Tổng quan

Sử dụng bộ sưu tập để sắp xếp ngăn nắp các trang Lưu và phân loại nội dung dựa trên lựa chọn ưu tiên của bạn.

Giới thiệu

API múi giờ cung cấp giao diện đơn giản để yêu cầu múi giờ cho vị trí trên bề mặt trái đất, cũng như độ lệch thời gian theo giờ UTC cho từng vị trí đó. Bạn yêu cầu thông tin múi giờ cho một cặp ngày và vĩ độ/kinh độ cụ thể. API trả về tên của múi giờ đó, độ lệch giờ so với giờ UTC và độ lệch giờ so với giờ mùa hè.

Trước khi bắt đầu

Tài liệu này dành cho các nhà phát triển trang web và thiết bị di động muốn đưa dữ liệu thời gian vào bản đồ do một trong những API của Nền tảng Google Maps cung cấp. Tài liệu này giới thiệu về việc sử dụng API và tài liệu tham khảo về các tham số có sẵn.

Trước khi bắt đầu phát triển bằng API múi giờ, hãy xem lại các yêu cầu xác thực (bạn cần có khóa API) và thông tin về việc sử dụng và thanh toán API (bạn cần bật tính năng thanh toán cho dự án của mình).