Triển khai trên Android

Các ví dụ sau đây sẽ giúp bạn triển khai Mã thực thể trong ứng dụng Android. Xin lưu ý rằng những ví dụ này sử dụng phạm vi GCM. Phạm vi này chỉ hữu ích cho mục đích minh hoạ vì Google Cloud Messaging đã ngừng sử dụng.

Thiết lập Dịch vụ Google Play

Để viết ứng dụng, hãy dùng SDK Dịch vụ Google Play như mô tả trong bài viết Thiết lập SDK Dịch vụ Google Play. Thư viện Dịch vụ Play có thư viện Mã phiên bản.

Lấy mã phiên bản

Dòng mã sau đây trả về một Mã phiên bản:

String iid = InstanceID.getInstance(context).getId();

Tạo mã thông báo

Để tạo mã thông báo, bạn phải có Mã dự án do Google Developers Console tạo.

String authorizedEntity = PROJECT_ID; // Project id from Google Developer Console
String scope = "GCM"; // e.g. communicating using GCM, but you can use any
           // URL-safe characters up to a maximum of 1000, or
           // you can also leave it blank.
String token = InstanceID.getInstance(context).getToken(authorizedEntity,scope);

Quản lý mã thông báo và mã phiên bản

Mã phiên bản cho phép bạn xoá và làm mới mã thông báo.

Xoá mã thông báo và mã phiên bản

String authorizedEntity = PROJECT_ID;
String scope = "GCM";
InstanceID.getInstance(context).deleteToken(authorizedEntity,scope);

Bạn cũng có thể xoá chính mã phiên bản đó, bao gồm tất cả các mã thông báo được liên kết. Lần tới khi gọi getInstance(), bạn sẽ nhận được một mã phiên bản mới:

InstanceID.getInstance(context).deleteInstanceID();
String newIID = InstanceID.getInstance(context).getId();

Làm mới mã thông báo

Dịch vụ mã nhận dạng thực thể sẽ bắt đầu gọi lại theo định kỳ (ví dụ: 6 tháng một lần) để yêu cầu ứng dụng làm mới mã thông báo. Thiết bị này cũng có thể bắt đầu các lệnh gọi lại khi:

 • Có các vấn đề về bảo mật (ví dụ: SSL hoặc vấn đề về nền tảng).
 • Thông tin thiết bị không còn hợp lệ; ví dụ như sao lưu và khôi phục.
 • Nếu không, dịch vụ Mã phiên bản sẽ bị ảnh hưởng.

Triển khai dịch vụ trình nghe mã nhận dạng thực thể trong ứng dụng của bạn để nhận các lệnh gọi lại sau:

public class MyInstanceIDService extends InstanceIDListenerService {
 public void onTokenRefresh() {
  refreshAllTokens();
 }

 private void refreshAllTokens() {
  // assuming you have defined TokenList as
  // some generalized store for your tokens
  ArrayList<TokenList> tokenList = TokensList.get();
  InstanceID iid = InstanceID.getInstance(this);
  for(tokenItem : tokenList) {
   tokenItem.token =
    iid.getToken(tokenItem.authorizedEntity,tokenItem.scope,tokenItem.options);
   // send this tokenItem.token to your server
  }
 }
};

Bạn cũng phải định cấu hình dịch vụ này trong tệp kê khai cho dự án:

<service android:name=".MyInstanceIDService" android:exported="false">
 <intent-filter>
    <action android:name="com.google.android.gms.iid.InstanceID"/>
 </intent-filter>
</service>