launcher"
      android:label="YouTube Data API Android Quickstart"
      android:theme="@style/AppTheme" >
      <activity
        android:name=".MainActivity"
        android:label="YouTube Data API Android Quickstart" >
        <intent-filter>
          <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
          <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
        </intent-filter>
      </activity>
  
    </application>
  </manifest>

Krok 5. Skonfiguruj przykład

Utwórz nową klasę Java. Aby to zrobić, najpierw wybierz folder java na pasku bocznym projektu. Ten folder znajduje się w grupie app plików. Po kliknięciu folderu możesz na pasku menu wybrać Plik > Nowy > Klasa Java lub kliknąć folder prawym przyciskiem myszy i wybrać Nowy > Klasa Java. Jeśli pojawi się prośba o wybranie katalogu, kliknij .../app/src/main/java.

Nazwij klasę „MainActivity” i kliknij OK. Zastąp zawartość nowego pliku tym kodem.

package com.example.quickstart;

import com.google.android.gms.common.ConnectionResult;
import com.google.android.gms.common.GoogleApiAvailability;
import com.google.api.client.extensions.android.http.AndroidHttp;
import com.google.api.client.googleapis.extensions.android.gms.auth.GoogleAccountCredential;
import com.google.api.client.googleapis.extensions.android.gms.auth.GooglePlayServicesAvailabilityIOException;
import com.google.api.client.googleapis.extensions.android.gms.auth.UserRecoverableAuthIOException;

import com.google.api.client.http.HttpTransport;
import com.google.api.client.json.JsonFactory;
import com.google.api.client.json.jackson2.JacksonFactory;
import com.google.api.client.util.ExponentialBackOff;

import com.google.api.services.youtube.YouTubeScopes;

import com.google.api.services.youtube.model.*;

import android.Manifest;
import android.accounts.AccountManager;
import android.app.Activity;
import android.app.Dialog;
import android.app.ProgressDialog;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.content.SharedPreferences;
import android.net.ConnectivityManager;
import android.net.NetworkInfo;
import android.os.AsyncTask;
import android.os.Bundle;
import android.support.annotation.NonNull;
import android.text.TextUtils;
import android.text.method.ScrollingMovementMethod;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.Button;
import android.widget.LinearLayout;
import android.widget.TextView;

import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import pub.devrel.easypermissions.AfterPermissionGranted;
import pub.devrel.easypermissions.EasyPermissions;

public class MainActivity extends Activity
  implements EasyPermissions.PermissionCallbacks {
  GoogleAccountCredential mCredential;
  private TextView mOutputText;
  private Button mCallApiButton;
  ProgressDialog mProgress;

  static final int REQUEST_ACCOUNT_PICKER = 1000;
  static final int REQUEST_AUTHORIZATION = 1001;
  static final int REQUEST_GOOGLE_PLAY_SERVICES = 1002;
  static final int REQUEST_PERMISSION_GET_ACCOUNTS = 1003;

  private static final String BUTTON_TEXT = "Call YouTube Data API";
  private static final String PREF_ACCOUNT_NAME = "accountName";
  private static final String[] SCOPES = { YouTubeScopes.YOUTUBE_READONLY };

  /**
   * Create the main activity.
   * @param savedInstanceState previously saved instance data.
   */
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    LinearLayout activityLayout = new LinearLayout(this);
    LinearLayout.LayoutParams lp = new LinearLayout.LayoutParams(
        LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT,
        LinearLayout.LayoutParams.MATCH_PARENT);
    activityLayout.setLayoutParams(lp);
    activityLayout.setOrientation(LinearLayout.VERTICAL);
    activityLayout.setPadding(16, 16, 16, 16);

    ViewGroup.LayoutParams tlp = new ViewGroup.LayoutParams(
        ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT,
        ViewGroup.LayoutParams.WRAP_CONTENT);

    mCallApiButton = new Button(this);
    mCallApiButton.setText(BUTTON_TEXT);
    mCallApiButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        mCallApiButton.setEnabled(false);
        mOutputText.setText("");
        getResultsFromApi();
        mCallApiButton.setEnabled(true);
      }
    });
    activityLayout.addView(mCallApiButton);

    mOutputText = new TextView(this);
    mOutputText.setLayoutParams(tlp);
    mOutputText.setPadding(16, 16, 16, 16);
    mOutputText.setVerticalScrollBarEnabled(true);
    mOutputText.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());
    mOutputText.setText(
        "Click the \'" + BUTTON_TEXT +"\' button to test the API.");
    activityLayout.addView(mOutputText);

    mProgress = new ProgressDialog(this);
    mProgress.setMessage("Calling YouTube Data API ...");

    setContentView(activityLayout);

