Method: matters.holds.accounts.create

Dodaje konto do blokady. Konta można dodawać tylko do blokady, która nie ma ustawionej jednostki organizacyjnej. Próba dodania konta do blokady opartej na jednostce organizacyjnej spowoduje wyświetlenie błędu.

Żądanie HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}/accounts

Adres URL używa składni transkodowania gRPC.

Parametry ścieżki

Parametry
matterId

string

Identyfikator sprawy.

holdId

string

Identyfikator blokady.

Treść żądania

Treść żądania zawiera wystąpienie elementu HeldAccount.

Treść odpowiedzi

Jeśli operacja się uda, treść odpowiedzi będzie zawierała nowo utworzoną instancję HeldAccount.

Zakresy autoryzacji

Wymaga następującego zakresu OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

Więcej informacji znajdziesz w przewodniku po autoryzacji.