Instance ID API (API Mã phiên bản)

API Mã phiên bản cho phép bạn tích hợp Mã phiên bản với ứng dụng Android hoặc iOS. Mã phiên bản cung cấp giá trị nhận dạng duy nhất cho mỗi phiên bản ứng dụng và một cơ chế để xác thực và uỷ quyền hành động. InstanceID tồn tại lâu dài, nhưng có thể hết hạn vì những lý do sau:

  • Đặt lại thiết bị về trạng thái ban đầu.
  • Người dùng gỡ cài đặt ứng dụng.
  • Người dùng thực hiện thao tác “Xoá dữ liệu” trong ứng dụng.
  • Thiết bị không được sử dụng trong một khoảng thời gian dài (thiết bị và khu vực sẽ xác định khoảng thời gian).
  • Dịch vụ mã thực thể phát hiện hành vi sai trái hoặc lỗi và đặt lại InstanceID.
  • Mã phía máy chủ nếu ứng dụng khách của bạn yêu cầu chức năng đó.

Dịch vụ Mã thực thể sẽ thông báo cho ứng dụng của bạn về việc đặt lại InstanceID thông qua lệnh gọi lại đến InstanceIDListenerService. Nếu nhận được thông báo này, ứng dụng của bạn phải gọi getToken() và truy xuất InstanceID mới, đồng thời cập nhật máy chủ của ứng dụng đó.

Sử dụng phương thức getToken để chứng minh quyền sở hữu InstanceID và cho phép máy chủ truy cập vào dữ liệu hoặc dịch vụ liên kết với ứng dụng. Phương thức này tuân theo các mẫu của OAuth2, đồng thời yêu cầu phải có authorizedEntityscope. authorizedEntity có thể là một mã dự án hoặc một InstanceID khác và xác định các dịch vụ được phép sử dụng mã thông báo đã tạo. scope xác định dịch vụ hoặc dữ liệu cụ thể mà mã thông báo cho phép truy cập.

Tìm hiểu thêm về Instance ID API cho:

Android  iOS  Máy chủ