ส่งออกประเภท MIME สําหรับเอกสาร Google Workspace

เอกสาร Google Workspace จะแมปกับประเภท MIME ที่ส่งออกต่อไปนี้

ประเภทเอกสาร รูปแบบ ประเภท MIME นามสกุลไฟล์
เอกสาร Microsoft Word application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document .docx
OpenDocument application/vnd.oasis.opendocument.text .odt
Rich Text แอปพลิเคชัน/RTF .rtf
PDF ใบสมัคร/PDF .pdf
ข้อความล้วน ข้อความ/ธรรมดา .txt
หน้าเว็บ (HTML) แอปพลิเคชัน/ไฟล์ ZIP .zip
EPUB application/epub+zip .epub
สเปรดชีต Microsoft Excel application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet .xlsx
OpenDocument application/x-vnd.oasis.opendocument.spreadsheet .ods
PDF ใบสมัคร/PDF .pdf
หน้าเว็บ (HTML) แอปพลิเคชัน/ไฟล์ ZIP .zip
ค่าที่คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (แผ่นแรกเท่านั้น) ข้อความ/CSV .csv
ค่าที่คั่นด้วยแท็บ (แผ่นแรกเท่านั้น) ค่าข้อความ/ค่าที่คั่นด้วยแท็บ .tsv
งานนำเสนอ Microsoft PowerPoint application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation .pptx
ODP application/vnd.oasis.opendocument.presentation .odp
PDF ใบสมัคร/PDF .pdf
ข้อความล้วน ข้อความ/ธรรมดา .txt
JPEG (สไลด์แรกเท่านั้น) image/jpeg .jpg
PNG (เฉพาะสไลด์แรก) image/png .png
ภาพกราฟิกเวกเตอร์ที่รองรับการปรับขนาด (สไลด์แรกเท่านั้น) image/svg+xml .svg
วาดเขียน PDF ใบสมัคร/PDF .pdf
JPEG image/jpeg .jpg
PNG image/png .png
กราฟิกเวกเตอร์ที่รองรับการปรับขนาด image/svg+xml .svg
สคริปต์ Apps JSON application/vnd.google-apps.script+json .json

และยังส่งออกเอกสาร Google Workspace โดยใช้ Google Apps Script ได้ด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบที่รองรับเมื่อส่งออกเนื้อหาใน Apps Script ในเอกสารประกอบอ้างอิงของ Google เอกสาร, Google ชีต และ Google สไลด์