    // Initialize credentials and service object.
    mCredential = GoogleAccountCredential.usingOAuth2(
        getApplicationContext(), Arrays.asList(SCOPES))
        .setBackOff(new ExponentialBackOff());
  }

  

  /**
   * Attempt to call the API, after verifying that all the preconditions are
   * satisfied. The preconditions are: Google Play Services installed, an
   * account was selected and the device currently has online access. If any
   * of the preconditions are not satisfied, the app will prompt the user as
   * appropriate.
   */
  private void getResultsFromApi() {
    if (! isGooglePlayServicesAvailable()) {
      acquireGooglePlayServices();
    } else if (mCredential.getSelectedAccountName() == null) {
      chooseAccount();
    } else if (! isDeviceOnline()) {
      mOutputText.setText("No network connection available.");
    } else {
      new MakeRequestTask(mCredential).execute();
    }
  }

  /**
   * Attempts to set the account used with the API credentials. If an account
   * name was previously saved it will use that one; otherwise an account
   * picker dialog will be shown to the user. Note that the setting the
   * account to use with the credentials object requires the app to have the
   * GET_ACCOUNTS permission, which is requested here if it is not already
   * present. The AfterPermissionGranted annotation indicates that this
   * function will be rerun automatically whenever the GET_ACCOUNTS permission
   * is granted.
   */
  @AfterPermissionGranted(REQUEST_PERMISSION_GET_ACCOUNTS)
  private void chooseAccount() {
    if (EasyPermissions.hasPermissions(
        this, Manifest.permission.GET_ACCOUNTS)) {
      String accountName = getPreferences(Context.MODE_PRIVATE)
          .getString(PREF_ACCOUNT_NAME, null);
      if (accountName != null) {
        mCredential.setSelectedAccountName(accountName);
        getResultsFromApi();
      } else {
        // Start a dialog from which the user can choose an account
        startActivityForResult(
            mCredential.newChooseAccountIntent(),
            REQUEST_ACCOUNT_PICKER);
      }
    } else {
      // Request the GET_ACCOUNTS permission via a user dialog
      EasyPermissions.requestPermissions(
          this,
          "This app needs to access your Google account (via Contacts).",
          REQUEST_PERMISSION_GET_ACCOUNTS,
          Manifest.permission.GET_ACCOUNTS);
    }
  }

  /**
   * Called when an activity launched here (specifically, AccountPicker
   * and authorization) exits, giving you the requestCode you started it with,
   * the resultCode it returned, and any additional data from it.
   * @param requestCode code indicating which activity result is incoming.
   * @param resultCode code indicating the result of the incoming
   *   activity result.
   * @param data Intent (containing result data) returned by incoming
   *   activity result.
   */
  @Override
  protected void onActivityResult(
      int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);
    switch(requestCode) {
      case REQUEST_GOOGLE_PLAY_SERVICES:
        if (resultCode != RESULT_OK) {
          mOutputText.setText(
              "This app requires Google Play Services. Please install " +
              "Google Play Services on your device and relaunch this app.");
        } else {
          getResultsFromApi();
        }
        break;
      case REQUEST_ACCOUNT_PICKER:
        if (resultCode == RESULT_OK && data != null &&
            data.getExtras() != null) {
          String accountName =
              data.getStringExtra(AccountManager.KEY_ACCOUNT_NAME);
          if (accountName != null) {
            SharedPreferences settings =
                getPreferences(Context.MODE_PRIVATE);
            SharedPreferences.Editor editor = settings.edit();
            editor.putString(PREF_ACCOUNT_NAME, accountName);
            editor.apply();
            mCredential.setSelectedAccountName(accountName);
            getResultsFromApi();
          }
        }
        break;
      case REQUEST_AUTHORIZATION:
        if (resultCode == RESULT_OK) {
          getResultsFromApi();
        }
        break;
    }
  }

