การระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

จุดข้อมูลทุกจุดใน Google Fit มีแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลจะเก็บข้อมูลที่ระบุแอปหรืออุปกรณ์ที่รวบรวมหรือ เปลี่ยนแปลงข้อมูล ชื่อแพ็กเกจของแอปใช้ได้สําหรับแหล่งข้อมูล ที่ไม่ได้แสดงถึงเซ็นเซอร์จริง

Google Fit ช่วยให้คุณทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • เรียกใช้ความตั้งใจในการดูข้อมูลที่เชื่อมโยงกับแอปที่เจาะจง
 • รับความตั้งใจที่จะแสดงข้อมูลโดยใช้แอป
 • ดูแอปที่แทรกเซสชัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ทํางานกับเซสชัน

พิจารณาว่าแอปใดที่แทรกจุดข้อมูล

หากต้องการได้รับชื่อแพ็กเกจของแอปพลิเคชันที่แทรกจุดข้อมูล ให้เรียก DataPoint.getOriginalDataSource ก่อนเพื่อรับแหล่งข้อมูล แล้วเรียกใช้เมธอด DataSource.getAppPackageName ดังนี้

Kotlin

val dataPoint : DataPoint = ...
val dataSource = dataPoint.originalDataSource
val appPkgName = dataSource.appPackageName

Java

DataPoint dataPoint = ...
DataSource dataSource = dataPoint.getOriginalDataSource();
String appPkgName = dataSource.getAppPackageName();

รับ Intent จากแอปอื่นๆ

หากต้องการลงทะเบียนแอปเพื่อรับ Intent จากแอปด้านสุขภาพและสุขภาวะอื่นๆ โปรดประกาศตัวกรอง Intent ในไฟล์ Manifest ที่คล้ายกับรายการต่อไปนี้

<intent-filter>
  <action android:name="vnd.google.fitness.VIEW" />
  <data android:mimeType="vnd.google.fitness.data_type/com.google.step_count.cumulative" />
  <data android:mimeType="vnd.google.fitness.data_type/com.google.step_count.delta" />
</intent-filter>

Intent แต่ละรายการที่แอปได้รับจาก Google Fit จะมีเพียงประเภทเดียว แต่คุณจะกรอง MIME ได้หลายประเภทในตัวกรอง Intent เดียว ตัวกรองความตั้งใจของแอปจะต้องรวมข้อมูลทุกประเภทที่แอปของคุณรองรับ ซึ่งรวมถึงประเภทข้อมูลที่กําหนดเอง

Intent ของฟิตเนสประกอบด้วยบริการเสริมต่อไปนี้

 • vnd.google.gms.fitness.start_time
 • vnd.google.gms.fitness.end_time
 • vnd.google.gms.fitness.data_source

คุณสามารถดึงข้อมูลจากสิทธิพิเศษเหล่านี้ได้ดังนี้

Kotlin

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
  super.onCreate(savedInstanceState)
  ...
  val supportedType = DataType.getMimeType(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA)

  if (Intent.ACTION_VIEW == intent.action && supportedType == intent.type) {
    // Get the intent extras
    val startTime = Fitness.getStartTime(intent, TimeUnit.MILLISECONDS);
    val endTime = Fitness.getEndTime(intent, TimeUnit.MILLISECONDS)
    val dataSource = DataSource.extract(intent)
  }
}

Java

@Override
public void onCreate(@Nullable Bundle savedInstanceState) {
  super.onCreate(savedInstanceState);
  ...
  String supportedType = DataType.getMimeType(DataType.TYPE_STEP_COUNT_DELTA);

  if (Intent.ACTION_VIEW.equals(getIntent().getAction()) && supportedType.equals(getIntent().getType())
  {
    // Get the intent extras
    long startTime = Fitness.getStartTime(getIntent(), TimeUnit.MILLISECONDS);
    long endTime = Fitness.getEndTime(getIntent(), TimeUnit.MILLISECONDS);
    DataSource dataSource = DataSource.extract(getIntent());
  }
}

หากต้องการดูประเภท MIME ของประเภทข้อมูลที่กําหนดเอง ให้ใช้ค่าคงที่ MIME_TYPE_PREFIX ดังนี้

Kotlin

val supportedType = DataType.MIME_TYPE_PREFIX + "com.company.customdatatype"

Java

String supportedType = DataType.MIME_TYPE_PREFIX + "com.company.customdatatype";

เรียกใช้ Intent เพื่อดูข้อมูล

หากต้องการเรียกใช้ Intent ในการดูข้อมูลของแอปอื่น ให้ใช้คลาส HistoryApi.ViewIntentBuilder ดังนี้

Kotlin

// Inside your activity
val startTime = ...
val endTime = ...
val dataSource = ...
val dataType = ...

val fitIntent = HistoryApi.ViewIntentBuilder(this, dataType)
  .setTimeInterval(startTime, endTime, TimeUnit.MILLISECONDS)
  .setDataSource(dataSource) // Optional if a specific data source is desired
  .setPreferredApplication("com.example.app") // Optional if you'd like a
  // specific app to handle the intent if that app is installed on the device
  .build()

Java

// Inside your activity
long startTime = ...
long endTime = ...
DataSource dataSource = ...
DataType dataType = ...

Intent fitIntent = new HistoryApi.ViewIntentBuilder(this, dataType)
  .setTimeInterval(startTime, endTime, TimeUnit.MILLISECONDS)
  .setDataSource(dataSource) // Optional if a specific data source is desired
  .setPreferredApplication("com.example.app") // Optional if you'd like a
  // specific app to handle the intent if that app is installed on the device
  .build();

ดูวิธีใช้ความตั้งใจและตัวกรองความตั้งใจ