บัญชีบริการ

บัญชีบริการคือบัญชี Google ประเภทหนึ่งที่แอปพลิเคชันสามารถใช้เพื่อเข้าถึง Google API แบบเป็นโปรแกรมผ่าน OAuth 2.0 ซึ่งไม่ได้กําหนดให้มนุษย์ต้องได้รับอนุญาตแต่ใช้ไฟล์คีย์ที่มีเพียงแอปพลิเคชันของคุณเท่านั้นที่เข้าถึงได้

ก่อนที่จะอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีบริการ โปรดพิจารณาทางเลือกที่ง่ายขึ้นและแนะนําอย่างยิ่งสําหรับทางเลือกในการใช้ขั้นตอนการติดตั้ง OAuth 2.0 วิธีการนี้กําหนดให้ผู้ใช้ให้สิทธิ์แอปพลิเคชันด้วยตนเองเพื่อสร้างโทเค็นการรีเฟรช แต่ต้องดําเนินการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น เนื่องจากโทเค็นเหล่านี้ไม่มีวันหมดอายุ

ยังอ่านอยู่ใช่ไหม ตกลง คุณสามารถใช้บัญชีบริการได้ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

 • หากผู้ใช้ของคุณอยู่ในหลายโดเมน ให้ใช้บัญชีบริการเป็นผู้ใช้ Campaign Manager 360 ซึ่งจะช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับหลายๆ บัญชีที่เป็นของเอเจนซีต่างๆ ได้โดยสร้างโปรไฟล์ผู้ใช้ใหม่ในแต่ละบัญชี แล้วเชื่อมโยงทุกบัญชีกับบัญชีบริการเดียว ซึ่งเป็นวิธีที่ควรใช้บัญชีบริการกับ Campaign Manager 360
 • ถ้าผู้ใช้อยู่ในโดเมนเดียวที่คุณเป็นเจ้าของ ให้ใช้การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมน ในกรณีนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ของผู้ดูแลระบบในโดเมนที่ลงทะเบียนกับ G Suite สําหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ G Suite และ / หรือการกําหนดค่าโดเมน โปรดดูหน้าการสนับสนุนของ G Suite

สิ่งที่ต้องดำเนินการก่อน

หากต้องการใช้บัญชีบริการในฐานะผู้ใช้ Campaign Manager 360 ให้เลือกแท็บผู้ใช้ Campaign Manager 360 หากต้องการใช้การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมน ให้เลือกแท็บการมอบสิทธิ์ด้านล่าง

ผู้ใช้ Campaign Manager 360

คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Campaign Manager 360 ที่เปิดใช้การเข้าถึง API

การมอบอํานาจ
 1. คุณต้องมีสิทธิ์เข้าถึงบัญชี Campaign Manager 360 ที่เปิดใช้การเข้าถึง API
 2. คุณต้องมีสิทธิ์การเข้าถึงระดับผู้ดูแลระบบในโดเมนที่ลงทะเบียนกับ G Suite
 3. คุณต้องมีโปรไฟล์ผู้ใช้ Campaign Manager 360 ที่ลิงก์กับบัญชีอย่างน้อย 1 บัญชีในโดเมน G Suite ที่ลงทะเบียน โปรไฟล์ผู้ใช้ที่ลิงก์กับบัญชีภายใต้โดเมนอื่น เช่น gmail.com จะใช้ไม่ได้

การกําหนดค่าและการใช้บัญชีบริการ

หากต้องการใช้งานบัญชีบริการในฐานะผู้ใช้ Campaign Manager 360 ให้เลือกแท็บผู้ใช้ Campaign Manager 360 หากต้องการใช้การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมน ให้เลือกแท็บการมอบสิทธิ์ด้านล่าง

ผู้ใช้ Campaign Manager 360
 1. สร้างคีย์บัญชีบริการในคอนโซล Google API

  ข้อควรระวัง: การป้องกันไฟล์คีย์ที่ให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีบริการของ Google แก่บัญชีบริการที่ได้รับอนุญาต
 2. เชื่อมโยงโปรไฟล์ผู้ใช้ Campaign Manager 360 กับอีเมลบัญชีบริการที่ได้รับในขั้นตอนก่อนหน้าตามที่อธิบายไว้ในบทความของจัดการการเข้าถึงผู้ใช้ในศูนย์ช่วยเหลือ
 3. ใช้ขั้นตอน OAuth 2.0 แบบเซิร์ฟเวอร์ต่อในแอปพลิเคชัน โดยใช้บัญชีบริการที่คุณเพิ่งสร้าง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนตัวอย่าง
การมอบสิทธิ์
 1. สร้างคีย์บัญชีบริการในคอนโซล Google API

