Danh sách Miền Google Maps

Đây là danh sách tất cả các miền mà Nền tảng Google Maps sử dụng khi các thành phần Maps được tải. Sử dụng danh sách này để giúp thiết lập cấu hình tường lửa nếu quyền truy cập Internet của bạn bị lọc theo chính sách theo miền.

API JavaScript cho Maps

Các dịch vụ và dịch vụ khởi động API JavaScript của Maps (mã hoá địa lý, chỉ đường lái xe, độ cao, KML, một số ô) sử dụng các tên máy chủ sau:

 • maps.googleapis.com

Có thể bạn cũng cần cập nhật Chính sách bảo mật nội dung để đảm bảo rằng các lệnh gọi XHR đến miền này đều được uỷ quyền. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem phần Câu hỏi thường gặp.

Phần phụ thuộc tĩnh:

 • maps.gstatic.com
 • fonts.gstatic.com

Ô bản đồ và ô giao thông:

 • maps.googleapis.com

Hình xếp trên không:

 • khmdb0.google.com
 • khmdb0.googleapis.com
 • khmdb1.google.com
 • khmdb1.googleapis.com

Ô vệ tinh:

 • khm.google.com
 • khm.googleapis.com
 • khm0.google.com
 • khm0.googleapis.com
 • khm1.google.com
 • khm1.googleapis.com
 • khms0.google.com
 • khms0.googleapis.com
 • khms1.google.com
 • khms1.googleapis.com
 • khms2.google.com
 • khms2.googleapis.com
 • khms3.google.com
 • khms3.googleapis.com

Tên máy chủ bổ sung

Bạn cũng có thể thấy API JavaScript của Maps truy cập vào các tên máy chủ sau:

 • googleapis.l.google.com
 • clients.l.google.com
 • maps.l.google.com
 • mt.l.google.com
 • khm.l.google.com
 • csi.gstatic.com
 • geo0.ggpht.com
 • geo1.ggpht.com
 • geo2.ggpht.com
 • geo3.ggpht.com
 • lh3.ggpht.com
 • lh4.ggpht.com
 • lh5.ggpht.com
 • lh6.ggpht.com
 • cbks0.google.com
 • cbks0.googleapis.com
 • cbks1.google.com
 • cbks1.googleapis.com
 • cbks2.google.com
 • cbks2.googleapis.com
 • cbks3.google.com
 • cbks3.googleapis.com
 • lh3.googleusercontent.com
 • lh4.googleusercontent.com
 • lh5.googleusercontent.com
 • lh6.googleusercontent.com
 • streetviewpixels-pa.googleapis.com
 • fonts.googleapis.com

Dịch vụ web của Nền tảng Google Maps

API mã hoá địa lý, API chỉ đường, API độ cao, API ma trận khoảng cách, API tĩnh của Maps, API tĩnh của Chế độ xem đường phố và API múi giờ sẽ sử dụng tên máy chủ sau:

 • maps.googleapis.com

API xác thực địa chỉ sử dụng tên máy chủ này:

 • addressvalidation.googleapis.com

API Chế độ xem từ trên không sử dụng tên máy chủ này:

 • aerialview.googleapis.com

API Chất lượng không khí sử dụng tên máy chủ này:

 • airquality.googleapis.com

API vị trí địa lý sử dụng tên máy chủ này:

 • www.googleapis.com

API Đường sử dụng tên máy chủ này:

 • roads.googleapis.com

API Tuyến đường sử dụng tên máy chủ này:

 • routes.googleapis.com

API phấn hoa sử dụng tên máy chủ này:

 • pollen.googleapis.com

API năng lượng mặt trời sử dụng tên máy chủ này:

 • solar.googleapis.com

API Ô bản đồ sử dụng tên máy chủ này:

 • tile.googleapis.com

Đối với các dịch vụ khác, hãy tham khảo tài liệu dành cho nhà phát triển. Tuy nhiên, theo quy tắc chung, các dịch vụ sẽ sử dụng tên máy chủ sau:

 • servicename.googleapis.com

Tên máy chủ của dịch vụ web bổ sung

Bạn cũng có thể thấy Places API truy cập vào các tên máy chủ sau:

 • geo0.ggpht.com
 • geo1.ggpht.com
 • geo2.ggpht.com
 • geo3.ggpht.com
 • lh3.ggpht.com
 • lh4.ggpht.com
 • lh5.ggpht.com
 • lh6.ggpht.com
 • cbks0.google.com
 • cbks0.googleapis.com
 • cbks1.google.com
 • cbks1.googleapis.com
 • cbks2.google.com
 • cbks2.googleapis.com
 • cbks3.google.com
 • cbks3.googleapis.com
 • lh3.googleusercontent.com
 • lh4.googleusercontent.com
 • lh5.googleusercontent.com
 • lh6.googleusercontent.com

SDK bản đồ dành cho Android và iOS

SDK bản đồ dành cho Android và SDK bản đồ dành cho iOS sử dụng các tên máy chủ sau:

 • clients4.google.com
 • www.google.com
 • csi.gstatic.com

SDK dành cho Android và iOS về địa điểm

SDK Địa điểm dành cho Android và SDK Địa điểm dành cho iOS sử dụng các tên máy chủ sau:

 • clients4.google.com
 • www.google.com
 • csi.gstatic.com
 • geo0.ggpht.com
 • geo1.ggpht.com
 • geo2.ggpht.com
 • geo3.ggpht.com
 • lh3.ggpht.com
 • lh4.ggpht.com
 • lh5.ggpht.com
 • lh6.ggpht.com
 • cbks0.google.com
 • cbks0.googleapis.com
 • cbks1.google.com
 • cbks1.googleapis.com
 • cbks2.google.com
 • cbks2.googleapis.com
 • cbks3.google.com
 • cbks3.googleapis.com
 • lh3.googleusercontent.com
 • lh4.googleusercontent.com
 • lh5.googleusercontent.com
 • lh6.googleusercontent.com