จัดการกรณี

กรณีคือที่เก็บข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับหัวข้อหนึ่งๆ เช่น กรณีการฟ้องเรียกค่าเสียหายหรือการสอบสวน กรณีมีดังนี้

 • คำค้นหาที่บันทึกไว้
 • เก็บรักษาไว้
 • บัญชีที่แชร์กรณี
 • ส่งออกชุด
 • บันทึกการตรวจสอบ

หากต้องการทำงานกับทรัพยากรของห้องนิรภัย บัญชีต้องมีสิทธิ์ที่จำเป็นของห้องนิรภัยและเข้าถึงกรณีได้ หากต้องการเข้าถึงกรณี บัญชีต้องสร้างกรณี แชร์กรณีให้ หรือมีสิทธิ์ดูกรณีทั้งหมด

กรณีมีสถานะต่อไปนี้

รัฐคำอธิบาย
เปิดกรณีทำงานอยู่ และคุณสามารถสร้างการคงไว้ชั่วคราว เรียกใช้การค้นหา และส่งออกข้อมูลภายในกรณีนี้ได้
ปิดโดยปกติแล้วเมื่อการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ กรณีจะปิดลง

คุณจะเปิดกรณีที่ปิดไปแล้วขึ้นมาใหม่ได้ทุกเมื่อ

ลบแล้วคุณสามารถลบกรณีเพื่อไม่ให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

กรณีที่ลบแล้วจะยังอยู่ในถังขยะประมาณ 30 วัน ซึ่งระหว่างนี้คุณจะกู้คืนได้ หลังจากนั้น กรณีนี้จะถูกลบออกอย่างถาวร

วงจรของกรณี

สร้างกรณี

ตัวอย่างต่อไปนี้จะสร้างกรณีใหม่ที่มีชื่อและรายละเอียดที่ระบุ

Java

Matter matter = new Matter();
matter.setName("Matter Name");
matter.setDescription("Matter Description");
Matter createdMatter = client.matters().create(matter).execute();
 

Python

def create_matter(service):
 matter_content = {
   'name': 'Matter Name',
   'description': 'Matter Description',
 }
 matter = service.matters().create(body=matter_content).execute()
 return matter

รับกรณี

กรณีหนึ่งๆ จะมีมุมมอง 2 แบบ: BASIC (ค่าเริ่มต้น) และ FULL มุมมองแบบเต็มจะเพิ่มสิทธิ์กรณีในมุมมองแบบพื้นฐาน

ตัวอย่างต่อไปนี้จะเรียกกรณีที่ระบุ

Java

client.matters().get(matterId).execute(); // Returns BASIC view.
client.matters().get(matterId).setView("BASIC").execute();
client.matters().get(matterId).setView("FULL").execute();

Python

matter_id = getMatterId()
service.matters().get(matterId=matter_id).execute(); // Returns BASIC view.
service.matters().get(matterId=matter_id, view='BASIC').execute();
service.matters().get(matterId=matter_id, view='FULL').execute();

ระบุกรณี

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีแสดงรายการกรณีแบบเปิด ปิด และที่ถูกลบแล้วทั้งหมด (สูงสุด 100 กรณีต่อคำขอ)

Java

List mattersList = client.matters().list().execute().getMatters();

Python

mattersList = client.matters().list().execute()

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีแสดงกรณีเปิด ปิด และถูกลบทั้งหมดสำหรับคำขอหลายรายการ

Java

ListMattersResponse firstPageResponse = client.matters().list().setPageSize(20).execute();
 
String nextPageToken = firstPageResponse.getNextPageToken());
if (nextPageToken != null) {
 client.matters().list().setPageToken(nextPageToken).setPageSize(20).execute();
}

Python

list_response1 = service.matters().list(
    view='FULL', pageSize=10).execute()
for matter in list_response1['matters']:
  print(matter)

if ‘nextPageToken’ in list_response1:
  list_response2 = service.matters().list(
    pageSize=10, pageToken=list_response1['nextPageToken']).execute()
  for matter in list_response2['matters']:
   print(matter)