  /**
   * Respond to requests for permissions at runtime for API 23 and above.
   * @param requestCode The request code passed in
   *   requestPermissions(android.app.Activity, String, int, String[])
   * @param permissions The requested permissions. Never null.
   * @param grantResults The grant results for the corresponding permissions
   *   which is either PERMISSION_GRANTED or PERMISSION_DENIED. Never null.
   */
  @Override
  public void onRequestPermissionsResult(int requestCode,
                      @NonNull String[] permissions,
                      @NonNull int[] grantResults) {
    super.onRequestPermissionsResult(requestCode, permissions, grantResults);
    EasyPermissions.onRequestPermissionsResult(
        requestCode, permissions, grantResults, this);
  }

  /**
   * Callback for when a permission is granted using the EasyPermissions
   * library.
   * @param requestCode The request code associated with the requested
   *     permission
   * @param list The requested permission list. Never null.
   */
  @Override
  public void onPermissionsGranted(int requestCode, List<String> list) {
    // Do nothing.
  }

  /**
   * Callback for when a permission is denied using the EasyPermissions
   * library.
   * @param requestCode The request code associated with the requested
   *     permission
   * @param list The requested permission list. Never null.
   */
  @Override
  public void onPermissionsDenied(int requestCode, List<String> list) {
    // Do nothing.
  }

  /**
   * Checks whether the device currently has a network connection.
   * @return true if the device has a network connection, false otherwise.
   */
  private boolean isDeviceOnline() {
    ConnectivityManager connMgr =
        (ConnectivityManager) getSystemService(Context.CONNECTIVITY_SERVICE);
    NetworkInfo networkInfo = connMgr.getActiveNetworkInfo();
    return (networkInfo != null && networkInfo.isConnected());
  }

  /**
   * Check that Google Play services APK is installed and up to date.
   * @return true if Google Play Services is available and up to
   *   date on this device; false otherwise.
   */
  private boolean isGooglePlayServicesAvailable() {
    GoogleApiAvailability apiAvailability =
        GoogleApiAvailability.getInstance();
    final int connectionStatusCode =
        apiAvailability.isGooglePlayServicesAvailable(this);
    return connectionStatusCode == ConnectionResult.SUCCESS;
  }

  /**
   * Attempt to resolve a missing, out-of-date, invalid or disabled Google
   * Play Services installation via a user dialog, if possible.
   */
  private void acquireGooglePlayServices() {
    GoogleApiAvailability apiAvailability =
        GoogleApiAvailability.getInstance();
    final int connectionStatusCode =
        apiAvailability.isGooglePlayServicesAvailable(this);
    if (apiAvailability.isUserResolvableError(connectionStatusCode)) {
      showGooglePlayServicesAvailabilityErrorDialog(connectionStatusCode);
    }
  }


  /**
   * Display an error dialog showing that Google Play Services is missing
   * or out of date.
   * @param connectionStatusCode code describing the presence (or lack of)
   *   Google Play Services on this device.
   */
  void showGooglePlayServicesAvailabilityErrorDialog(
      final int connectionStatusCode) {
    GoogleApiAvailability apiAvailability = GoogleApiAvailability.getInstance();
    Dialog dialog = apiAvailability.getErrorDialog(
        MainActivity.this,
        connectionStatusCode,
        REQUEST_GOOGLE_PLAY_SERVICES);
    dialog.show();
  }

  /**
   * An asynchronous task that handles the YouTube Data API call.
   * Placing the API calls in their own task ensures the UI stays responsive.
   */
  private class MakeRequestTask extends AsyncTask<Void, Void, List<String>> {
    private com.google.api.services.youtube.YouTube mService = null;
    private Exception mLastError = null;

    MakeRequestTask(GoogleAccountCredential credential) {
      HttpTransport transport = AndroidHttp.newCompatibleTransport();
      JsonFactory jsonFactory = JacksonFactory.getDefaultInstance();
      mService = new com.google.api.services.youtube.YouTube.Builder(
          transport, jsonFactory, credential)
          .setApplicationName("YouTube Data API Android Quickstart")
          .build();
    }

    /**
     * Background task to call YouTube Data API.
     * @param params no parameters needed for this task.
     */
    @Override
    protected List<String> doInBackground(Void... params) {
      try {
        return getDataFromApi();
      } catch (Exception e) {
        mLastError = e;
        cancel(true);
        return null;
      }
    }