  ข้อควรระวัง: การป้องกันไฟล์คีย์ที่ให้สิทธิ์เข้าถึงบัญชีบริการของ Google แก่บัญชีบริการที่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับขั้นตอนการมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมน เนื่องจากการควบคุมระดับโดเมนของ G Suite ทําให้บัญชีบริการสามารถสวมบทบาทเป็นผู้ใช้ทุกคนในโดเมน นอกจากนี้ยังควรอนุญาตให้บัญชีบริการเข้าถึง Google API ได้เพียงรายการเดียวเท่านั้น (โดยใช้ช่อง "ขอบเขต" ที่อธิบายไว้ในขั้นตอนถัดไป) ซึ่งเป็นมาตรการเชิงป้องกันในการลดปริมาณข้อมูลที่ผู้โจมตีสามารถเข้าถึงได้ในกรณีที่ไฟล์คีย์ของบัญชีบริการถูกบุกรุก
 2. มอบสิทธิ์สิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนให้กับบัญชีบริการนี้เพื่ออนุญาตให้แอบอ้างเป็นผู้ใช้ในโดเมนของคุณ เมื่อได้รับแจ้ง ให้ระบุขอบเขต API ต่อไปนี้
  ขอบเขต ความหมาย
  https://www.googleapis.com/auth/dfatrafficking สิทธิ์การอ่าน/การเขียนการดูแลการแสดงโฆษณา Campaign Manager 360
  https://www.googleapis.com/auth/dfareporting สิทธิ์การอ่าน/การเขียนการรายงานของ Campaign Manager 360
  https://www.googleapis.com/auth/ddmconversions สิทธิ์การอ่าน/การเขียน Conversion ออฟไลน์ของ Campaign Manager 360
 3. ใช้ขั้นตอน OAuth 2.0 แบบเซิร์ฟเวอร์ต่อในแอปพลิเคชัน โดยใช้บัญชีบริการที่คุณเพิ่งสร้าง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ส่วนตัวอย่าง โปรดทราบว่าคุณต้องระบุบัญชีเพื่อแอบอ้างบุคคลอื่น และต้องเป็นบัญชีที่โดเมนได้รับมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนในขั้นตอนก่อนหน้า

สําหรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับ G Suite และ / หรือการกําหนดค่าโดเมน โปรดดูหน้าการสนับสนุนของ G Suite

ตัวอย่าง

C#

/*
 * Copyright 2015 Google Inc
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0(the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
*/

using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Dfareporting.v4;
using Google.Apis.Dfareporting.v4.Data;
using Google.Apis.Json;
using Google.Apis.Services;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;

namespace DfaReporting.Samples {
 /// <summary>
 /// This example demonstrates how to authenticate and make a basic request using a service
 /// account.
 /// </summary>
 class AuthenticateUsingServiceAccount : SampleBase {
  /// <summary>
  /// The OAuth 2.0 scopes to request.
  /// </summary>
  private static readonly IEnumerable<string> OAuthScopes = new[] {
   DfareportingService.Scope.Dfareporting
  };

  /// <summary>
  /// Returns a description about the code example.
  /// </summary>
  public override string Description {
   get {
    return "This example demonstrates how to authenticate and make a basic request" +
        " using a service account.\n";
   }
  }

  /// <summary>
  /// Main method, to run this code example as a standalone application.
  /// </summary>
  /// <param name="args">The command line arguments.</param>
  public static void Main(string[] args) {
   SampleBase codeExample = new AuthenticateUsingServiceAccount();
   Console.WriteLine(codeExample.Description);
   codeExample.Run(null);
  }

  /// <summary>
  /// Run the code example.
  /// </summary>
  /// <param name="service">Unused</param>
  public override void Run(DfareportingService service) {
   string pathToJsonFile = _T("ENTER_PATH_TO_JSON_FILE_HERE");

   // An optional Google account email to impersonate. Only applicable to service accounts which
   // have enabled domain-wide delegation and wish to make API requests on behalf of an account
   // within their domain. Setting this field will not allow you to impersonate a user from a
   // domain you don't own (e.g., gmail.com).
   string emailToImpersonate = _T("");

   // Build service account credential.
   ServiceAccountCredential credential =
     getServiceAccountCredential(pathToJsonFile, emailToImpersonate);

