Mẫu mã

Các danh sách sau đây xác định mã mẫu có sẵn cho API YouTube Analytics và API Báo cáo của YouTube. Bạn cũng có thể tải những mẫu này xuống từ kho lưu trữ GitHub/youtube-api-samples.

Java

Báo cáo dữ liệu hàng loạt (API Báo cáo của YouTube)

  1. Tạo công việc báo cáo (reportTypes.list, jobs.create)
  2. Truy xuất báo cáo (jobs.list, jobs.reports.list)

JavaScript

Báo cáo truy vấn (API YouTube Analytics)

  1. Truy xuất thống kê kênh hàng ngày (reports.query)

PHP

Báo cáo dữ liệu hàng loạt (API Báo cáo của YouTube)

  1. Tạo công việc báo cáo (reportTypes.list, jobs.create)
  2. Truy xuất báo cáo (jobs.list, jobs.reports.list)

Python

Báo cáo dữ liệu hàng loạt (API Báo cáo của YouTube)

  1. Tạo công việc báo cáo (reportTypes.list, jobs.create)
  2. Truy xuất báo cáo (jobs.list, jobs.reports.list)

Báo cáo truy vấn (API YouTube Analytics)

  1. Truy xuất thống kê kênh hàng ngày (reports.query)