    /**
     * Fetch information about the "GoogleDevelopers" YouTube channel.
     * @return List of Strings containing information about the channel.
     * @throws IOException
     */
    private List<String> getDataFromApi() throws IOException {
      // Get a list of up to 10 files.
      List<String> channelInfo = new ArrayList<String>();
      ChannelListResponse result = mService.channels().list("snippet,contentDetails,statistics")
         .setForUsername("GoogleDevelopers")
         .execute();
      List<Channel> channels = result.getItems();
      if (channels != null) {
        Channel channel = channels.get(0);
        channelInfo.add("This channel's ID is " + channel.getId() + ". " +
            "Its title is '" + channel.getSnippet().getTitle() + ", " +
            "and it has " + channel.getStatistics().getViewCount() + " views.");
      }
      return channelInfo;
    }

    @Override
    protected void onPreExecute() {
      mOutputText.setText("");
      mProgress.show();
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(List<String> output) {
      mProgress.hide();
      if (output == null || output.size() == 0) {
        mOutputText.setText("No results returned.");
      } else {
        output.add(0, "Data retrieved using the YouTube Data API:");
        mOutputText.setText(TextUtils.join("\n", output));
      }
    }

    @Override
    protected void onCancelled() {
      mProgress.hide();
      if (mLastError != null) {
        if (mLastError instanceof GooglePlayServicesAvailabilityIOException) {
          showGooglePlayServicesAvailabilityErrorDialog(
              ((GooglePlayServicesAvailabilityIOException) mLastError)
                  .getConnectionStatusCode());
        } else if (mLastError instanceof UserRecoverableAuthIOException) {
          startActivityForResult(
              ((UserRecoverableAuthIOException) mLastError).getIntent(),
              MainActivity.REQUEST_AUTHORIZATION);
        } else {
          mOutputText.setText("The following error occurred:\n"
              + mLastError.getMessage());
        }
      } else {
        mOutputText.setText("Request cancelled.");
      }
    }
  }
}

Krok 6. Uruchom aplikację

 1. Aby przetestować aplikację, kliknij menu Uruchom > Uruchom aplikację.
 2. Pojawi się prośba o wybranie połączonego urządzenia (zalecane) lub emulacji, aby uruchomić aplikację. Jeśli uruchamiasz emulację, skonfiguruj ją tak, aby używała jednego z obrazów systemu z interfejsami API Google. Jeśli spróbujesz uruchomić krótkie wprowadzenie na urządzeniu, na którym nie masz obecnie zainstalowanych Usług Google Play, wyświetli się okno, w którym możesz je zainstalować.
 3. Jeśli korzystasz z emulatora, zezwól mu na pełne uruchomienie i nawiązanie połączenia sieciowego.
 4. Jeśli uruchamiasz emulator po raz pierwszy, być może trzeba będzie odblokować jego ekran. Niezależnie od tego aplikacja szybkiego startu powinna uruchamiać się automatycznie.
 5. Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji pojawi się prośba o określenie konta. Zaloguj się, aby wybrać konto, z którym chcesz się połączyć.
 6. Po wybraniu konta aplikacja poprosi o autoryzację dostępu. Aby autoryzować, kliknij OK.

Uwagi

 • Informacje o autoryzacji są przechowywane wraz z aplikacją, więc kolejne uruchomienia nie wymagają autoryzacji.

Więcej informacji

Rozwiązywanie problemów

Niezarejestrowana aplikacja na Androida

Jeśli w oknie OAuth znajduje się wpis „Niezarejestrowana aplikacja na Androida”, oznacza to, że nie można znaleźć identyfikatora klienta OAuth2 utworzonego w kroku 2, a Android powraca do klienta domyślnego. Domyślny klient nie zostanie skonfigurowany do korzystania z tego interfejsu API, więc żądania kończą się niepowodzeniem i występują błędy takie jak: accessNotConfigured.. Błędy mogą też dotyczyć domyślnego numeru projektu 608941808256.

Aby rozwiązać ten problem, upewnij się, że odcisk cyfrowy SHA1 pobrany w kroku 1 oraz applicationId podany w pliku build.gradle są dokładnie takie same jak wartości ustawione w Google Developers Console.