จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้

หลังจากที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ สร้างบัญชี หรือเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จแล้ว ให้อนุญาตให้ผู้ใช้จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อใช้การตรวจสอบสิทธิ์ในอนาคตในแอปโดยอัตโนมัติ

ก่อนเริ่มต้น

กำหนดค่าโปรเจ็กต์ Android Studio

จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบ

สร้างออบเจ็กต์ Credential ที่มีข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น หากต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้จัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบหลังจากลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่านเรียบร้อยแล้ว ให้ทำดังนี้

Credential credential = new Credential.Builder(email)
    .setPassword(password) // Important: only store passwords in this field.
                // Android autofill uses this value to complete
                // sign-in forms, so repurposing this field will
                // likely cause errors.
    .build();

หรือ เช่น เมื่อผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Google สำเร็จแล้ว ก็ให้ทำดังนี้

GoogleSignInAccount gsa = signInTask.getResult();
Credential credential = new Credential.Builder(gsa.getEmail())
    .setAccountType(IdentityProviders.GOOGLE)
    .setName(gsa.getDisplayName())
    .setProfilePictureUri(gsa.getPhotoUrl())
    .build();

กล่องโต้ตอบการบันทึกของ Smart Lock

จากนั้นเรียกใช้ CredentialsClient.save() เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ หากการเรียก CredentialsClient.save() ไม่สำเร็จในทันที ข้อมูลเข้าสู่ระบบอาจเป็นข้อมูลใหม่ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ใช้ต้องยืนยันคำขอบันทึก ปิด ResolvableApiException ด้วย startResolutionForResult() เพื่อแสดงข้อความแจ้งให้ผู้ใช้ยืนยัน

หากผู้ใช้เลือกที่จะไม่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้จะไม่ได้รับข้อความแจ้งอีกครั้งให้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของบัญชีสําหรับแอป หากเรียกใช้ CredentialsClient.save() หลังจากผู้ใช้เลือกไม่รับแล้ว ผลลัพธ์จะมีรหัสสถานะ CANCELED ผู้ใช้สามารถเลือกใช้ได้ในภายหลังจากแอป การตั้งค่า Google ในส่วน Smart Lock สำหรับรหัสผ่าน ผู้ใช้ต้องเปิดใช้การบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำหรับทุกบัญชีเพื่อได้รับแจ้งให้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบในครั้งถัดไป

mCredentialsClient.save(credential).addOnCompleteListener(
    new OnCompleteListener<Void>() {
      @Override
      public void onComplete(@NonNull Task<Void> task) {
        if (task.isSuccessful()) {
          Log.d(TAG, "SAVE: OK");
          Toast.makeText(activity, "Credentials saved", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          return;
        }

        Exception e = task.getException();
        if (e instanceof ResolvableApiException) {
          // Try to resolve the save request. This will prompt the user if
          // the credential is new.
          ResolvableApiException rae = (ResolvableApiException) e;
          try {
            rae.startResolutionForResult(this, RC_SAVE);
          } catch (IntentSender.SendIntentException exception) {
            // Could not resolve the request
            Log.e(TAG, "Failed to send resolution.", exception);
            Toast.makeText(activity, "Save failed", Toast.LENGTH_SHORT).show();
          }
        } else {
          // Request has no resolution
          Toast.makeText(activity, "Save failed", Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
      }
    });</pre>

  @Override
  public void onActivityResult(int requestCode, int resultCode, Intent data) {
    super.onActivityResult(requestCode, resultCode, data);

    // ...

    if (requestCode == RC_SAVE) {
      if (resultCode == RESULT_OK) {
        Log.d(TAG, "SAVE: OK");
        Toast.makeText(this, "Credentials saved", Toast.LENGTH_SHORT).show();
      } else {
        Log.e(TAG, "SAVE: Canceled by user");
      }
    }

    // ...

  }

หลังจากจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เรียกใช้ CredentialsClient.request()

การกำหนดเป้าหมาย Android O ขึ้นไป

เมื่อคุณบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของรหัสผ่านโดยใช้ Smart Lock ในอุปกรณ์ที่ใช้ Android O หรือเวอร์ชันใหม่กว่า Smart Lock จะใช้กล่องโต้ตอบการยืนยันการป้อนอัตโนมัติแบบดั้งเดิมผ่านกล่องโต้ตอบของตนเองทุกครั้งที่ทำได้ (โปรดทราบว่าข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกโดยใช้การป้อนข้อความอัตโนมัติด้วย Google จะแชร์แบบ 2 ทิศทางกับ Smart Lock สำหรับรหัสผ่าน)