Ủy quyền URL ID ứng dụng khách

Quan trọng: Gói Google Maps Platform cao cấp không còn được cung cấp để đăng ký hoặc làm khách hàng mới.

Xác thực mã ứng dụng khách của API JavaScript cho Maps

Bạn có thể xác thực yêu cầu của mình với Nền tảng Google Maps bằng cách sử dụng mã ứng dụng khách kết hợp với việc đăng ký URL (thay vì khoá API).

Chỉ định mã ứng dụng khách khi tải API

Mã bên dưới cho bạn biết cách thay thế YOUR_CLIENT_ID bằng mã ứng dụng khách của riêng bạn khi tải Nền tảng Google Maps.

<script async defer src="https://maps.googleapis.com/maps/api/js?client=YOUR_CLIENT_ID&v=quarterly&callback=initMap"></script>

Quản lý URL được uỷ quyền

Để ngăn bên thứ ba sử dụng mã ứng dụng khách của bạn trên trang web của riêng họ, việc sử dụng mã ứng dụng khách của bạn chỉ được giới hạn cho danh sách URL mà bạn đã ủy quyền riêng.

Xác định vị trí mã ứng dụng khách của bạn trong Cloud Console

Việc uỷ quyền URL trong Cloud Console

  • Tất cả các URL được uỷ quyền của bạn đều được liệt kê trong bảng URL được uỷ quyền cho mã khách hàng gme-[company] trên trang Mã ứng dụng khách.

  • Để xoá một URL, hãy đánh dấu vào ô ở bên trái URL đó rồi nhấp vào biểu tượng xoá ở trên cùng bên phải của bảng.

  • Để thêm URL mới, hãy nhấp vào Thêm URL ở cuối bảng.

Quan trọng: Quy tắc của URL mã ứng dụng khách được uỷ quyền khác với các quy tắc hạn chế liên quan đến đường liên kết giới thiệu khoá API. Hãy xem mục bên dưới để biết thêm thông tin.

Bạn cần cân nhắc những điều sau đối với các URL được uỷ quyền:

Tên miền hoặc địa chỉ IP không nhất thiết phải là có thể truy cập công khai.
Ví dụ: http://myintranethttp://192.168.1.1 là các mục hợp lệ.
Tất cả miền con của một miền được chỉ định cũng được uỷ quyền.

Ví dụ: nếu miền không có www http://example.com được uỷ quyền, thì miền con http://www.example.com cũng được uỷ quyền. Điều ngược lại không đúng: nếu http://www.example.com được uỷ quyền, thì http://example.com sẽ không được uỷ quyền tự động.

Tất cả đường dẫn con của một đường dẫn được uỷ quyền cũng được uỷ quyền.

Ví dụ: nếu http://example.com được uỷ quyền, thì http://example.com/foo cũng được uỷ quyền. Ngoài ra, vì các miền con của một miền cụ thể cũng được uỷ quyền, nên http://sub.example.com/bar sẽ được uỷ quyền.

Đường dẫn có phân biệt chữ hoa chữ thường.

Ví dụ: http://www.example.com/ThisPath/ không giống với http://www.example.com/thispath/.

Bạn có thể chỉ cho phép những URL hợp lệ sử dụng một số cổng nhất định.

Ví dụ: nếu http://example.com:8080/foo được chỉ định, điều đó không uỷ quyền cho http://example.com.

Giao thức HTTP và HTTPS được coi là các URL khác nhau.

Ví dụ: nếu https://example.com được uỷ quyền, http://example.com sẽ không tự động được uỷ quyền.

Nếu bạn cung cấp một tệp tham chiếu hậu tố không có lược đồ giao thức, ví dụ: www.example.com, thì các quy tắc riêng biệt sẽ được tạo cho cả HTTP và HTTPS.

Để biết các lược đồ giao thức mới lạ hơn so với HTTP hoặc HTTP, hãy xem hướng dẫn được cung cấp trong Cloud Console.