   // Create a Dfareporting service object.
   //
   // Note: application name should be replaced with a value that identifies your application.
   service = new DfareportingService(
     new BaseClientService.Initializer {
      HttpClientInitializer = credential,
      ApplicationName = "C# service account sample"
     }
   );

   // Retrieve and print all user profiles for the current authorized user.
   UserProfileList profiles = service.UserProfiles.List().Execute();

   foreach (UserProfile profile in profiles.Items) {
    Console.WriteLine("Found user profile with ID {0} and name \"{1}\".",
      profile.ProfileId, profile.UserName);
   }
  }

  private ServiceAccountCredential getServiceAccountCredential(String pathToJsonFile,
    String emailToImpersonate) {
   // Load and deserialize credential parameters from the specified JSON file.
   JsonCredentialParameters parameters;
   using (Stream json = new FileStream(pathToJsonFile, FileMode.Open, FileAccess.Read)) {
    parameters = NewtonsoftJsonSerializer.Instance.Deserialize<JsonCredentialParameters>(json);
   }

   // Create a credential initializer with the correct scopes.
   ServiceAccountCredential.Initializer initializer =
     new ServiceAccountCredential.Initializer(parameters.ClientEmail) {
      Scopes = OAuthScopes
     };

   // Configure impersonation (if applicable).
   if (!String.IsNullOrEmpty(emailToImpersonate)) {
    initializer.User = emailToImpersonate;
   }

   // Create a service account credential object using the deserialized private key.
   ServiceAccountCredential credential =
     new ServiceAccountCredential(initializer.FromPrivateKey(parameters.PrivateKey));

   return credential;
  }
 }
}

Java

// Copyright 2014 Google Inc. All Rights Reserved.
//
// Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
// you may not use this file except in compliance with the License.
// You may obtain a copy of the License at
//
// http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
//
// Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
// distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
// WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
// See the License for the specific language governing permissions and
// limitations under the License.

package com.google.api.services.samples.dfareporting.auth;

import com.google.api.client.auth.oauth2.Credential;
import com.google.api.client.googleapis.auth.oauth2.GoogleCredential;
import com.google.api.services.dfareporting.Dfareporting;
import com.google.api.services.dfareporting.DfareportingScopes;
import com.google.api.services.dfareporting.model.UserProfileList;
import com.google.common.base.Strings;
import com.google.common.collect.ImmutableSet;
import java.io.FileInputStream;

/**
 * This example demonstrates how to authenticate and make a basic request using a service account.
 */
public class AuthenticateUsingServiceAccount {
 private static final String PATH_TO_JSON_FILE = "ENTER_PATH_TO_JSON_FILE_HERE";

 /**
  * An optional Google account email to impersonate. Only applicable to service accounts which have
  * enabled domain-wide delegation and wish to make API requests on behalf of an account within
  * their domain. Setting this field will not allow you to impersonate a user from a domain you
  * don't own (e.g., gmail.com).
  */
 private static final String EMAIL_TO_IMPERSONATE = "";

 // The OAuth 2.0 scopes to request.
 private static final ImmutableSet<String> OAUTH_SCOPES =
   ImmutableSet.of(DfareportingScopes.DFAREPORTING);

 private static Credential getServiceAccountCredential(
   String pathToJsonFile, String emailToImpersonate) throws Exception {
  // Generate a credential object from the specified JSON file.
  GoogleCredential credential = GoogleCredential.fromStream(new FileInputStream(pathToJsonFile));

  // Update the credential object with appropriate scopes and impersonation info (if applicable).
  if (Strings.isNullOrEmpty(emailToImpersonate)) {
   credential = credential.createScoped(OAUTH_SCOPES);
  } else {
   credential =
     new GoogleCredential.Builder()
       .setTransport(credential.getTransport())
       .setJsonFactory(credential.getJsonFactory())
       .setServiceAccountId(credential.getServiceAccountId())
       .setServiceAccountPrivateKey(credential.getServiceAccountPrivateKey())
       .setServiceAccountScopes(OAUTH_SCOPES)
       // Set the email of the user you are impersonating (this can be yourself).
       .setServiceAccountUser(emailToImpersonate)
       .build();
  }

  return credential;
 }

 public static void runExample(Dfareporting reporting) throws Exception {
  // Retrieve and print all user profiles for the current authorized user.
  UserProfileList profiles = reporting.userProfiles().list().execute();
  for (int i = 0; i < profiles.getItems().size(); i++) {
   System.out.printf("%d) %s%n", i + 1, profiles.getItems().get(i).getUserName());
  }
 }

 public static void main(String[] args) throws Exception {
  // Build service account credential.
  Credential credential = getServiceAccountCredential(PATH_TO_JSON_FILE, EMAIL_TO_IMPERSONATE);