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีแสดงรายการกรณีที่มีสถานะที่ระบุ

Java

// Only get open matters.
List openMattersList = client.matters().list().setState("OPEN").execute().getMatters();

// Only get closed matters.
List closedMattersList = client.matters().list().setState("CLOSED").execute().getMatters();

// Only get deleted matters.
List deletedMattersList = client.matters().list().setState("DELETED").execute().getMatters();

Python

# Only get open matters.
openMattersList = client.matters().list(
  state='OPEN').execute()

# Only get closed matters.
closedMattersList = client.matters().list(
  state='CLOSED').execute()

# Only get deleted matters.
deletedMattersList = client.matters().list(
  state='DELETED').execute()

อัปเดตกรณี

ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นการอัปเดตชื่อและคำอธิบายของกรณี

Java

String matterId = "matterId";
Matter matter = new Matter().setName("New Name").setDescription("New Description");
vault.matters().update(matterId, matter).execute();

Python

def update_matter(service, matter_id):
  wanted_matter = {
    'name': 'New Matter Name',
    'description': 'New Description'
  }
  updated_matter = service.matters().update(
    matterId=matter_id, body=wanted_matter).execute()
  return updated_matter

ปิดกรณี

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีปิดกรณี

Java

String matterId = "matterId";
// If the matter still has holds, this operation will fail.
client.matters().close(matterId, new CloseMatterRequest()).execute();
 

Python

def close_matter(service, matter_id):
  close_response = service.matters().close(
    matterId=matter_id, body={}).execute()
  return close_response['matter']
 

ลบ ยกเลิกการลบ หรือเปิดกรณีอีกครั้ง

ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงวิธีลบ ยกเลิกการลบ หรือเปิดกรณีอีกครั้ง

Java

Matter matter = client.matters().get(matterId).execute();
 
// Delete the matter.
client.matters().delete(matter.getMatterId());
// Undelete the matter.
client.matters().undelete(matter.getMatterId(), new UndeleteRequest());
// Reopen the matter.
client.matters().reopen(matter.getMatterId(), new ReopenMatterRequest());
 

Python

def reopen_matter(service, matter_id):
  reopen_response = service.matters().reopen(
    matterId=matter_id, body={}).execute()
  return reopen_response['matter']

def delete_matter(service, matter_id):
  service.matters().delete(matterId=matter_id).execute()
  return get_matter(matter_id)

def undelete_matter(service, matter_id):
  undeleted_matter = service.matters().undelete(
    matterId=matter_id, body={}).execute()
  return undeleted_matter

 

สิทธิ์ของ Matter

แต่ละกรณีจะมีชุดสิทธิ์ซึ่งเป็นบุคคลที่จะเข้าถึงหรือแก้ไขได้ คุณสามารถดูข้อมูลนี้ได้โดยดูมุมมองแบบเต็มของกรณี

Java

String matterId = "Matter Id";
String accountId = "Account Id";
 
// List permissions for a matter.
Matter matter = client.matters().get(matterId).setView("FULL").execute();
List matterPermissions = matter.getMatterPermissions();
 
// Add a user to the permission set.
client
  .matters()
  .addPermissions(matterId)
  .setMatterPermissionAccountId(accountId)
  .setMatterPermissionRole("COLLABORATOR")
  .execute();
 
// Remove a user from the permission set.
client
  .matters()
  .removePermissions(matterId)
  .setAccountId(accountId)
  .execute();

Python

def list_matter_permission(service, matter_id):
  matter = service.matters().get(matterId=matter_id, view='FULL').execute()
  return matter['matterPermissions']
 
def add_matter_permission(service, matter_id, account_id):
  permission = service.matters().addPermissions(
    matterId=matter_id,
    matterPermission_accountId=account_id,
    matterPermission_role='COLLABORATOR',
    sendEmails='False',
    ccMe='False').execute()
  return permission

def remove_matter_permission(service, matter_id, account_id):
  service.matters().removePermissions(
    matterId=matter_id, accountId=account_id).execute()