Utwórz plik skrótu do treści przechowywanej w Twojej aplikacji

Skróty innych firm na Dysku Google to pliki zawierające wyłącznie metadane, które zawierają linki do innych plików w zewnętrznych systemach pamięci należących do innych firm. Te skróty działają jak linki do plików „treści” przechowywanych przez aplikację spoza Dysku, zwykle w innym magazynie danych lub systemie pamięci w chmurze.

Aby utworzyć skrót innej firmy, użyj metody files.create interfejsu Google Drive API i ustaw typ MIME na application/vnd.google-apps.drive-sdk. Podczas tworzenia pliku nie przesyłaj żadnych treści. Więcej informacji znajdziesz w artykule Typy MIME obsługiwane przez Google Workspace i Dysk Google.

Nie możesz przesyłać ani pobierać skrótów innych firm.

Poniżej znajdziesz przykładowy kod, który pokazuje, jak utworzyć skrót do usługi zewnętrznej za pomocą biblioteki klienta:

Java

drive/snippets/drive_v3/src/main/java/CreateShortcut.java
import com.google.api.client.googleapis.json.GoogleJsonResponseException;
import com.google.api.client.http.HttpRequestInitializer;
import com.google.api.client.http.javanet.NetHttpTransport;
import com.google.api.client.json.gson.GsonFactory;
import com.google.api.services.drive.Drive;
import com.google.api.services.drive.DriveScopes;
import com.google.api.services.drive.model.File;
import com.google.auth.http.HttpCredentialsAdapter;
import com.google.auth.oauth2.GoogleCredentials;
import java.io.IOException;
import java.util.Arrays;

/* Class to demonstrate Drive's create shortcut use-case */
public class CreateShortcut {

 /**
  * Creates shortcut for file.
  *
  * @throws IOException if service account credentials file not found.
  */
 public static String createShortcut() throws IOException {
    /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
    TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for
    guides on implementing OAuth2 for your application.*/
  GoogleCredentials credentials = GoogleCredentials.getApplicationDefault()
    .createScoped(Arrays.asList(DriveScopes.DRIVE_FILE));
  HttpRequestInitializer requestInitializer = new HttpCredentialsAdapter(
    credentials);
  // Build a new authorized API client service.
  Drive service = new Drive.Builder(new NetHttpTransport(),
    GsonFactory.getDefaultInstance(),
    requestInitializer)
    .setApplicationName("Drive samples")
    .build();
  try {
   // Create Shortcut for file.
   File fileMetadata = new File();
   fileMetadata.setName("Project plan");
   fileMetadata.setMimeType("application/vnd.google-apps.drive-sdk");

   File file = service.files().create(fileMetadata)
     .setFields("id")
     .execute();
   System.out.println("File ID: " + file.getId());
   return file.getId();
  } catch (GoogleJsonResponseException e) {
   // TODO(developer) - handle error appropriately
   System.err.println("Unable to create shortcut: " + e.getDetails());
   throw e;
  }
 }
}

Python

drive/snippets/drive-v3/file_snippet/create_shortcut.py
import google.auth
from googleapiclient.discovery import build
from googleapiclient.errors import HttpError


def create_shortcut():
 """Create a third party shortcut

 Load pre-authorized user credentials from the environment.
 TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity
 for guides on implementing OAuth2 for the application.
 """
 creds, _ = google.auth.default()

 try:
  # create drive api client
  service = build("drive", "v3", credentials=creds)
  file_metadata = {
    "name": "Project plan",
    "mimeType": "application/vnd.google-apps.drive-sdk",
  }

  # pylint: disable=maybe-no-member
  file = service.files().create(body=file_metadata, fields="id").execute()
  print(f'File ID: {file.get("id")}')

 except HttpError as error:
  print(f"An error occurred: {error}")
 return file.get("id")


if __name__ == "__main__":
 create_shortcut()

PHP

drive/snippets/drive_v3/src/DriveCreateShortcut.php
use Google\Client;
use Google\Service\Drive;
use Google\Service\Drive\DriveFile;
function createShortcut()
{
  try {

