Method: genericobject.addmessage

Belirtilen nesne kimliği tarafından başvurulan genel nesneye bir ileti ekler.

HTTP isteği

POST https://walletobjects.googleapis.com/walletobjects/v1/genericObject/{resourceId}/addMessage

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
resourceId

string

Bir nesnenin benzersiz tanımlayıcısıdır. Bu kimlik, kartı veren kuruluşun tüm sınıflarında benzersiz olmalıdır. Bu değer issuer ID biçiminde olmalıdır.identifier: İlk sertifika Google tarafından verilir, ikincisini siz seçersiniz. Benzersiz tanımlayıcınız yalnızca alfanümerik karakterler, '.', '_' veya '-' içermelidir.

İstek içeriği

İstek metni, AddMessageRequest öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Nesneye yeni bir yayıncı mesajı ekleme yanıtı. Bu, güncellenmiş GenericObject öğesinin tamamını içerir.

Başarılı olursa yanıt metni aşağıdaki yapıyla birlikte verileri içerir:

JSON gösterimi
{
  "resource": {
    object (GenericObject)
  }
}
Alanlar
resource

object (GenericObject)

Güncellenen GenericObject kaynağı.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/wallet_object.issuer