  // Create a Dfareporting client instance.
  //
  // Note: application name below should be replaced with a value that identifies your
  // application. Suggested format is "MyCompany-ProductName/Version.MinorVersion".
  Dfareporting reporting =
    new Dfareporting.Builder(credential.getTransport(), credential.getJsonFactory(), credential)
      .setApplicationName("dfareporting-java-service-acct-sample")
      .build();

  runExample(reporting);
 }
}

PHP

<?php
/*
 * Copyright 2017 Google Inc.
 *
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *
 *   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 *
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 */

require_once dirname(__DIR__) . '/vendor/autoload.php';

/**
 * This example demonstrates how to authenticate and make a basic request using
 * a service account.
 *
 * This example is written to be run as a command line application, not as a
 * webpage. An optional Google account email to impersonate may be specified as
 * follows:
 *
 *   AuthenticateUsingServiceAccount.php /path/to/client_secrets.json <email>
 *
 * This optional flag only applies to service accounts which have domain-wide
 * delegation enabled and wish to make API requests on behalf of an account
 * within that domain. Using this flag will not allow you to impersonate a user
 * from a domain that you don't own (e.g., gmail.com).
 */
class AuthenticateUsingServiceAccount
{
  // The OAuth 2.0 scopes to request.
  private static $OAUTH_SCOPES = [
    Google_Service_Dfareporting::DFAREPORTING
  ];

  public function run($pathToJsonFile, $email = null)
  {
    // Create an authenticated client object.
    $client = $this->createAuthenticatedClient($pathToJsonFile, $email);

    // Create a Dfareporting service object.
    $service = new Google_Service_Dfareporting($client);

    $this->getUserProfiles($service);
  }

  private function createAuthenticatedClient($pathToJsonFile, $email)
  {
    // Create a Google_Client instance.
    //
    // Note: application name should be replaced with a value that identifies
    // your application. Suggested format is "MyCompany-ProductName".
    $client = new Google_Client();
    $client->setApplicationName('PHP service account sample');
    $client->setScopes(self::$OAUTH_SCOPES);

    // Load the service account credentials.
    $client->setAuthConfig($pathToJsonFile);

    // Configure impersonation (if applicable).
    if (!is_null($email)) {
      $client->setSubject($email);
    }

    return $client;
  }

  private function getUserProfiles($service)
  {
    // Retrieve and print all user profiles for the current authorized user.
    $result = $service->userProfiles->listUserProfiles();
    foreach ($result['items'] as $userProfile) {
      printf(
        "User profile \"%s\" (ID: %d) found for account %d.\n",
        $userProfile->getUserName(),
        $userProfile->getProfileId(),
        $userProfile->getAccountId()
      );
    }
  }
}

if ($argc < 2 || $argc >= 4) {
  printf(
    "Usage: %s /path/to/client_secrets.json [email_to_impersonate]\n",
    $argv[0]
  );
} else {
  $sample = new AuthenticateUsingServiceAccount();

  if ($argc == 2) {
    $sample->run($argv[1]);
  } else {
    $sample->run($argv[1], $argv[2]);
  }
}

Python

#!/usr/bin/python
#
# Copyright 2015 Google Inc. All Rights Reserved.
#
# Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
# you may not use this file except in compliance with the License.
# You may obtain a copy of the License at
#
#   http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
# Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
# distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
# WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
# See the License for the specific language governing permissions and
# limitations under the License.

"""This example demonstrates how to authenticate using a service account.

An optional Google account email to impersonate may be specified as follows:
  authenticate_using_service_account.py <path_to_json_file> -i <email>

This optional flag only applies to service accounts which have domain-wide
delegation enabled and wish to make API requests on behalf of an account
within that domain. Using this flag will not allow you to impersonate a
user from a domain you don't own (e.g., gmail.com).
"""

import argparse
import sys

from googleapiclient import discovery
import httplib2
from oauth2client import client
from oauth2client import tools
from oauth2client.service_account import ServiceAccountCredentials

# Declare command-line flags.
argparser = argparse.ArgumentParser(add_help=False)
argparser.add_argument(
  'path_to_service_account_json_file',
  help='Path to the service account JSON file to use for authenticating.')
argparser.add_argument(
  '-i',
  '--impersonation_email',
  help='Google account email to impersonate.')