    $client = new Client();
    $client->useApplicationDefaultCredentials();
    $client->addScope(Drive::DRIVE);
    $driveService = new Drive($client);
    $fileMetadata = new DriveFile(array(
      'name' => 'Project plan',
      'mimeType' => 'application/vnd.google-apps.drive-sdk'));
    $file = $driveService->files->create($fileMetadata, array(
      'fields' => 'id'));
    printf("File ID: %s\n", $file->id);
    return $file->id;

  } catch(Exception $e) {
    echo "Error Message: ".$e;
  }

}

.NET

drive/snippets/drive_v3/DriveV3Snippets/CreateShortcut.cs
using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Drive.v3;
using Google.Apis.Services;

namespace DriveV3Snippets
{
  // Class to demonstrate Drive's create shortcut use-case
  public class CreateShortcut
  {
    /// <summary>
    /// Create a third party shortcut.
    /// </summary>
    /// <returns>newly created shortcut file id, null otherwise.</returns>
    public static string DriveCreateShortcut()
    {
      try
      {
        /* Load pre-authorized user credentials from the environment.
         TODO(developer) - See https://developers.google.com/identity for 
         guides on implementing OAuth2 for your application. */
        GoogleCredential credential = GoogleCredential
          .GetApplicationDefault()
          .CreateScoped(DriveService.Scope.Drive);

        // Create Drive API service.
        var service = new DriveService(new BaseClientService.Initializer
        {
          HttpClientInitializer = credential,
          ApplicationName = "Drive API Snippets"
        });

        // Create Shortcut for file.
        var fileMetadata = new Google.Apis.Drive.v3.Data.File()
        {
          Name = "Project plan",
          MimeType = "application/vnd.google-apps.drive-sdk"
        };
        var request = service.Files.Create(fileMetadata);
        request.Fields = "id";
        var file = request.Execute();
        // Prints the shortcut file id.
        Console.WriteLine("File ID: " + file.Id);
        return file.Id;
      }
      catch (Exception e)
      {
        // TODO(developer) - handle error appropriately
        if (e is AggregateException)
        {
          Console.WriteLine("Credential Not found");
        }
        else
        {
          throw;
        }
      }
      return null;
    }
  }
}

Node.js

drive/snippets/drive_v3/file_snippets/create_shortcut.js
/**
 * Create a third party shortcut
 * @return{obj} shortcut Id
 * */
async function createShortcut() {
 // Get credentials and build service
 // TODO (developer) - Use appropriate auth mechanism for your app

 const {GoogleAuth} = require('google-auth-library');
 const {google} = require('googleapis');

 const auth = new GoogleAuth({
  scopes: 'https://www.googleapis.com/auth/drive',
 });
 const service = google.drive({version: 'v3', auth});
 const fileMetadata = {
  name: 'Project plan',
  mimeType: 'application/vnd.google-apps.drive-sdk',
 };

 try {
  const file = await service.files.create({
   requestBody: fileMetadata,
   fields: 'id',
  });
  console.log('File Id:', file.data.id);
  return file.data.id;
 } catch (err) {
  // TODO(developer) - Handle error
  throw err;
 }
}

Jak działają skróty innych firm

Gdy tworzysz skrót innej firmy za pomocą metody files.create, używa ona żądania POST do wstawienia metadanych i utworzenia skrótu do treści aplikacji:

POST https://www.googleapis.com/drive/v3/files
Authorization: AUTHORIZATION_HEADER

{
 "title": "FILE_TITLE",
 "mimeType": "application/vnd.google-apps.drive-sdk"
}

Po kliknięciu skrótu innej firmy użytkownik jest przekierowywany do zewnętrznej witryny, w której znajduje się plik. Identyfikator pliku z Dysku zawarty jest w parametrze state. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Obsługiwanie otwartego adresu URL w przypadku dokumentów związanych z konkretną aplikacją.

Następnie aplikacja lub witryna innej firmy odpowiada za dopasowanie identyfikatora pliku w parametrze state do treści umieszczonych w jej systemie.

Dodawanie niestandardowych miniatur i tekstu, który można zindeksować

Aby zwiększyć wykrywalność plików powiązanych ze skrótami innych firm, podczas wstawiania lub modyfikowania metadanych pliku możesz przesłać zarówno miniatury, jak i tekst możliwy do zindeksowania. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zarządzanie metadanymi pliku.