Các giai đoạn ra mắt Nền tảng Google Maps

Chủ đề này mô tả các giai đoạn trong vòng đời mà các sản phẩm và tính năng của Nền tảng Google Maps có thể trải qua, chẳng hạn như giai đoạn ra mắt Thử nghiệm, Xem trước và Phát hành rộng rãi (GA) hoặc giai đoạn kết thúc ngừng hoạt động và Ngừng sử dụng. Các tính năng trong giai đoạn không phải của GA được gắn thẻ như trong tài liệu này kèm theo biểu tượng và ghi chú.

Thử nghiệm

Các thử nghiệm tập trung vào việc thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng về một nguyên mẫu. Các bản cập nhật này không dành cho mục đích sử dụng chính thức hoặc thuộc phạm vi điều chỉnh của Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA), nghĩa vụ hỗ trợ hoặc chính sách ngừng sử dụng và có thể dẫn đến các thay đổi không tương thích ngược. Các bản phát hành thử nghiệm thường chỉ phù hợp để sử dụng trong môi trường kiểm thử và thường kéo dài tối đa 12 tháng. Tuy nhiên, thời gian này có thể thay đổi.

Thử nghiệm là một sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi có các điều khoản và điều kiện được xác định trong Điều khoản dành riêng cho dịch vụ của Nền tảng Google Maps trong phần Sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi.

Xem trước

Tại Bản dùng thử, một sản phẩm hoặc tính năng đã sẵn sàng để khách hàng thử nghiệm trước khi áp dụng chính thức vào GA. Các bản dùng thử thường được công bố công khai nhưng không nhất thiết phải đầy đủ tính năng và Google không đưa ra Thoả thuận mức độ cung cấp dịch vụ (SLA) hoặc cam kết hỗ trợ kỹ thuật cho những sản phẩm hoặc tính năng đó. Trừ phi Google có quy định khác, các Bản dùng thử chỉ được dùng trong môi trường kiểm thử. Theo các điều khoản được mô tả bên dưới, các tính năng trong Bản dùng thử thường dự kiến sẽ bắt đầu được phát hành rộng rãi trong vòng 12 tháng. Tuy nhiên, thời gian này có thể khác.

Bản dùng thử là một sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi có các điều khoản và điều kiện được định nghĩa trong Điều khoản dành riêng cho dịch vụ của Nền tảng Google Maps trong phần Sản phẩm trước giai đoạn phát hành rộng rãi.

Giai đoạn phát hành rộng rãi (GA)

Các sản phẩm và tính năng trong giai đoạn phát hành rộng rãi ở trạng thái "sẵn sàng phát hành công khai", mặc dù không phải lúc nào cũng được cung cấp ở mọi nơi. Một số bản phát hành GA có thể chỉ dành cho một nhóm khách hàng nhất định. Các bản phát hành trong giai đoạn phát hành rộng rãi nằm trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps, bao gồm cả SLA của Nền tảng Google MapsNguyên tắc dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Nền tảng Google Maps, nếu có. Google thường hỗ trợ các sản phẩm và tính năng cho giai đoạn phát hành rộng rãi thông qua API, SDK và Google Cloud Console, ngoại trừ những trường hợp bất thường khi mà việc cung cấp một hoặc nhiều tính năng nêu trên là không hợp lý đối với một sản phẩm hoặc tính năng cụ thể.

Quyền truy cập sớm, Alpha và Beta

Một số sản phẩm hoặc cấu phần phần mềm, chẳng hạn như SDK ứng dụng và API JavaScript của Maps, phân phối các bản phát hành trước giai đoạn phát hành rộng rãi theo các mức độ ổn định theo tiêu chuẩn ngành, chẳng hạn như kênh "alpha" và "beta". Hãy xem ví dụ về chủ đề Tạo phiên bản API JavaScript của Maps. Ngoài ra, SDK Nền tảng Google Maps dành cho Android và iOS có thể sử dụng số phiên bản có chứa mức ổn định theo tiêu chuẩn ngành, chẳng hạn như "beta" trong cách đánh số phiên bản, chẳng hạn như v3.1.0-beta.

Một số sản phẩm và tính năng được phát hành trước khi ra mắt "Thử nghiệm" và "Bản dùng thử" có thể được gắn nhãn với các giai đoạn phát hành cũ như "Tiếp cận sớm", "Alpha" và "Beta". Các thuật ngữ cũ đó sẽ tiếp tục được sử dụng trong suốt thời gian diễn ra các lần phát hành đó. Nhìn chung, Quyền truy cập sớm và Alpha tương tự như Thử nghiệm, còn Beta tương tự như Bản xem trước. Mọi hoạt động sử dụng Quyền truy cập sớm, Alpha hoặc Beta đều phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện được quy định trong Điều khoản dịch vụ dành riêng cho Nền tảng Google Maps.

Các giai đoạn khác trong vòng đời

Không được dùng nữa

Việc đánh dấu một ưu đãi không được dùng nữa cho biết rằng sản phẩm, tính năng hoặc phiên bản đó không còn được sử dụng nữa. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần "Chính sách ngừng sử dụng" trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Các tính năng và sản phẩm trong Các dịch vụ chính của Google Maps được liệt kê tại https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-deprecation sẽ tuân thủ Chính sách về việc ngừng cung cấp.

Để biết danh sách các sản phẩm và tính năng đã ngừng hoạt động, hãy xem chủ đề Ngừng sử dụng Nền tảng Google Maps.

Đã ngừng hoạt động

Việc ngừng cung cấp ưu đãi có nghĩa là sản phẩm hoặc tính năng đó không còn hoạt động nữa. Việc gọi phần mềm đã ngừng hoạt động có thể dẫn đến hành vi ngoài dự đoán hoặc phản hồi không hợp lệ.

Các sản phẩm/dịch vụ đã ngừng hoạt động sẽ bị xoá khỏi tài liệu. Để biết danh sách các dịch vụ đã ngừng cung cấp, hãy xem chủ đề Ngừng sử dụng Nền tảng Google Maps.