Câu hỏi thường gặp về việc vi phạm tài khoản thanh toán

Tại sao tôi nhận được thông báo vi phạm về việc triển khai Google Maps?

Bạn nhận được thông báo này vì Google xác định được rằng tài khoản của bạn đang sử dụng nhiều tài khoản thanh toán. Đây là hành vi vi phạm các điều khoản của Google, như được định nghĩa trong mục 3.2.3 của Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Theo các điều khoản này, bạn không được tạo nhiều tài khoản thanh toán. Dưới đây là phần trích dẫn1 của mục 3.2.3(f):

(f) Không lách phí. Khách hàng sẽ không lách các khoản Phí hiện hành. Ví dụ: Khách hàng sẽ không được tạo nhiều tài khoản thanh toán hoặc Dự án để tránh phát sinh Phí, ngăn Google tính toán chính xác Mức sử dụng Dịch vụ của Khách hàng, lợi dụng hạn mức Dịch vụ 0 USD hoặc cấp quyền truy cập vào Dịch vụ theo mô hình "chia sẻ thời gian" hoặc "đơn vị dịch vụ".

Nhà phát triển Google Maps nhận được tín dụng hàng tháng cho việc sử dụng của họ. Các khoản tín dụng này được áp dụng cho từng tài khoản thanh toán cá nhân. Việc tạo nhiều tài khoản thanh toán sẽ khiến các khoản tín dụng hằng tháng được áp dụng cho tất cả tài khoản thanh toán, từ đó dẫn đến việc lách các khoản phí.

Nếu bạn nhận được thông báo vi phạm, thì Google đã xác định rằng tài khoản của bạn đã được thiết lập bằng nhiều tài khoản thanh toán. Dưới đây là một ví dụ về cách thiết lập sẽ kích hoạt hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Trong biểu đồ dưới đây, Dự án 2, 34 đều sử dụng API Nền tảng Google Maps và được liên kết với hai tài khoản thanh toán riêng biệt: Tài khoản thanh toán 2Tài khoản thanh toán 3. Chế độ thiết lập này vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Sơ đồ cho thấy cách thiết lập vi phạm.

Tôi có thể xem tài khoản thanh toán của mình ở đâu?

Để xem tài khoản thanh toán của bạn, hãy đăng nhập vào trang Quản lý tài khoản thanh toán trong Google Cloud Console.

Bạn phải liệt kê tất cả tài khoản thanh toán của mình, cùng với số lượng dự án liên kết với từng tài khoản thanh toán. Nếu đã thiết lập nhiều tổ chức, bạn có thể cần chọn một tổ chức cụ thể trong trình đơn thả xuống Chọn một tổ chức để xem tài khoản thanh toán cho tổ chức đó.

Nếu bạn không thể truy cập vào tài khoản thanh toán do có vấn đề về quyền, vui lòng liên hệ với người có quyền thích hợp trong công ty của bạn. Đây có thể là người thiết lập tài khoản Maps của bạn ban đầu hoặc bất kỳ người nào chịu trách nhiệm thanh toán hoá đơn.

Vui lòng tham khảo hướng dẫn này để biết thêm thông tin về tài khoản thanh toán.

Tôi cần làm gì để sửa chế độ thiết lập của mình?

Bạn nên hợp nhất tất cả dự án sử dụng API Maps vào một tài khoản thanh toán duy nhất. Nếu tài khoản thanh toán đã có nhiều dự án, bạn có thể phải yêu cầu tăng hạn mức dự án (Câu hỏi thường gặp). Sau đây là cách thiết lập trong ví dụ được tham chiếu ở trên sau khi được điều chỉnh để tuân thủ chính sách: Sơ đồ thể hiện thông tin thanh toán tuân thủ.

Dự án 2, 34 (sử dụng API Nền tảng Google Maps) đều được hợp nhất trong Tài khoản thanh toán 2. Tài khoản thanh toán 3 không còn liên kết với bất kỳ dự án nào sử dụng API Nền tảng Google Maps. Xin lưu ý rằng bạn có thể tiếp tục sử dụng Tài khoản thanh toán 1Dự án 1 chưa bật API nào trên Nền tảng Google Maps.

Sử dụng Dự án thay vì Tài khoản thanh toán

Bạn có thể đã thiết lập tài khoản thanh toán để đại diện cho các pháp nhân mà bạn kiểm soát hoặc hợp tác kinh doanh. Sau đây là ví dụ về các pháp nhân nêu trên:

  • Các đơn vị kinh doanh hoặc bộ phận trong công ty của bạn.
  • Các công ty độc lập là pháp nhân của riêng họ nhưng là một phần của công ty lớn hơn của bạn.
  • Các công ty khách hàng mà bạn cung cấp dịch vụ và có thể đã ký hợp đồng với họ.
  • Những trang web mà bạn quản lý, cho chính bạn hoặc cho khách hàng của bạn.
  • Phân tách các miền con trong trang web lớn hơn.

Bạn có thể biểu thị tất cả những thực thể này bằng dự án. Nếu bạn có chế độ thiết lập phức tạp hoặc cần linh hoạt hơn, hãy cân nhắc sử dụng tài nguyên của tổ chức và thư mục để sắp xếp hoạt động thanh toán. Hãy tham khảo Hướng dẫn tổ chức tài nguyên thanh toán Cloud và quản lý quyền truy cập để biết thông tin chi tiết.

Xin lưu ý rằng Google cung cấp hoá đơn và bảng sao kê cho mỗi tài khoản thanh toán, chứ không phải cho từng dự án. Bạn có thể xem báo cáo thanh toán và báo cáo xu hướng chi phí trong Google Cloud Console để phân phối chi phí trong các tổ chức. Vui lòng tham khảo bài viết Xem báo cáo thanh toán và xu hướng chi phí để tìm hiểu thêm về các tài liệu và bản ghi video.

Chiết khấu theo số lượng

API Nền tảng Google Maps tuân theo mô hình định giá dựa trên mức sử dụng theo cấp bậc. Với mô hình này, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí sử dụng khi mức sử dụng tăng lên. Điều này có thể khiến hoá đơn giảm xuống cho bạn. Việc hợp nhất mức chi tiêu vào một tài khoản thanh toán sẽ giúp bạn tận dụng được các mức giá theo bậc.

Rất tiếc, việc thiết lập nhiều tài khoản thanh toán là hành vi vi phạm Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps. Hiện không có phương án thay thế nào được hỗ trợ. Nếu bạn cho rằng mình có lý do chính đáng để duy trì nhiều Tài khoản thanh toán (ví dụ: tài khoản tuân thủ pháp luật), vui lòng gửi đơn khiếu nại bằng cách trả lời email thông báo vi phạm mà bạn đã nhận được hoặc gửi qua Google Cloud Console.


  1. Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps có thể thay đổi. Vui lòng trực tiếp kiểm tra các điều khoản để biết cách diễn đạt và vị trí mới cập nhật.