Thông báo lỗi trong API tĩnh của Chế độ xem đường phố

API tĩnh của Chế độ xem đường phố có thể đưa ra lỗi hoặc cảnh báo khi có sự cố. Hướng dẫn này giải thích từng thông báo lỗi và cung cấp thêm các hướng dẫn khác để khắc phục lỗi.

Số yêu cầu không hợp lệ

Trong trường hợp yêu cầu không hợp lệ, API tĩnh của Chế độ xem đường phố sẽ trả về mã trạng thái HTTP 4xx và một thông báo mô tả vấn đề. Dưới đây là ví dụ về các điều kiện lỗi như vậy. Lưu ý: Đây không phải là danh sách đầy đủ các lỗi có thể xảy ra. Vui lòng kiểm tra mã lỗi thực tế và thông báo mà API trả về để biết thông tin chi tiết về các vấn đề cụ thể.

Ví dụ về điều kiện lỗi Mã trạng thái
Yêu cầu có một thông số không hợp lệ hoặc thiếu một thông số bắt buộc. Ví dụ: tham số size không nằm trong phạm vi giá trị số dự kiến hoặc bị thiếu trong yêu cầu. 400 BAD REQUEST
Khoá API trong yêu cầu không hợp lệ. 403 FORBIDDEN

Lỗi ngăn hiển thị hình ảnh trong chế độ xem đường phố

Nếu yêu cầu hợp lệ, nhưng một lỗi khác xảy ra ngăn cản việc hiển thị hình ảnh trong chế độ xem đường phố, thì API tĩnh của Chế độ xem đường phố sẽ trả về văn bản hoặc hình ảnh lỗi thay vì hình ảnh chế độ xem đường phố, tuỳ thuộc vào lỗi. Ví dụ về tình trạng lỗi như vậy là khi ứng dụng vượt quá giới hạn sử dụng.

Hình ảnh lỗi xuất hiện thay cho bản đồ
Hình: Một hình ảnh lỗi xuất hiện thay vì hình ảnh trong chế độ xem đường phố

Nếu bạn sử dụng API tĩnh của Chế độ xem đường phố mà không có khoá API hoặc nếu tính năng thanh toán không được bật trong tài khoản của bạn, thì trang sẽ hiển thị hình ảnh lỗi thay vì hình ảnh Chế độ xem đường phố kèm theo đường liên kết cho biết loại lỗi. Ví dụ: "g.co/streetviewerror/key".

Lỗi không dùng chìa khoá và giải pháp
Lỗi giới hạn sử dụng: đã vượt quá giới hạn tải bản đồ hàng ngày được cung cấp Bạn đang sử dụng API tĩnh của Chế độ xem đường phố mà không có khoá API. Để giải quyết, bạn phải:
  1. Tải khoá API
  2. Bật tính năng thanh toán
  3. Ký URL của bạn
Lỗi về hạn mức sử dụng: URL yêu cầu thiếu chữ ký số Yêu cầu của bạn thiếu chữ ký số (bắt buộc). Để giải quyết vấn đề, Hãy ký URL của bạn