# The OAuth 2.0 scopes to request.
OAUTH_SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/dfareporting']


def main(argv):
 # Retrieve command line arguments.
 parser = argparse.ArgumentParser(
   description=__doc__,
   formatter_class=argparse.RawDescriptionHelpFormatter,
   parents=[tools.argparser, argparser])
 flags = parser.parse_args(argv[1:])

 # Authenticate using the supplied service account credentials
 http = authenticate_using_service_account(
   flags.path_to_service_account_json_file,
   flags.impersonation_email)

 # Construct a service object via the discovery service.
 service = discovery.build('dfareporting', 'v4', http=http)

 try:
  # Construct the request.
  request = service.userProfiles().list()

  # Execute request and print response.
  response = request.execute()

  for profile in response['items']:
   print('Found user profile with ID %s and user name "%s".' %
      (profile['profileId'], profile['userName']))

 except client.AccessTokenRefreshError:
  print('The credentials have been revoked or expired, please re-run the '
     'application to re-authorize')


def authenticate_using_service_account(path_to_service_account_json_file,
                    impersonation_email):
 """Authorizes an httplib2.Http instance using service account credentials."""
 # Load the service account credentials from the specified JSON keyfile.
 credentials = ServiceAccountCredentials.from_json_keyfile_name(
   path_to_service_account_json_file,
   scopes=OAUTH_SCOPES)

 # Configure impersonation (if applicable).
 if impersonation_email:
  credentials = credentials.create_delegated(impersonation_email)

 # Use the credentials to authorize an httplib2.Http instance.
 http = credentials.authorize(httplib2.Http())

 return http


if __name__ == '__main__':
 main(sys.argv)

Ruby

#!/usr/bin/env ruby

#
# Copyright:: Copyright 2016, Google Inc. All Rights Reserved.
#
# License:: Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
#      you may not use this file except in compliance with the License.
#      You may obtain a copy of the License at
#
#      http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
#
#      Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
#      distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
#      WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
#      implied.
#      See the License for the specific language governing permissions and
#      limitations under the License.
#
# This example demonstrates how to authenticate using a service account.
#
# An optional Google account email to impersonate may be specified as follows:
#  authenticate_using_service_account.rb <path_to_json_file> --i <email>
#
# This optional flag only applies to service accounts which have domain-wide
# delegation enabled and wish to make API requests on behalf of an account
# within that domain. Using this flag will not allow you to impersonate a
# user from a domain you don't own (e.g., gmail.com).

require 'google/apis/dfareporting_v4'
require 'googleauth'
require 'optparse'

API_NAMESPACE = Google::Apis::DfareportingV4

def authenticate_using_service_account(path_to_json_file, impersonation_email)
 # Create a Dfareporting service object.
 #
 # Note: application name should be replaced with a value that identifies
 # your application. Suggested format is "MyCompany-ProductName".
 service = API_NAMESPACE::DfareportingService.new
 service.client_options.application_name = 'Ruby service account sample'
 service.client_options.application_version = '1.0.0'

 # Generate an authorization object from the specified JSON file.
 File.open(path_to_json_file, 'r+') do |json|
  service.authorization =
   Google::Auth::ServiceAccountCredentials.make_creds(
    json_key_io: json,
    scope: [API_NAMESPACE::AUTH_DFAREPORTING]
   )
 end

 # Configure impersonation (if applicable).
 service.authorization.sub = impersonation_email unless
  impersonation_email.nil?

 service
end

def get_userprofiles(service)
 # Get all user profiles.
 result = service.list_user_profiles

 # Display results.
 result.items.each do |profile|
  puts format(
   'User profile with ID %d and name "%s" was found for account %d.',
   profile.profile_id, profile.user_name, profile.account_id
  )
 end
end

if $PROGRAM_NAME == __FILE__
 # Retrieve command line arguments.
 impersonation_email = nil
 optparse = OptionParser.new do |opts|
  opts.banner = format('Usage: %s path_to_json_file [options]', $PROGRAM_NAME)
  opts.on_tail('-i', '--impersonate EMAIL',
   'Google account email to impersonate') do |email|
   impersonation_email = email
  end
 end
 optparse.parse!

 if ARGV.empty?
  puts optparse
  exit(-1)
 end

 # Authenticate and initialize API service using service account.
 service = authenticate_using_service_account(ARGV.shift, impersonation_email)

 get_userprofiles(service)
end